ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา, ดร.ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ, อ.กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.949878,98.283288
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำ focus group และปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นครั้งที่ 1 10.00 9,980.00 -
19 ส.ค. 63 สรุปและคัดเลือกเมนูประจำถิ่นจากกิจกรรมอบรมครั้งที่ 1 พร้อมข้อเสนอแนะ 10.00 5,615.00 -
26 ส.ค. 63 ประจำกลุ่มเพื่อจัดทำ focus group และปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมการแต่งกายมลายู 10.00 13,660.00 -
29 ส.ค. 63 สรุปและคัดเลือกรูปแบบการแต่งกายมลายูเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเก็บข้อมูล 10.00 6,615.00 -
รวม 40 35,870.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ชุมชนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านอาหารท้องถิ่น และการบริหารจัดการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
  • พัฒนาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
  • ชุมชนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบชุดแต่งกายพื้นเมืองบนวิถีวัฒนาธรรมมลายูและการบริหารจัดการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
  • พัฒนาเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องแต่งการท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
  • เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:21 น.