ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 39,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร จินดา สวัสดิ์ทวี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.304865,98.417162
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 39,150.00
รวมงบประมาณ 39,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
26 ก.ค. 63 ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนและหลังสถานการณ์ โควิด 19 ครั้งที่ 1 30.00 13,900.00 -
9 ส.ค. 63 ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนและหลังสถานการณ์ โควิด 19 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) 15.00 11,350.00 -
23 ส.ค. 63 จัดทำข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ คืนข้อมูลสู่ชุมชน 30.00 13,900.00 -
รวม 75 39,150.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:20 น.