ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 31 มกราคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล
พี่เลี้ยงโครงการ ซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ และเครื่องมือในการประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 1. แบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับสมรรถนะทางวัฒนธรรม(อ.ปรัยา).docx (.docx) syuwari
2 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง semi-structure interview(อ.ปรียา).docx (.docx) syuwari
3 3. เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
4 4. เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
5 4.1 เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
6 เครื่ืองมือถอดบทเรียน 1 กลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
7 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียน(อ.ปรียา).docx (.docx) syuwari
8 การแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 6 กค(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
9 แบบสำรวจกิจกรรมขับเคลื่ือน(อ.ปรียา).doc (.doc) syuwari
10 ส่วนที่ 1.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
11 ส่วนที่ 2.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
12 ส่วนที่ 3.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
13 ส่วนที่ 4.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
14 ส่วนที่ 5-1.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
15 ส่วนที่ 6.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
16 ส่วนที่ 7.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
17 ส่วนที่ 8.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
18 ส่วนที่ 8.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
19 ส่วนที่ 1.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
20 1.ปกนอน ปกใน.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
21 2.คำนำ.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
22 9.บทที่ 7.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
23 6.บทที่ 4.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
24 6.บทที่ 4.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
25 5.บทที่ 3.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
26 4.บทที่ 2.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
27 CONCEPT-PAPER-การแพทย์พหุวัฒนธรรม.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
28 ข้อตกลง อ.ปรียา (1).doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
29 งวดงานงวดเงิน 15000.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
30 แผนงาน.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
31 แผนงาน.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
32 เอกสารแนบ..ภาระ อ.ปรีย า.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
33 1. แบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับสมรรถนะทางวัฒนธ รรม.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
34 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง semi-structure interview.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
35 3. เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
36 4. เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
37 4.1 เครื่ืองมือถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
38 การแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 6 กค.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
39 เครื่ืองมือถอดบทเรียน 1 กลไกการขับเคลื่ือนการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
40 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียน.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
41 แบบสำรวจกิจกรรมขับเคลื่ือน.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
42 ปิดพื้นที่ ถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
43 ______ ______________________.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
44 ______________________ _____________________ _______________ pos.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
45 ___________________________________ ______________.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
46 7_Suandok_s_Palliative_care_model_5.60.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
47 100457-Article Text-252546-1-10-20170930.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
48 access to care in a plural health system_concerns for policy reforms.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
49 Considering_culture,_complementary medicine, and spirituality in Pediatrics.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
50 Conversations through barriers of language and interpretation.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
51 Cultural challenges and barriers through the vouces of nurses.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
52 Cultural Competence and Social Work Education Moving Toward Assessment of Practice Behaviors.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
53 cultural health attributions, beliefs, and practices_Effects on healthcare and medical education.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
54 Culturally competent healthcare systems _systematic review.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
55 Does religious diversity in health team composition affect efficiency evidence from Dubai.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
56 Enhancing culturally competent nursing care in Saudi Arabia.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
57 Factors affecting the cultural competence of visiting nurses for rural multiculural family support in South Korea.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
58 Health competence from a transcultural perspective. Knowing how to approach trancultural care.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
59 6.บทที่ 4.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
60 8.บทที่ 6.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
61 7.บทที่ 5.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
62 63033_รพ.ยะหริ่ง.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
63 63034_รพ.สตูล. docx.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
64 63035_รพ รือเสาะ.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
65 รพ ยะหริ่ง.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
66 รพ ยะหริ่ง.pdf (.pdf) ปรียา แก้วพิมล
67 รพ.เทพา.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
68 รพ.ธารโต.doc (.doc) ปรียา แก้วพิมล
69 รพ.ยะหริ่ง.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
70 4.บทที่ 2.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
71 5.บทที่ 3.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
72 6.บทที่ 4.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
73 7.บทที่ 5.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
74 8.บทที่ 6.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล
75 บทที่ 4 เทพา.docx (.docx) ปรียา แก้วพิมล

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10:32 น.