ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)

เวทีรับฟังความคิดเห็นโดยสาธารณะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

เวทีรับฟังความคิดเห็นโดยสาธารณะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแกนนำในชุมชนบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง