ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เขต 11
วันที่อนุมัติ 1 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.114916455294,99.263000041246

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1)พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่าย สสส. สปสช.และ สธ.

2) ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

1)การจัดการความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ ได้แก่ คู่มือการพัฒนา ติดตามประเมินผลโครงการ สื่อประสัมพันธ์ เอกสารชุดความรู้ เป็นต้น

2)เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ ได้แก่ 1.เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมีความรอบรู้และมีความสามารถด้านสุขภาวะในประเด็นกิจกรรมทางกาย อาหาร จัดการปัจจัยเสี่ยงสุรายาเสพติด และด้านอื่นๆ 2.ทีมพี่เลี้ยง นักวิชาการและผู้เสนอโครงการมีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล 3.มีข้อเสนอโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

1)เกิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมของ สสส.-สปสช.-สธ. ที่สามารถนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ได้แก่ มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องอย่สงน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่

2)เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับหน่วยงาน ได้แก่ 1.ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบบริการสุขภาพในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ 2.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะ

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
16 - 17 ธ.ค. 62 ประชุมทีมระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจ/กำหนดเป้าหมาย/วางแผนร่วม (พชอ./คกก.กองทุน) 15.00 - -
30 - 31 ม.ค. 63 ประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน 15.00 - -
25 - 26 ต.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 1 จ.ภูเก็ต 50.00 - -
31 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ทน.นครศรีฯ) 80.00 - -
12 - 13 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 3 จ.สุราษฏร์ธานี 80.00 - -
14 - 15 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 4 จ.ชุมพร 80.00 - -
25 - 26 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 5 จ.พังงา 100.00 - -
2 - 3 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 6 จ.นครศรีฯ (ทม.ปากพูน) 60.00 - -
12 - 13 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 7 จ.ระนอง 60.00 - -
18 - 19 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 8 จ.กระบี่ 60.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 จัดเวทีพัฒนาศักยภาพทีมระดับพื้นที่ 0.00 - -
1 - 31 ธ.ค. 62 จัดทำแผนงาน และพัฒนาโครงการ / บันทึกโครงการ (ทีมพี่เลี้ยง และเจ้าหน้ากองทุน ) 0.00 - -
1 - 31 ธ.ค. 62 นำเสนอโครงการเข้าสู่คณะกรรมการกองทุน 0.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 ติดตามเสริมพลังโครงการที่ผ่านการอนุมัติ (ทีมพี่เลี้ยง และเจ้าหน้ากองทุน ) 0.00 - -
1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 ติดตามเสริมพลัง (ประสานความร่วมมือกับภาคีหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 0.00 - -
1 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ติดตามประเมินผลการบันทึกการรายงานผล 0.00 - -
1 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 0.00 - -
รวม 600 - 10 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

แผนงานกิจกรรมพัฒนากลไกบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

  1. ประชุมคณะทำงานเขตและพื้นที่เป้าหมาย

  2. จัดเวทีเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ระดับเขตและโซนพื้นที่

  3. จัดทำแผนงาน และพัฒนาโครงการ / บันทึกโครงการ

  4. ติดตามเสริมพลังโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

  5. ติดตามประเมินผลการบันทึกการรายงานผล

  6. สรุปประเมินผลและการบริหารจัดการระบบสนับสนุนกลไก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)การจัดการความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ ได้แก่ คู่มือการพัฒนา ติดตามประเมินผลโครงการ สื่อประสัมพันธ์ เอกสารชุดความรู้ เป็นต้น

2)เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเกิดความรอบรู้มีขีดความสามารถด้านสุขภาวะ ได้แก่ 1.เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมีความรอบรู้และมีความสามารถด้านสุขภาวะในประเด็นกิจกรรมทางกาย อาหาร จัดการปัจจัยเสี่ยงสุรายาเสพติด และด้านอื่นๆ 2.ทีมพี่เลี้ยง นักวิชาการและผู้เสนอโครงการมีทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผล 3.มีข้อเสนอโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

3)เกิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมของ สสส.-สปสช.-สธ. ที่สามารถนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ได้แก่ มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องอย่สงน้อยจังหวัดละ 1 พื้นที่

4)เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับหน่วยงาน ได้แก่ 1.ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบบริการสุขภาพในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่  2.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มีแผนงานหรือยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:08 น.