ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งที่ 2

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา 9 ด้าน กับแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งที่ 2

1 มีนาคม 2562 เวลา 08:00-16:00 น.
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ 9 ด้าน เบิกทางเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแลกเปลี่ยนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ยุทธศาสตร์ชาติัทั้ง 9 ด้านมาเป็นข้อมูลนำเข้าโดยให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตะละปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ ปัญหาจากคน สภาพแวดล้อม กลไก ว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีปัญหามาจากอะไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          กอ.รมน.ภาค 4 สร้างสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ใช้ภูมิปัญญาปราชญ์ 9 ด้าน เบิกทางเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           พลตรี ทรงพล สุมนาวดี  ผอ.ศปม.กอ.รมน. ภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสร้างความเข้าใจให้สื่อมวลชนทุกแขนง  กลุ่มแกนนำในชุมชนและกลุ่มเยาวชน ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งจำทำให้การบิดเบือนข่าวสารที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ลดน้อยลงได้  และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในด้านความมั่งคงของชาติและนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน         พันเอกภัทรชัย  แทนขำ  หัวหน้าแผนฯ ศปป.กอ. รมน. ภาค 4 ประชุมในครั้งนี้สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองและการช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ 20 ปี  สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวัง  และแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านการแสข่าวลือ  โดยการนำเสนอข่าวสารคดีที่ดี ที่เกิดขึ้นในชุมชน  และเพื่อให้สื่อมวลชน หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเป็นส่วนในการลดปัญกาความขัดแย้งที่เกิดจากการบิดเบือนข่าวสาร  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนโดยใช้ข้อมูลที่ให้ยุทธศาสตร์ชาติัทั้ง 9 ด้านมาเป็นข้อมูลนำเข้าโดยให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตะละปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ ปัญหาจากคน สภาพแวดล้อม กลไก ว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีปัญหามาจากอะไร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย
  1. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  นครศรีธรรมราช
  2. เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. เครือข่าย กศน.
  4. เครือข่ายปราชญ์
  5. เครือข่ายสื่อมวลชน
  6. กอ.รมน.ภาค 4