ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

1 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง และศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มชาวนา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00