ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

by sim @April,03 2015 11.12 ( IP : 192...114 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1080x1080 pixel , 149,704 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 50,067 bytes.
 • photo , 539x960 pixel , 28,853 bytes.
 • photo , 612x612 pixel , 34,487 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,895 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 75,351 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 55,548 bytes.

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ในปีการศึกษา 2556 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 มีจำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายชาคริต โภชะเรือง
สถานที่ทำงาน  ผู้จัดการ มูลนิธิชุมชนสงขลา

2. นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ
สถานที่ทำงาน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
    โชคดีมากที่เรียนหลักสูตรนี้ประทับใจมากที่สุดครับ การเรียนการสอนทำให้นักศึกษาสามารถเป็นคนคิดวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบในเนื้องานและวางแผนการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
    องค์ความรู้สามารถใช้ในการทำงานได้ทุกลักษณะงาน ทั้งในการวางแผนการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของของบุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. และการจัดการความรู้ในองค์กร

3. นางนภาภรณ์  แก้วเหมือน
สถานที่ทำงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
    การเรียนทำให้เกิดทุนทางสังคมในการทำงานมากมาย เช่น อาจารย์  การเข้าถึงทุน  การได้รับการยอมรับ
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน     มองชุมชนอย่างเป็นองค์รวม การได้เข้าใจปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ลึกซึ้งจะสามารถนำมาช่วยวางแผนในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นขั้นตอน มีกรอบคิดที่ชัดเจน

4. นางนิมลต์ หะยีนิมะ
สถานที่ทำงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
    เป็นหลักสูตรที่ดี ฝึกสอนคิดวิเคราะห์ ฝึกสมอง ทำให้เข้าใจระบบการบริหารองค์กร สามารถกำหนดทิศทางองค์กร ทิศทางระบบสุขภาพ การวิเคราห์ระบบสุขภาพ ด้วยกรอบแนวคิดสุขภาวะ  เชื่อมโยง ด้วยปัจจัยกำหนดสุขภาพ การคิดที่เป็นระบบ หลายมุมมอง หลากหลายมิติ นำไปสู่การผลักดันนโยบายสาธารณะ
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
    สามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรที่ตเองรับผิดชอบ ให้เกิดการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ เกิดแผนงาน กระบวนการทำงาน ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมต่อถึงชุมชน ให้เกิดชุมชนสุขภาวะด้วยชุมชนเอง

5. นางเพียงกานต์ เด่นดารา
สถานที่ทำงาน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
      การเรียนการจัดการระบบสุขภาพทำให้เราได้นำไปใช้จริงในการดูแลสุขภาพทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรัยนมาอย่างเป็นระบบ สุดท้าย ทำงานเก่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้บริหารก้อเห็นการพัฒนาองค์กรในหน่วยงานที่ดีขึ้น
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
    - ใช้ในการกระบวนการคิดวิเคราะห์ผลงานหรือการดำเนินงานในหน่วยงาน/องคกรอย่างเป็นระบบมากขึ้น
    - เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำ/แกนนำ ในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้น
    - เพิ่มความสามารถในการทำงานกับชุมชนมากขึ้น (จากเดิม พยาบาลห้องคลอด อาจเน้นในด้านการรักษาหรือเชิงรับมากกว่าเชิงรุก) แต่การศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ ส่งผลให้การทำงานเน้นเชิงรุกมากขึ้น โดยบูรณาการการทำงานเชิงรุกในชุมชน และเครือข่าย เพื่อให้ชุมชน มีสุขภาพดี

6. นางสาวรุสมีนา นิมะ
สถานที่ทำงาน    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านสาธารณสุข) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
    เป็นหลักสูตรที่ดี เหมาะแก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำงานทุกวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และคิดว่าหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบสุขภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อระบบสุขภาพทุกมิติ สถานที่ คณาจารย์ บุคลากรที่มีความพร้อมในระดับที่ดี และคิดว่าสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างมืออาชีพทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
    สิ่งที่เรียนสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือกระบวนการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และะวิทยานิพนธ์ สามารถทำให้นำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ทักษะการคิด การเข้าสังคมกับผู้ที่ไม่รู้จัก สามารถปรับตัวในการทำงานได้เป็นอย่างดี เข้าใจระบบสุขภาพมากขึ้น ทำให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
    การเรียนทำให้ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มากขึ้น การให้เกียรติ การเห็นคุณค่าของทุกผลงาน ที่นำมาศึกษาสามารถแยกแยะ ดึงจุดดี จุดอ่อน ในงานวิจัยที่อ่านได้ รู้คุณค่าของวินัยในการทำงานมากขึ้น ทำให้ใส่ใจกัยรายละเอียดของงานมากขึ้น เล็งเห็นความสำคัญและของการอ้างอิงข้อมูล ทำให้งานที่ทำได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารมากขึ้น รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และคาดหวังจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งด้านการไขว่ขว้าหาความรู้และการทำงานให้มากขึ้น

7. นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
สถานที่ทำงาน    ผู้ประสานงานวิจัย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความรู้สึกต่อหลักสูตร
    หลักสูตรที่เรียนตรงกับงานที่ทำ เลยมีความสุขในช่วงเรียน เข้าใจเร็วเวลาที่ อ.สอน แต่ไม่ค่อยเท่าใจทฤษฎี ช่วงแรก ๆ จึงเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่พอเอามาปรับใช้ในงาน ตอนนั้นงานที่ทำเป็นเรื่องกระบวนการชุมชนจัดการปัญหาในพื้นที่ ซึ่งต้องแก้กันหลายภาคส่วน ทำใหเริ่มเข้าใจการจัดการเชิงระบบ และนำไปใช้ในช่วงการทำงานได้ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องวิเคราะห์การแก้ปัญหา การจัดการปัญหา การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย จึงนำทฤษฏีที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้เลย
การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
    หลังจากเรียนจบเปลี่ยนงานใหม่ ที่ต้องคิดเป็นระบบมากขึ้น ถ้าเทียบกับงานเก่า ได้ใช้ประโยชน์ทุกวิชาที่เรียน แต่งานใหม่ยังไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ แต่จะนำประสบการณ์ช่วงที่เรียนมาปรับใช้ เช่น การแบ่งเวลา ความอดทน สู้ ในช่วงที่งานเยอะ ก็จะนึกถึงช่วงเรียนว่าเราเคยสู้กับความเหนื่อย ความยุ่ง ความอ่อนล้า และนำมาปรับใช้กับการทำงาน จึงทำให้งานเสร็จและลุล่วงไปได้ เหมือนช่วงทำทีสิส ช่วงสอบจบ คือ ทำให้เราเห็นว่าในความยากลำบากจะมีความง่ายดาย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง