ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? นางสาวซูวารี มอซู นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณโครงการ 600,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

การท่องเที่ยวชุมชนจ.ตรัง การท่องเที่ยวชุมชนจ.กระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 600,000.00
รวมงบประมาณ 600,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อสนับสนุนทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลางโซนอันดามัน 600,000.00 100 15 796,136.00 15 735,616.00 more_vert
6-7 ก.พ. 59 ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 10 - -
19 ก.พ. 59 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ตรัง 20 - -
30 มี.ค. 59 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ 30 - -
29 มิ.ย. 59 ประชุมปรึกษาหารือแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ จ.กระบี่ และจ.ตรัง 50 - -
2 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ 20 - -
14 พ.ค. 60 สนับสนุนทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่ 10 - -
23 พ.ค. 60 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 - -
24 พ.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 20 - -
25 พ.ค. 60 จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมโซนอันดามัน 100 - -
12 มิ.ย. 60 ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมแผนงานโซนอันดามัน 12 - -
15 มิ.ย. 60 จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน 1 - -
18 มิ.ย. 60 สนับสนุนทีมวิจัย จ.กระบี่ 10 - -
28 มิ.ย. 60 จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง 50 - -
11-12 ก.ค. 60 จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ 70 - -
20 ก.ค. 60 จัดพิมพ์สื่อท่องเที่ยวชุมชน 100 - -
2 สนับสนุนวิชาการในพื้นที่ กระบี่ ตรัง 800,000.00 200 4 740,000.00 - - more_vert
27 มิ.ย. 59 สนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการงานวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืน ภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง งวดที่ 1 200 - -
1 ก.ค. 59 สนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ งวดที่ 1 200 - -
30 พ.ย. 59 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ งวดที่ 2 200 - -
30 พ.ย. 59 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ งานวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์ยั่งยืน จ.ตรัง งวดที่ 2 200 - -
รวม 1,400,000.00 300 19 1,536,136.00 15 735,616.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (1,536,136.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (600,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,400,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:30:10
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 16:57:19 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำฐานข้อมูลและภาพถ่ายการท่องเที่ยวชุมชมอันดามัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:36:06
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:50:09 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดพิมพ์สื่อท่องเที่ยวชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 16:54:56
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 16:22:21 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 11:53:45
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:43:18 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง พศ.2561-2564 ณ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ตรัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง พศ.2561-2564 ณ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ตรัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง พศ.2561-2564 ณ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ตรัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 11:48:03
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:27:31 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมวิจัย จ.กระบี่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ได้ข้อสรุปจากเวทีข้อเสนอเชิงนโยบาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ศวสต และทีมวิจัยท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลจากเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับทีมวิจัยจากกระบี่และตรัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ศวสต และทีมวิจัยท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สนับสนุนทีมวิจัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ ประชุมร่วมกับพื้นที่ ณ.อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสรุปผลจากเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับทีมวิจัยจากกระบี่และตรัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 14:06:02
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 14:06:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมแผนงานโซนอันดามัน

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานแผนงานโซนอันดามัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัยท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 11:27:28
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 20:06:44 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมโซนอันดามัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พื้นที่ จ.ตรัง พัทลุง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หน่วยงานและพื้นที่ใน จ. ตรัง จ.กระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานและพื้นที่ใน จ. ตรัง จ.กระบี่ ได้แลกเปลี่ยนกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เวลาน้อยไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 11:35:23
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 11:18:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมปรึกษาหารือทีมทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือทีมทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือทีมทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 16:15:52
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 11:10:52 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่ื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 11:03:01
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 11:21:27 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เตรียมงาน 25 พค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สนับสนุนทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมวิจัย การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่เตรียมงานประชุม 25 พค. 60

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมความพร้อม และข้อมูล ทีมวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรังและ จ.กระบี่ ที่จะนำเข้างานประชุม 25 พค. 60

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 15:47:29
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 15:47:41 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่ื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 15:24:59
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 15:25:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ จ.กระบี่ และจ.ตรัง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึกษาหารือแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ จ.กระบี่ และจ.ตรัง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 13:39:27
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 13:39:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 13:25:51
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย hsmiscac เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 09:41:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ตรัง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ตรัง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 13:13:10
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 12:48:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึษกาหารือคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัยท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ -เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง -ผู้กำหนดนโยบายการด้านการท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-

แสดงความคิดเห็นสำหรับพี่เลี้ยงโครงการ และ บุคคลทั่วไป

« 6342
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง