ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

14 กรกฎาคม 2563
weenus3weenus3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
  2. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้โปรแกรม และขั้นตอนกระบวนการเขียนโครงการแก่เจ้าหน้าที่กองทุน ผู้บันทึกข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กองทุน และเจ้าหน้าที่กองทุน และผู้เกี่ยวข้องจากการเข้าร่วมประชุม  สามารถนำโปรแกรมการใช้งานนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขอรับทุน และหน่วยงาน  มีโครงการที่ถูกดำเนินการมากขึ้น  มีโครงการที่ถูกติดตาม และเจ้าหน้าที่กองทุนหรือผู้คีย์ข้อมูลมีความรู้เรื่องขั้นตอนการเขียนขอรับทุนเพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,500.00 0.00 13,596.00 0.00 0.00 6,904.00 30,000.00