ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน

ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน

26 มิถุนายน 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินกิจกรรม แผนงานการจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม แผนงานการจัดบริการสุขภาพ พหุวัฒนธรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00