ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ)
ภายใต้โครงการ งานสื่อสาธารณะ
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 400,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,300,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

 

0.00
2 เพื่อต้องการนำแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในยุค News Nomal

 

0.00
3 เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 - 21 ก.ค. 63 แผนงานกลาง 40.00 615,000.00 -
31 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 แผนงานปฏิบัติการสื่อ 0.00 570,000.00 -
1 - 5 ก.ย. 63 แผนงานพัฒนาเครือข่าย 0.00 115,000.00 -
20 - 21 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่าย 40.00 123,400.00 -
1 - 2 ส.ค. 63 ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ 40.00 123,400.00 -
17 ส.ค. 63 จัดประชุมย่อยครั้งที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 30.00 61,200.00 -
18 ส.ค. 63 จัดประชุมย่อยครั้งที่ 2 ความมั่นคงทางสุขภาพ, ความมั่นคงของมนุษย์ 30.00 61,200.00 -
27 - 28 ส.ค. 63 เวทีสานพลังและการพัฒนาช่องทาง/และเทคโนโลยี Onair , Online , Onground /โดยใช้กรอบจริยธรรมสื่อ 40.00 122,900.00 -
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ถอดบทเรียนหลังการดำเนินงานทั้งโครงการ การติดตาม ประเมินผล 40.00 122,900.00 -
1 ก.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 1 ความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 23,000.00 -
2 ก.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 2 เกษตรเพื่อสุขภาพ 10.00 23,000.00 -
3 ก.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพ 10.00 23,000.00 -
4 ก.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 4 ความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ท่องเที่ยวชุมชน,ภัยพิบัติ 10.00 23,000.00 -
5 ก.ย. 63 จัดสมัชชาออนแอร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 5 เครือข่ายสื่อสร้างสุข 10.00 23,000.00 -
1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 จัดรายการก่อนสมัชชาออนไลน์ ระหว่างสมัชชาออนไลน์ หลังสมัชชาออนไลน์ เกาะติดข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้รายการ รายการวิถีอันดามัน 10.00 190,000.00 -
1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 จัดรายการก่อนสมัชชาออนไลน์ ระหว่างสมัชชาออนไลน์ หลังสมัชชาออนไลน์ เกาะติดข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้รายการ รายการลิกอร์ล้อมวงคุย 10.00 190,000.00 -
21 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 จัดรายการก่อนสมัชชาออนไลน์ ระหว่างสมัชชาออนไลน์ หลังสมัชชาออนไลน์ เกาะติดข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้รายการ รายการแดนใต้สร้างสุข 10.00 190,000.00 -
รวม 300 1,300,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:07 น.