ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4

สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4

24 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
ตูแวซะ  นิแมตูแวซะ นิแม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 60%