ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศวนส.
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี 2) อาจารย์นบ ศรีจันทร์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดในกลุ่มอันดามัน จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 84,000.00
2 1 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 36,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการภัยพิบัตภาคใต้ และสร้างการรับรู้ร่วมกันของโครงการจัดการภัยพิบัต

 

0.00
2 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเชิงเนื้อหา/ขอบเขตการประเมิน รวบรวมข้อมูลตามแผนงาน และจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายของการประเมินในกรอบของ สสส.

 

0.00
3 เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมิน และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 2 ส.ค. 63 ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 10.00 20,000.00 -
5 - 6 ก.ย. 63 ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน 10.00 15,000.00 -
26 - 27 ก.ย. 63 การปรับแก้ไขรายละเอียดและจัดทำเครื่องมือตามตัวชี้วัด 5.00 5,000.00 -
3 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน 30.00 30,000.00 -
12 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส 10.00 10,000.00 -
6 - 28 ก.พ. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงาน 5.00 5,000.00 -
20 - 21 มี.ค. 64 นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 30.00 15,000.00 -
1 - 30 พ.ค. 64 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 5.00 15,000.00 -
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5.00 5,000.00 -
รวม 110 120,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:19 น.