ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สนส.
วันที่อนุมัติ 8 พ.ค. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565
งบประมาณ 939,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ -
ละติจูด-ลองจิจูด 6.62215,101.603445

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 20.00 8,000.00 7,470.00
13 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 131.00 130,000.00 155,600.00
16 ก.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 111.00 130,000.00 110,833.00
19 ก.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพประธานบัณฑิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 75.00 130,000.00 95,882.00
รวม 337 398,000.00 4 369,785.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 18:04 น.