ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้บน
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้บน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? น.ส.ซูวารี มอซู น.ส.สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 750,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 2558 31 ก.ค. 2560 750,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 750,000.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลางใต้บน 750,000.00 100 5 777,750.00 5 657,112.00 more_vert
18 พ.ย. 58 กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชนและครอบครัว 20 - -
4-5 ก.ค. 59 จัดประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 50 - -
13 ก.ค. 59 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 100 - -
1-2 ก.ย. 59 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 100 - -
18-19 ธ.ค. 59 การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 11-12 100 - -
รวม 750,000.00 100 5 777,750.00 5 657,112.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (750,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (777,750.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-17.00น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 14:39:12
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย sirimon เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 13:46:43 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 11-12

 • photo
 • photo
 • photo นายทวีสาเครือแพ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 และดร.ทพ.วิรัตน์เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อน
  นายทวีสาเครือแพ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 และดร.ทพ.วิรัตน์เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ชี้แจงแนวทาง
  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ชี้แจงแนวทาง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย และจุดหมายและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกันของภาคใต้โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานจากศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี  และเขต 11 สงขลา
 • ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น, ท้องถิ่นจังหวัด
 • ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอ/สาธารณสุขจังหวัด
 • ตัวแทนจากภาคประชาสังคม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน
 2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 11-12
 3. กำหนดจุดหมายและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกันของภาคใต้โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานจากศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานีและเขต 11 สงขลา
 • ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น, ท้องถิ่นจังหวัด
 • ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอ/สาธารณสุขจังหวัด
 • เครือข่ายภาคประชาชนเขต 11-12

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ชี้แจงแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
 2. นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญ โดย นายทวีสา  เครือแพ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 และดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12
 3. สร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ ปี 60-64 การจัดการระบบสุขภาพ – ระบบหลักประกันสุขภาพ โดย พญ.ทัศนีย์  เอกวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สปสช.
 4. นำเสนอข้อมูลบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 11-12
 5. ชี้แจงนโยบายและแนวทางของ สปสช.ต่อการพัฒนาบทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดย นายแพทย์ชูชัย  ศรชำนิ  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 6. ระดมสมองหาทิศทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและสร้างระบบสุขภาพชุมชนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาพของคนใต้
 7. สนทนากลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยนบทเรียนกรณีศึกษา  ตำบลสร้างสุข  (5 ดี ) โดย คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน
 2. เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้และ เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 11-12
 3. เกิดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกันของภาคใต้โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 กันยายน 2559 เวลา 09:00-18.00น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 23 มิถุนายน 2560 16:23:43
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย sirimon เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 13:50:38 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

 • photo
 • photo ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สรุปความเป็นมา การขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์
  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สรุปความเป็นมา การขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์
 • photo
 • photo
 • photo ดร.เพ็ญ สุขมาก นำกระบวนการกลุ่ม
  ดร.เพ็ญ สุขมาก นำกระบวนการกลุ่ม
 • photo
 • photo เครือข่ายภาคใต้
  เครือข่ายภาคใต้
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของเขต 11-12
 • ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ตัวแทนจากภาคประชาสังคม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของเขต 11-12
 3. กำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขต 11-12
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของเขต 11-12
 • ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ตัวแทนจากภาคประชาสังคม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สรุปความเป็นมา การขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์
 2. นำเสนอสถานการณ์/ศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย
 3. สังเคราะห์ประมวลศักยภาพร่วมและประเด็นร่วม / แลกเปลี่ยนให้ตกผลึกประเด็นร่วม แนวทางการเสริมพลัง
 4. แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาข้อมูล
 5. จัดกลไกโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 2. เกิดรูปแบบการจัดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของเขต 11-12
 3. เกิดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขต 11-12
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 14:54:40
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย sirimon เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 15:07:05 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เครือข่ายมิตรภาพบำบัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 • เครือข่ายบริการสาธารณสุข
 • ภาคีพันธมิตรสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ยกระดับศักยภาพกลไกและการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พื้นที่ดำเนินการภาคใต้ตอนบน ได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนองนครศรีธรรมราชพังงากระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
 2. จัดเวทีเสริมศักยภาพคณะทำงานฯระดับเขต

*สนับสนุนงบประมาณ 450,000 บาท **รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงการใช้งบประมาณ สามารถดูได้ที่
"โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)"

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด มีขีดความสามารถในการจัดการความรู้และยกระดับพัฒนากองทุนท้องถิ่น
 2. จำนวนกองทุนฯ ได้รับการพัฒนายกระดับและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 30 % ของกองทุนทั้งหมดในจังหวัดนั้น
 3. มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 4. เกิดกลไก “คณะทำงานสานพลังเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน” (ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ )
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-18.00น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 15:00:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย sirimon เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 15:36:58 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 • photo นายทวีวัตร เครือสาย ชี้แจงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  นายทวีวัตร เครือสาย ชี้แจงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • photo
 • photo กลุ่มปฏิบัติการ
  กลุ่มปฏิบัติการ
 • photo
 • photo ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพสุธีรวุฒิผอ.สจรส.ม.อ. และดร.เพ็ญสุขมากอาจารย์ สจรส.ม.อ. ให้ความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
  ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพสุธีรวุฒิผอ.สจรส.ม.อ. และดร.เพ็ญสุขมากอาจารย์ สจรส.ม.อ. ให้ความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • photo นายทวีสา เครือแพผอ.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานีนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนตำบล
  นายทวีสา เครือแพผอ.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานีนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนตำบล
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหรือกรรมการกองทุน
 • นักวิชาการหรือเจ้าหน้าสาธารณสุขในพื้นที่
 • ตัวแทนจากชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  กรรมการกองทุน และผู้ได้รับประโยชน์จากกองทุน
 2. เรียนรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ของชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหรือกรรมการกองทุน
 • นักวิชาการหรือเจ้าหน้าสาธารณสุขในพื้นที่
 • ตัวแทนจากชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ โดย นายทวีสา เครือแพผอ.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 2. ให้ความรู้ในเรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมุมมองใหม่, การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ, การวิเคราะห์ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ, การจัดทำแผนงานโครงการ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพสุธีรวุฒิผอ.สจรส.ม.อ. และดร.เพ็ญสุขมากอาจารย์ สจรส.ม.อ.
 3. ชี้แจงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย นายทวีวัตร เครือสาย
 4. นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังจากพื้นที่
 5. กลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ /คนพิการ, กลุ่มการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(CHIA), ประเด็นปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุ
 6. กลุ่มปฏิบัติการ การกำหนดเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญสุขภาพ ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ /คนพิการ, กลุ่มการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(CHIA), ประเด็นปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุ
 7. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก4 กลุ่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  กรรมการกองทุน    และผู้ได้รับประโยชน์จากกองทุน
 2. เกิดข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ /คนพิการ, กลุ่มการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(CHIA), ประเด็นปัจจัยเสี่ยง  เหล้า  บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยhsmiscachsmiscacเมื่อ 23 มิถุนายน 2560 16:14:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย sirimon เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 13:54:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชนและครอบครัว

 • photo
 • photo ภาคีเครือข่าย
  ภาคีเครือข่าย
 • photo พื้นที่ทำงาน
  พื้นที่ทำงาน
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานจากศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.)
 • ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 • เครือข่ายภาคประชาชน  เขต 11

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.)
 2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับสปสช. เขต 11
 3. กำหนดจุดหมายและการดำเนินงานร่วมกันของภาคใต้โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานจากศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.)
 • ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 • เครือข่ายภาคประชาชน  เขต 11

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวสต.)
 2. สรุปความเป็นมา นำเสนอสถานการณ์/ศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 3. กำหนดประเด็นร่วมและพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รับทราบสถานการณ์/ศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 2. เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับสปสช. เขต 11
 3. ได้ประเด็นร่วมและพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-

แสดงความคิดเห็นสำหรับพี่เลี้ยงโครงการ และ บุคคลทั่วไป

« 8014
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง