ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะยือรี หะแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุไลมาน งอปูแล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อ.ธารโต
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน นำหลักศาสนาควบคู่หลักการบริการสุขภาพ

1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนแบบวิถีศาสนา

2 2.เพื่อนำหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมาปฎิบัติในระบบบริการสุขภาพสถานบริการสาธารณสุข

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็ก

3 เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน มีคุณภาพพัฒนาการสมวัย

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:58 น.