ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อยกระดับงานด้านความมั่นคงทางอาหารสู่แผนงาน/นโยบาย

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดและกลไกพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกทีมวิชาการหรือพี่เลี้ยงกองทุนในการพัฒนาแผนงานโครงการบูรณาการระบบอาหาร 100.00 42,000.00 -
1 ส.ค. 63 - 1 ต.ค. 63 พัฒนาศักยภาพการบูรณาการระบบอาหารตำบล ให้กับทีมพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 70.00 42,000.00 -
1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตำบลบูรณการระบบอาหารในระดับพื้นที่ 130.00 20,000.00 -
1 พ.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 จัดเวทีนโยบายประเด็นบูรณาการระบบอาหารระดับภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบอาหารภาคใต้ 130.00 16,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้