ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

9 มกราคม 2563
ประชาสังคม-10ประชาสังคม-10
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและแผนการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2562-2563
 2. บรรยาย คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ระบบบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
 3. ฝึกการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
 4. วางแผนการติดตามและหนุนเสริมการพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีตัวแทนกองทุนฯ (จากเทศบาลตำบล 2 แห่ง อบต. 12 แห่ง และ รพ.สต. 9 แห่ง) ที่เสนอชื่อเข้าร่วมจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 14 กองทุน และทุกคนสามารถนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ แผนการจัดระบบสุขภาพในพื้นที่มาบันทึกข้อมูลลงในแผนงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 2. มีการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ปัยหาสุขภาวะในพื้นที่และพัฒนาโครงการกองทุน จำนวน 6 แผนงาน และพัฒนาข้อเสนอโครงการได้ 10 โครงการ แผนงานประกอบด้วย แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานกิจกรรมทางกาย แผนงานโรคเรื้อรัง แผนงานผู้สูงอายุ แผนงานสิ่งแวดล้อม แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
 3. ตัวแทนกองทุนฯ มีความเข้าใจและสามารถบันทึกพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการกองทุนฯ การบันทึกกิจกรรม และการสรุปกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้