ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

ทีมวิชาการทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

ทีมวิชาการทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์

1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมวิชาการเพื่อทบทวนข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ และแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ในระดับจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00