ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตำบลบูรณการระบบอาหารในระดับพื้นที่

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตำบลบูรณการระบบอาหารในระดับพื้นที่
วันที่ 01/10/2020 - 30/04/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 130 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน

รายละเอียดกิจกรรม :