ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกลนี ศิริรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
ละติจูด-ลองจิจูด 15.2280519513825,104.868980592553

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

 

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
25 พ.ย. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน 30.00 - -
30 พ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานและเตรียมการจัดประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 10.00 - -
7 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 10.00 - -
2 ก.พ. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อใช้เครื่องมือ online เพื่อทำแผนการพัฒนาโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการ 10.00 - -
4 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 130.00 - -
11 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 80.00 - -
12 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 50.00 - -
13 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 110.00 - -
16 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 60.00 - -
5 - 30 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 30.00 - -
9 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 40.00 - -
20 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 45.00 - -
23 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 39.00 - -
16 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 30.00 - -
17 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 21.00 - -
1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 50.00 - -
1 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 40.00 - -
3 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 33.00 - -
3 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 16.00 - -
1 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนติดตามแผนและโครงการแต่ละกองทุน 100.00 - -
1 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 64 ติดตามโครงการเพื่อปิดงานและทบทวนแผนการทำงานแต่ละพื้นที่ 100.00 - -
1 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 64 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานแต่ละพื้นที่ 100.00 - -
รวม 1,134 - 9 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:08 น.