ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ 000000
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่
พี่เลี้ยงโครงการ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่
พื้นที่ดำเนินการ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร
ละติจูด-ลองจิจูด 15.6838761721088,100.149120446629

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

คณะทำงานระดับเขตได้รับการพัฒนาด้านการทำแผน การพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการเครือข่าย สสส. สปสช. สธ. ร้อยละ หมายถึง 70 % ของคณะทำงานที่มาเข้าร่วมประชุมจาก 15 คน

70.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีจำนวนโครงการที่มีรายงานการติดตาม หมายถึงโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว อย่างน้อย กองทุนละ 1 โครงการ ของเขต 3 จะได้ 37 โครงการ

37.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
17 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 60.00 - -
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.หาดทะนง จ.อุทัยธานี 30.00 - -
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 30.00 - -
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 60.00 - -
6 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 40.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 60.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.หาดทะนง จ.อุทัยธานี 30.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน ทศ.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 30.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 60.00 - -
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 40.00 - -
22 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อติดตามแผนฯ ครั้งที่ 1 80.00 - -
18 ก.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่เพื่อติดตามฯ ครั้งที่ 2 80.00 - -
4 มี.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 50.00 - -
1 ต.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 50.00 - -
18 ม.ค. 63 ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อติดตามโครงการ 30.00 - -
30 ม.ค. 63 การประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อวางแผนและติดตามโครงการกองทุน 30.00 - -
9 เม.ย. 64 การประชุมสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผล 30.00 - -
17 พ.ย. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 15.00 - -
4 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับเขตในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 15.00 - -
14 ธ.ค. 62 การประชุมทีมระดับเขตในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 15.00 - -
6 เม.ย. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 1 15.00 - -
3 ส.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 15.00 - -
รวม 865 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมทีมแกนนำระดับเขต
  2. ประชุมทีมระดับพื้นที่
  3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ /เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
  4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากทีมอำนวยการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากภาคีเครือข่าย ด้วยงบประมาณจากกองทุนสุขภาพครอบคลุมเพิ่มขึ้น
  2. หน่วยบริการ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:06 น.