ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

พัฒนาศักยภาพการบูรณาการระบบอาหารตำบล ให้กับทีมพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการบูรณาการระบบอาหารตำบล ให้กับทีมพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 01/08/2020 - 01/10/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน

รายละเอียดกิจกรรม :