ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พชอ.จ.กำแพงเพชร

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พชอ.จ.กำแพงเพชร

14 กรกฎาคม 2563
weenus3weenus3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์
  2. ให้ความรู้ ขั้นตอน การใช้โปรแกรม
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้วยโปรแกรมการใช้งาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับความคิดเห็นจาการใช้โปรแกรม ได้เรียนนรู้อุปสรรคการทำงาน และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ /กองทุนต้องการมากขึ้น  อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสนิทสนมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้ร  จนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

กองทุน และเจ้าหน้าที่กองทุน และผู้เกี่ยวข้องจากการเข้าร่วมประชุม  สามารถนำโปรแกรมการใช้งานนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขอรับทุน และหน่วยงาน  มีโครงการที่ถูกดำเนินการมากขึ้น  มีโครงการที่ถูกติดตาม และเจ้าหน้าที่กองทุนหรือผู้คีย์ข้อมูลมีความรู้เรื่องขั้นตอนการเขียนขอรับทุนเพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,500.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 10,912.00 28,412.00