ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานกลางโซนใต้ล่าง
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบริหารจัดการโครงการในแผนงานโซนใต้ล่าง

แผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmiscac hsmiscac เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 21:41 น.