ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ 60-00-18
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู, สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ไปใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.
  • สถานบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล มีการทำงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรมอย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง

  • เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต

2 ติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ สู่การจัดทำมาตรฐานการพยาบาล

เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:09 น.