ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 50,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ ภู่ต้อง และนายจตุรงค์ คงแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม่วงกลวง จังหวัดระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.605549,98.540268
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (50,400.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 - 26 ก.ค. 63 เยี่ยมชุมชนพื้นที่เป้าหมายและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 20.00 20,300.00 -
27 ก.ค. 63 การทำงานสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่และวางแผนลงพื้นที่ครั้งต่อไป 0.00 2,000.00 -
16 ส.ค. 63 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 20.00 11,300.00 -
17 ส.ค. 63 การทำงานสรุปข้อมูลหลังลงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมและปรับเพิ่มข้อมูลรายงานวิจัย 0.00 2,000.00 -
23 ส.ค. 63 การทบทวนคืนข้อมูลให้ชุมชนและปรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน 20.00 14,800.00 -
รวม 60 50,400.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:21 น.