ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดและกลไกพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกทีมวิชาการหรือพี่เลี้ยงกองทุนในการพัฒนาแผนงานโครงการบูรณาการระบบอาหาร

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดและกลไกพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกทีมวิชาการหรือพี่เลี้ยงกองทุนในการพัฒนาแผนงานโครงการบูรณาการระบบอาหาร
วันที่ 01/07/2020 - 31/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน

รายละเอียดกิจกรรม :