ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาหามัด จาลงค์ และ นายธีรพจน์ บัวสุวรรณ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอยะหริ่ง
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

พื้นที่อำเภอยะหริ่งมีประชากรทั้งสิ้น86,684 คน (HDC 1 มค.2560)ความหนาแน่นของประชากร 423 คน/ตารางกิโลเมตรร้อยละ 95.72 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 4.28 นับถือศาสนาพุทธและเป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งด้านภาษา (ภาษามลายูท้องถิ่น) และการดำเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงความคิดความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักคิดของศาสนาอิสลามรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ภาษามลายูท้องถิ่น การยึดมั่นในหลักคำสอนอย่างเคร่งครัด จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการจัดบริการผู้ป่วยการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ หรือการเป็นองค์การที่มีคุณภาพ หากวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นคำตอบเดียวที่จะวัดได้ว่าโรงพยาบาลของประชาชน เว้นแต่การได้รับการยอมรับ ศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัมนธรรมที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเรื่องยากและท้าทายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญการมองผุ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับรู้ความต้องกาที่แท้จริงของผู้รับบริการและสามารถตอบสนองความต้องการได้นั้น จะนำสู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับพหุวัมนธรรม

1.รพ.มีคู่มือและแนวทางบบริการให้สอดคล้องกับวิถี มุสลิม และพุทธ

2 2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

2.โรงพยาบาลได้รับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกัวิถีชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 15:57 น.