ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

by sim @January,08 2016 11.20 ( IP : 172...113 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 640x427 pixel , 53,997 bytes.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1402 อาคาร LRC 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการประชุม
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ - พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ - กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - การกลั่นกรอง(Screening) - การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping) วันที่  1 มีนาคม 2559 - การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 2 มีนาคม 2559 - การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ - การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2559
- การจัดทำร่างรายงาน (Review ) - การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making) - การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 3 กรณี กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีเหมืองแร่ทองคำ กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ กรณีที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กรณีที่ 3 การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีกองทุนสุขภาพตำบล วันที่  4 มีนาคม 2559
- นำเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 50 คน - อาจารย์ และนักวิชาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
- บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ - ผู้สนใจทั่วไป - นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ม.สงขลานครินทร์ ค่าใช้จ่าย
5,000 บาท ต่อท่าน(บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง