ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

จัดเวทีนโยบายประเด็นบูรณาการระบบอาหารระดับภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบอาหารภาคใต้

กิจกรรม : จัดเวทีนโยบายประเด็นบูรณาการระบบอาหารระดับภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบอาหารภาคใต้
วันที่ 01/05/2021 - 30/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 130 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน

รายละเอียดกิจกรรม :