ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

แผนที่ พื้นที่ดำเนินงานใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส