ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

คณะกรรมการประจำสถาบัน

โดย Little Bear on October,17 2007 21.57

คณะกรรมการประจำสถาบัน

แนวคิดการจัดการงานวิจัย

โดย Little Bear on October,17 2007 21.54

แนวคิดการจัดการงานวิจัย

รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงาน

โดย Little Bear on October,17 2007 21.53

การวางรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพมีวิธีทำงาน ดังนี้ผนึกเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบาย มาร่วมคิดโจทย์ของระบบสุขภาพ เนื่องจากระบบสุขภาพเป็นระบบใหญ่และมีความซับซ้อน โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายในระบบมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ และเชื่อมโยงสู่การสร้างนักวิจั

ยุทธศาสตร์หลัก การดำเนินงานของ สจรส.ม.อ.

โดย Little Bear on October,17 2007 21.52

ยุทธศาสตร์หลัก การดำเนินงานของ สจรส.ม.อ.ใช้กระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย เป็นเครื่องมือและกลไกในการประสานงานใช้การทำงานแบบเครือข่าย โดยระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เครือข่ายประชาคมสุขภาพ องค์กรชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และนักวิเคราะห์ระบบในพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นเคร

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน

โดย Little Bear on October,17 2007 21.51

วิสัยทัศน์ (Vision)สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของภาคใต้พันธกิจ (Mission)สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพมีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม(stakeholder) ในพื้นที่มีศักย

เกี่ยวกับ สจรส.ม.อ.

โดย Little Bear on October,17 2007 21.47

แนะนำ สจรส.ม.อ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) เป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม คือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ ม.อ.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง

636 items|« First « Prev 62 63 (64/64)