สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส)

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:22:51
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:02:24 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมผู้ช่วยงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 80%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:11:28
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:11:29 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:09:40
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:10:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:20:44
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:21:34 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 60%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:17:28
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:18:07 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:14:38
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:16:05 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปผล และติดตามความก้าวหน้าของราบยงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:08:00
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:12:39 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สามารถวางเค้าโครงรายงาน ตามแต่ละบท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 22:00:02
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 11:51:39 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่โครงการประสบความสำเร็จ และโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช.ของ อบต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมทีมนักวิจัย -สรุปจากการลงพื้นที่ -วิเคราะห์ ถกประเด็นในทีม -หาข้อสรุป
-บันทึกการประชุม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเพื่อหาปัจจัยใดที่โครงการประสลความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:52:57
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:55:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กอ.รมน.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีความเข้มแข็ง และทำงานเป็นทีม • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - การประกอบอาชีพของคณะทำงาน เป็นคนในเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ภายนอก - การสื่อสารกับแหล่งทุน สปสช.ที่เข้าใจคลาดเคลื่อน - ความล้าช้าในการส่งโครงการ (หมดเขตในการรับข้อเสนอโครงการ) • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงการในปีหน้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:39:40
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:44:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช. อบต.ตะมะยูง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช. อบต.ตะมะยูง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบที่ทีมวิจัยได้ตั้งไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีจำนวนมาก ทำให้มีข้อคิดเห็นที่บางกิจกรรมไม่ตรงกัน - มีหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาให้การสนับสนุน • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการมีความล้าช้า ภายนอก - แผนโครงการ ของสปสช. ตามแผนนโยบายขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการเต็มโค้วต้า จึงไม่สามารถรับโครงการนี้ได้ เพราะความล้าช้าในการส่งโครงการ • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงในปีหน้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ กอ.รมน. เข้ามารับผิดชอบโครงการญาลันนันกับทางกลุ่มอย่างเต็มที่ โดยไม่ผ่านกองทุน สปสช.ของ อบต. เพื่อไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นที่อยากทำโครงการในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:28:09
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:31:47 น.

ชื่อกิจกรรม : 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -ผู้นำศาสนา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -ผู้นำศาสนา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคำถามที่ทางทีมวิจัยได้เลือก 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มจิตอาษาและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2.เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดโดย ผู้นำศาสนาได้รณรงค์และชี้ชัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นฮาลอม(กฎบัญญัติห้าม ที่มุกัลลัฟ (มุสลิมผู้อยู่ในศาสนนิติภาวะ) ทุกคนต้องละเว้น) ตามหลักศาสนาอิสลาม 3.เกิดความร่วมมือจากชุมชนโดยผู้นำศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามได้นำเรื่องโทษของบุหรี่ไปบรรยายในการแสดงธรรมของชุมชน 4.เกิดกฏกติกาในชุมชนที่จะไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มัสยิด 5.กลุ่มเยาวชนที่หลงผิด เมื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดหายดีแล้ว จะกลับมาช่วยงานโครงการ และมาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นต่อไป 6.ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับในกลุ่ม/คณะทำงานโครงการที่มีความโปร่งใส และทุ่มเทในการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:18:20
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 11:30:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลัน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจีย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบคำถามจากทีมวิจัยโครงการ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สำรวจข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 160 คน
 • ประชุมแกนนำเยาวชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เจ้าของร้านขายของชำที่จำหน่ายบุหรี่
 • อบรมพัฒนาทักษะแกนนำคณะทำงานเยาวชนจิตอาสาฟ้าใสวัยทีน พี่สอนน้องระดับตำบล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:45:42
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:54:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กลุ่มจิตอาสา -เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มจิตอาสา -เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดพิษภัยของบุหรี่ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบสาเหตุ  รวมทั้งทราบถึงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชนที่หลงผิด สามารถรับการบำบัด ณ โรงเรียนลูกผู้ชาย ที่บ้านมะรวด
 • การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:24:11
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:27:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มญาลันนัน -เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มจิตอาสาญาลันนันที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อปรับแก้เอกสาร
2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านพรุจูด ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความไว้วางใจกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงโครงการโดยเด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจกลุ่มพี่เลี้ยงโครงการมากกว่าผู้ปกครองในการเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องส่วนตัว  ซึ่งมีกรณีศึกษาที่ มีเยาวชนคนหนึ่งในหมู่บ้าน อยู่คนเดียวที่บ้าน พ่อเสียชีวิต แม่ทำงานประเทศมาเลเซีย ติดยาเสพติด ยาบ้า บุหรี่ แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองฟังแต่มีความไว้ใจและกล้าที่จะปรึกษาปัญหานี้กับพี่เลี้ยงของโครงการ ซึ่งหลังจากนั้นพี่เลี้ยงของโครงการก็ได้ส่งเยาวชนคนนี้ไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด คลองแลหลังซึ่งเป็นความร่วมมือกับกอรมน. ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน 2.เกิดพื้นที่พบปะพูดคุยของเยาวชนในพื้นที่ โดยประธานโครงการได้ใช้พื้นที่ของบ้านตนเองเป็นลานแลหกเปลียนความคิดเห็นและเป็นแหล่งพบปะการทำประโยชน์หรือเป็นที่รวมตัวของเด็กเยาวชน 3.เกิดกติกาชุมชนร่วมกันว่าห้ามการจำหน่ายบุหรี่และยาเสพติดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
4.เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ดังจะเห็นจากการที่เยาวชนในชุมชนเห็นมาปลูกผักและออกกำลังกายกันมากขึ้นแทนที่จะไปมั่วสุมกัน และเยาวชนยังมีรายได้จากการเก็บผักที่ตนเองปลูกไปขายทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตน 5.จากความจริงจังในการทำงานของกลุ่มจิตอาษาจึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจของหน่อยงานต่างๆในพื้นที่ ทำให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการทำงานเช่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น
6.เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยในทุกๆวันศุกร์จะมีกิจกรรมที่เยาวชนจะร่วมกันพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 7.เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะร่วมโครงการติดตามสอดส่องดูแลเด็กและเยวชน อย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจ รอยยิ้ม สร้างคุณค่าให้กับเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมามีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 8.กลุ่มจิตอาสามีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการทำงานและได้รับประสบการณ์ในการทำโครงการและมีความรู้ในการเขียนโครงการส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดสามารถเข้าหากลุ่มองค์กรได้อย่างรู้สึกปลอดภัย พร้อมสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 17:19:35
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 16:11:24 น.

ชื่อกิจกรรม : 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กอ.รมน.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้เลิกสูบบุหรี่ -ผู้สนใจโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานคนในพื้นที่
-เดินทางจาก ม.อ.ปัตตานี
-ถึงบ้านคชศิลา  พูดคุยสัมภาษณ์กับหัวหน้าโครงการ -เข้าร่วมเวทีญาลันนัน กับหน่วยงานญาลันนัน
-วิทยากรให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด วิธีการเลิกติดยาเสพติด -ถ่ายรูปหมุ่ร่วมกัน -เดินทางกลับ ม.อ.ปัตตานี โดยสวัสดิภาพ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดข้อตกลงของชุมชนและได้ข้อความร่วมมือกับคนในพื้นที่ และร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน โดยให้มีการยกเลิกการขายบุหรี่ในร้านค้า ที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด โดยได้ยกเลิกการขายบุหรี่ตลอดไป 2.เนื่องจากในหมู่ที่4 บ้านคชศิลาเป็นชุมชนที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามรวมกัน จากการทำโครงการครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความตั้งใจจริงของประธานกลุ่มที่มีความทุ่มเท จึงหันมาให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถื่น 3.เกิดสัญญาประชาคมที่จะร่วมกันเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายตลอดไป และมีผู้พิการ จำนวน 1 คน ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกบุหรี่ได้ 2 เดือน มีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าตาสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้น สัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อีกเลยตลอดไป 4.ประชาชนในหมู่บ้านมีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายผู้อื่นและเด็ก จึงเกิดความละอายและเกรงใจที่จะสูบบุหรี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 28 กันยายน 2562 23:57:40
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 17:28:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1 พื้นที่บ้านสาวอ  ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่สัมภาษณ์ เก็บข้อมุขในการติดตามการประเมินผลโครงการ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา  3.ชี้แจงวัตุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เริ่มสัมภาษณ์กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การนำเสนอผลการประเมินครั้งนี้จะนำเสนอผลการประเมินตามคำถามการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน ส่วนที่ 2 บทบาทของพี่เลี้ยงกองทุนฯ ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน
ส่วนที่ 4 คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน ส่วนที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 27 กันยายน 2562 14:54:31
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 27 กันยายน 2562 14:57:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาเครื่องมือ และออกแบบเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมนักวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ออกแบบเครื่องมือในการสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมนักวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 13:33:32
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:04:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการและวางกรอบงานอย่างคร่าวๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ผู้รับผิดชอบโครงการ

-ทีมงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน
2.ศึกษาโครงการเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -ทีมงานวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วางแผนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-