สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส)

การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 62-ข-046
ชื่อโครงการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ จันจุฬา
คณะทำงาน ? 1.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 2.นางสาวตูแวซะ นิแม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณโครงการ 120,200.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ภาคีผู้จัด ประกอบด้วย 1. สจรส. 2.สปสช. เขต12 12 3.กอรมน. ภาคสี่ส่วนหน้า 4.ศอ.บต. 5.อบต. ญาลันนัน มีสมาชิก 56 คน จิตอาสา จำนวน 280 คน กองทุนสุขภาพตำบล

พื้นที่ดำเนินการ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 24 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 24 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 120,200.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 120,200.00

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดโดยมีการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบสูงถึง 30,176.93 ล้านบาท (สำนักงบประมาณ, 2559) แต่การทุ่มเทงบประมาณไม่ได้ส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง โดยจากการสำรวจของ ศรีสมภพจิตร์ภิรมย์ศรี (2560) พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวม 815 ครั้ง โดยเกิดที่จังหวัดปัตตานี 310 ครั้ง รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 276 ครั้ง จังหวัดยะลา 176 ครั้ง และจังหวัดสงขลา 53 ครั้ง โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์รวม 928 คน นอกจากนี้ อัฟฟาน ลาเต๊ะ (2559) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับความเป็นอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาการศึกษา ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่สำคัญของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) คือ โครงการจิตอาสา ญาลันนันบารู ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยคนในชุมชนที่เป็นจิตอาสาทำงานร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการร่วมกันคัดกรอง สร้างจิตสำนึก และปรับพฤติกรรม แก่ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบ โครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง เป็นแผนงานที่ดำเนินการในพื้นที่พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ ปัญหายาเสพติด และเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณมหาศาล แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จึงได้ดำเนินโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง โดยการพัฒนาศักยภาพหน่วยญาลันนันบารู จิตอาสาญาลันนันบารู แกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา และตัวแทนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการแก้ปัญหาชุมชนเพื่อลดปัญหาปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่และยาเสพติดในพื้นที่ และขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล ซึ่งการดำเนินโครงการ ฯ ดังกล่าว ทำให้เกิดทีมพี่เลี้ยงโครงการซึ่งเป็นคนในพื้นที่ มีมุมมองในเรื่องการจัดการสุขภาวะ และมีศักยภาพในการหนุนเสริมคนในชุมชนในการพัฒนาเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เกิดโครงการที่ผ่านการอนุมัติและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้นเพื่อศึกษาความสำเร็จของผลการดำเนินโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ในครั้งนี้คณะผู้ประเมินจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการประเมินโครงการ โดยประยุกต์แนวคิดของ CIPP Model เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในมิติบริบทสภาพแวดล้อม (context) ปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการทำงาน (process) ผลผลิต (product)ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน 2) พัฒนาเครื่องมือ (แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน 4) วิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ 5) คัดเลือกกลุ่มญาลันนันที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จเพื่อ Focus Group 6) จัด Focus Group เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มพี่เลี้ยงและจิตอาสา ที่เป็นตัวแทนชุมชนที่สำเร็จ (5 พื้นที่) และชุมชนที่ไม่สำเร็จ (3 พื้นที่) 7) วิเคราะห์ผลการจัด Focus Group 8) คัดเลือกกลุ่มที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานมา 2 ชุมชน 9) ลงพื้นที่ศึกษาแนวปฏิบัติของชุมชน 10) สรุปผลและเขียนรายงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

 

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 1.ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน 9,850.00 0 1 9,850.00 1 9,850.00 more_vert
24-28 มิ.ย. 62 ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน 3 - -
2 2.พัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 8,850.00 0 1 8,850.00 1 8,850.00 more_vert
10-17 ก.ค. 62 ประชุมพัฒนาเครื่องมือ และออกแบบเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 3 - -
3 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน 55,650.00 0 8 48,444.00 8 56,812.00 more_vert
18 ก.ค. 62-16 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา ครั้งที่ 1 10 - -
22 ก.ค. 62 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 2 10 - -
25 ก.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 3 10 - -
2 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 4 7 - -
5 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลัน ครั้งที่ 5 7 - -
15 ส.ค. 62 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 6 10 - -
25 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 7 10 - -
29 ส.ค. 62 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 8 7 - -
4 4.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 8,850.00 0 1 8,850.00 1 12,000.00 more_vert
2 ก.ย. 62 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 0 - -
5 5.สรุปผลและเขียนรายงาน 21,000.00 0 7 25,000.00 7 32,926.00 more_vert
3 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 1 5 - -
11 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 2 3 - -
16 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 3 3 - -
24 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4 3 - -
27 ก.ย. 62 ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์ 1 - -
29 ก.ย. 62 สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 5 3 - -
29 ก.ย. 62 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์ 1 - -
6 6.ค่าใช้สอย 16,000.00 0 - - - - more_vert
รวม 120,200.00 0 18 100,994.00 18 120,438.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (120,200.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,994.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:22:51
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:02:24 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมผู้ช่วยงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 80%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:11:28
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:11:29 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:09:40
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 12:10:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ลงกิจกรรมและการเงินออนไลน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:20:44
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:21:34 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 60%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:17:28
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:18:07 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:14:38
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:16:05 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปผล และติดตามความก้าวหน้าของราบยงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:08:00
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:12:39 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและเขียนรายงาน ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปและเขียนรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานทีมงานวิจัย -หาสถานที่ประชุม -ประชุมเพื่อสรุปและเขียนรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สามารถวางเค้าโครงรายงาน ตามแต่ละบท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 22:00:02
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 11:51:39 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่โครงการประสบความสำเร็จ และโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช.ของ อบต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมทีมนักวิจัย -สรุปจากการลงพื้นที่ -วิเคราะห์ ถกประเด็นในทีม -หาข้อสรุป
-บันทึกการประชุม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเพื่อหาปัจจัยใดที่โครงการประสลความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:52:57
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:55:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กอ.รมน.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีความเข้มแข็ง และทำงานเป็นทีม • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - การประกอบอาชีพของคณะทำงาน เป็นคนในเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ภายนอก - การสื่อสารกับแหล่งทุน สปสช.ที่เข้าใจคลาดเคลื่อน - ความล้าช้าในการส่งโครงการ (หมดเขตในการรับข้อเสนอโครงการ) • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงการในปีหน้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:39:40
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:44:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช. อบต.ตะมะยูง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กองทุน สปสช. อบต.ตะมะยูง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบที่ทีมวิจัยได้ตั้งไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• การทำงานในกลุ่ม - กลุ่ม/คณะทำงาน มีจำนวนมาก ทำให้มีข้อคิดเห็นที่บางกิจกรรมไม่ตรงกัน - มีหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาให้การสนับสนุน • ปัญหาในการทำงาน/อุปสรรค - กลุ่มคณะทำงานมีหลายบทบาท และหลายหน้าที่ • ปัจจัยสำคัญ ภายใน - เวลาของกลุ่ม/คณะทำงานที่ว่างที่ไม่ตรงกัน ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการมีความล้าช้า ภายนอก - แผนโครงการ ของสปสช. ตามแผนนโยบายขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการเต็มโค้วต้า จึงไม่สามารถรับโครงการนี้ได้ เพราะความล้าช้าในการส่งโครงการ • การสนับสนุนจากแหล่งทุนเดินหน้าต่อไป - อยากได้โอกาสในการรับข้อเสนอโครงในปีหน้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ กอ.รมน. เข้ามารับผิดชอบโครงการญาลันนันกับทางกลุ่มอย่างเต็มที่ โดยไม่ผ่านกองทุน สปสช.ของ อบต. เพื่อไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นที่อยากทำโครงการในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:28:09
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:31:47 น.

ชื่อกิจกรรม : 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -ผู้นำศาสนา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -ผู้นำศาสนา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคำถามที่ทางทีมวิจัยได้เลือก 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มจิตอาษาและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2.เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดโดย ผู้นำศาสนาได้รณรงค์และชี้ชัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นฮาลอม(กฎบัญญัติห้าม ที่มุกัลลัฟ (มุสลิมผู้อยู่ในศาสนนิติภาวะ) ทุกคนต้องละเว้น) ตามหลักศาสนาอิสลาม 3.เกิดความร่วมมือจากชุมชนโดยผู้นำศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามได้นำเรื่องโทษของบุหรี่ไปบรรยายในการแสดงธรรมของชุมชน 4.เกิดกฏกติกาในชุมชนที่จะไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มัสยิด 5.กลุ่มเยาวชนที่หลงผิด เมื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดหายดีแล้ว จะกลับมาช่วยงานโครงการ และมาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นต่อไป 6.ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับในกลุ่ม/คณะทำงานโครงการที่มีความโปร่งใส และทุ่มเทในการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 21:18:20
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 11:30:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลัน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ทีมวิจีย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา
3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์ตามกรอบคำถามจากทีมวิจัยโครงการ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สำรวจข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 160 คน
 • ประชุมแกนนำเยาวชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เจ้าของร้านขายของชำที่จำหน่ายบุหรี่
 • อบรมพัฒนาทักษะแกนนำคณะทำงานเยาวชนจิตอาสาฟ้าใสวัยทีน พี่สอนน้องระดับตำบล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:45:42
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:54:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กลุ่มจิตอาสา -เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มจิตอาสา -เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกลาง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงสัมภาษณ์ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดพิษภัยของบุหรี่ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบสาเหตุ  รวมทั้งทราบถึงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชนที่หลงผิด สามารถรับการบำบัด ณ โรงเรียนลูกผู้ชาย ที่บ้านมะรวด
 • การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:24:11
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 20:27:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มญาลันนัน -เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มจิตอาสาญาลันนันที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อปรับแก้เอกสาร
2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสาบ้านพรุจูด ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สัมภาษณ์กลุ่มญาลันนันตามกรอบที่ทีมงานได้วางไว้ 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดความไว้วางใจกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงโครงการโดยเด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจกลุ่มพี่เลี้ยงโครงการมากกว่าผู้ปกครองในการเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องส่วนตัว  ซึ่งมีกรณีศึกษาที่ มีเยาวชนคนหนึ่งในหมู่บ้าน อยู่คนเดียวที่บ้าน พ่อเสียชีวิต แม่ทำงานประเทศมาเลเซีย ติดยาเสพติด ยาบ้า บุหรี่ แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองฟังแต่มีความไว้ใจและกล้าที่จะปรึกษาปัญหานี้กับพี่เลี้ยงของโครงการ ซึ่งหลังจากนั้นพี่เลี้ยงของโครงการก็ได้ส่งเยาวชนคนนี้ไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด คลองแลหลังซึ่งเป็นความร่วมมือกับกอรมน. ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน 2.เกิดพื้นที่พบปะพูดคุยของเยาวชนในพื้นที่ โดยประธานโครงการได้ใช้พื้นที่ของบ้านตนเองเป็นลานแลหกเปลียนความคิดเห็นและเป็นแหล่งพบปะการทำประโยชน์หรือเป็นที่รวมตัวของเด็กเยาวชน 3.เกิดกติกาชุมชนร่วมกันว่าห้ามการจำหน่ายบุหรี่และยาเสพติดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
4.เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ดังจะเห็นจากการที่เยาวชนในชุมชนเห็นมาปลูกผักและออกกำลังกายกันมากขึ้นแทนที่จะไปมั่วสุมกัน และเยาวชนยังมีรายได้จากการเก็บผักที่ตนเองปลูกไปขายทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตน 5.จากความจริงจังในการทำงานของกลุ่มจิตอาษาจึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจของหน่อยงานต่างๆในพื้นที่ ทำให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการทำงานเช่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น
6.เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยในทุกๆวันศุกร์จะมีกิจกรรมที่เยาวชนจะร่วมกันพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 7.เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะร่วมโครงการติดตามสอดส่องดูแลเด็กและเยวชน อย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจ รอยยิ้ม สร้างคุณค่าให้กับเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมามีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 8.กลุ่มจิตอาสามีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการทำงานและได้รับประสบการณ์ในการทำโครงการและมีความรู้ในการเขียนโครงการส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดสามารถเข้าหากลุ่มองค์กรได้อย่างรู้สึกปลอดภัย พร้อมสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 17:19:35
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 16:11:24 น.

ชื่อกิจกรรม : 3.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มญาลันนัน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทีมวิจัย -กลุ่มญาลันนัน -กอ.รมน.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้เลิกสูบบุหรี่ -ผู้สนใจโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประสานงานคนในพื้นที่
-เดินทางจาก ม.อ.ปัตตานี
-ถึงบ้านคชศิลา  พูดคุยสัมภาษณ์กับหัวหน้าโครงการ -เข้าร่วมเวทีญาลันนัน กับหน่วยงานญาลันนัน
-วิทยากรให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด วิธีการเลิกติดยาเสพติด -ถ่ายรูปหมุ่ร่วมกัน -เดินทางกลับ ม.อ.ปัตตานี โดยสวัสดิภาพ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดข้อตกลงของชุมชนและได้ข้อความร่วมมือกับคนในพื้นที่ และร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน โดยให้มีการยกเลิกการขายบุหรี่ในร้านค้า ที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด โดยได้ยกเลิกการขายบุหรี่ตลอดไป 2.เนื่องจากในหมู่ที่4 บ้านคชศิลาเป็นชุมชนที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามรวมกัน จากการทำโครงการครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความตั้งใจจริงของประธานกลุ่มที่มีความทุ่มเท จึงหันมาให้การสนับสนุน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถื่น 3.เกิดสัญญาประชาคมที่จะร่วมกันเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายตลอดไป และมีผู้พิการ จำนวน 1 คน ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกบุหรี่ได้ 2 เดือน มีสุขภาพที่ดีขึ้น หน้าตาสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้น สัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อีกเลยตลอดไป 4.ประชาชนในหมู่บ้านมีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายผู้อื่นและเด็ก จึงเกิดความละอายและเกรงใจที่จะสูบบุหรี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยตูแวซะ นิแมตูแวซะ นิแมเมื่อ 28 กันยายน 2562 23:57:40
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 17:28:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มจิตอาสา ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1 พื้นที่บ้านสาวอ  ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่สัมภาษณ์ เก็บข้อมุขในการติดตามการประเมินผลโครงการ 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา  3.ชี้แจงวัตุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เริ่มสัมภาษณ์กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน 2.บทบบาทพี่เลี้ยงกองทุน 3.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน 4.คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน 5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 6.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มจิตอาสาญาลันนัน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การนำเสนอผลการประเมินครั้งนี้จะนำเสนอผลการประเมินตามคำถามการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มจิตอาสาญาลันนัน ส่วนที่ 2 บทบาทของพี่เลี้ยงกองทุนฯ ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ/แผนงาน
ส่วนที่ 4 คุณค่าของโครงการฯ/แผนงาน ส่วนที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการฯโดยใช้กลไกกองทุนหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 27 กันยายน 2562 14:54:31
Project owner
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 27 กันยายน 2562 14:57:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาเครื่องมือ และออกแบบเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมนักวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ออกแบบเครื่องมือในการสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมนักวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 13:33:32
Project owner
แก้ไขโดย ตูแวซะ นิแม เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 23:04:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการและวางกรอบงานอย่างคร่าวๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ผู้รับผิดชอบโครงการ

-ทีมงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ศึกษาบริบทเบื้องต้นและผลการดำเนินงานของแต่ละชุมชน
2.ศึกษาโครงการเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -ทีมงานวิจัย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วางแผนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-