ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนาคาร ผินสู่
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

 

0.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 พ.ย. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
17 พ.ย. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 พ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 พ.ย. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
13 - 24 ม.ค. 63 2.1 การหารือคณะกรรมการ พชอ.ขอนแก่น 20.00 - -
13 - 24 ม.ค. 63 2.2 การหารือคณะกรรมการ พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 20.00 - -
13 - 24 ม.ค. 63 2.3 การหารือคณะกรรมการ พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 20.00 - -
13 - 24 ม.ค. 63 2.4 การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 20.00 - -
20 ม.ค. 63 การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 15.00 - -
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.1 เวทีชี้แจงโครงการฯ เทศบาลนครขอนแก่น 104.00 - -
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.2 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 57.00 - -
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.3 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 36.00 - -
27 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 3.4 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 39.00 - -
10 - 21 ก.พ. 63 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ เทศบาลนครขอนแก่น ” 104.00 - -
10 - 21 ก.พ. 63 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 57.00 - -
10 - 21 ก.พ. 63 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 36.00 - -
10 - 21 ก.พ. 63 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 39.00 - -
9 - 20 มี.ค. 63 5.1 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) เทศบาลนครขอนแก่น 25.00 - -
9 - 20 มี.ค. 63 5.2 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 25.00 - -
9 - 20 มี.ค. 63 5.3 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 25.00 - -
9 - 20 มี.ค. 63 5.1 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25.00 - -
23 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 6.การติดตามสนับสนุนพื้นที่ 236.00 - -
6 พ.ค. 63 7.เวทีสรุปบทเรียน 30.00 - -
รวม 933 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:07 น.