ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 1

เวทีเสวนา ฝายมีชีวิตบ้านคลองดิน ตอนที่ 1

4 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น.
วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1วงเสวนาให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การมืส่วนร่วม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมี คุณอานนท์ มีศรี จากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช และเครือข่ายสื่อสร้างสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ 2.สื่อสารผ่านช่องทาง Facebook live  และบันทึกรายการ อัพลง ยูทูป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. กระบวนการการจัดการน้ำโดยการสร้างฝายมีชีวิต สามารถพลิกฟื้นระบบนิเวศน์ และวิถีชีวิต ให้กับชาวบ้าน รอบฝายรัศมีประมาณ 2  กม. ได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตและมีการจัดการด้านอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น 2  การสื่อสาร มีความสำคัญต่อการเผยแพร่ ชุดความรู้ให้กับชุมชนต่างๆ ได้เดินทางเข้ามาเรียนู้และนำไปขยายผลประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตัวเอง
  2. ผุ้เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้น