ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวในจังหวัดพัทลุง

1 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงเก็บข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง และศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลสถานการณ์ข้าวอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มชาวนา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง