ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กันยายน 2562 11:14:20
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 11:44:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดกิจกรรมโครงการปีที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง จำนนวน 12  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 ปี
ชิ้นงานสรุปบทเรียนการขยายผลการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย ตำบลนาท่อม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3. รวบรวบเอกสารนำเสนอเพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)   -คณะทำงาน12 คนได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เป็นชุดความรู้นำไปใช้ในการยกระดับงาน  ขยายผล ขยายพื้นที่การดำเนินงานที่ใหญ่ขั้น  1 ชุด ที่สะท้อนผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลกระทบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมกรรม ผลลัพธ์ (Outcome)   -คณะทำงาน 12 คนได้ชุดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารหารปลอดภัยรูปแบบของชุมชนบ้านหูยาน  รูปแบบระบบอาหารตำบลนาท่อมที่ใช้พื้นที่ต้นแบบบ้านหูยานขยายผลทั้งตำบลโดยใช้กลไก คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลขับเคลื่อน โดยใช้แผนชุมชนที่ปรับแล้วมาสู่ปรับแผนพัฒนาตำบลที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล   

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา - การเชื่อมแผนชุมชน สู่แผนพัฒนาตำบล  และการนำเอากิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลสู่แผนปฏิบัติการ(กิจกรรมในเทศบัญญัติ)รายจ่ายตามปีงบประมาณ แนวทางแก้ไข -การพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม  คณะทำงานพัฒนาแผนตำบล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.ขอสนับสนุนงบพัฒนาศักยภาพแก่พื้นที่ 2.ของบสนับสนุนการขยายผล ระบบอาหารทั้ง 3 ประเด็นในระดับ อำเภอ หรือจังหวัด โดยใช้ตำบลนาท่อมเป็นต้นแบบ 3.ขอสนับสนุนการพิมพ์สรุปบทเรียนเผยแพร่ การดำเนินงานระบบอาหารของพื้นที่ตำบลนาท่อม ที่มีพื้นที่บ้านหูยานเป็นต้นแบบ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. การปรับปรุงแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 2. การประสานแผนชุมชนในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแผนที่มีงบประมาณ เช่น ประสานหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการให้ความรู้
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 1 กันยายน 2562 15:43:44
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 16:08:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับฟังขอเสนอแนะจากการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง และและชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังข้อเสนอแนะ และการสะท้อนจากคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)     ผู้รับผิดชอบแผนงาน มีความรู้ เข้าใจเพิ่มขึ้น ในการทำงานที่มุ่งเน้นข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อน ในการจะขยายผลอย่างไร  การเชื่อมต่อ สานต่อ การต่อยอด ให้เข้าสู่กิจกรรมปกติของหน่วยงาน  โดยกลไกล พชอ(คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการนำ โมเดลบูรณาการเข้าสู่งานปกติ  และทำงานปกติไปสู่ผลลัพธ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาความเข้าใจของหน่วยงาน  ความเข้าใจของผู้นำ แนวทางแก้ไข  การขับเคลื่อนโมเดลด้วยกิจกรรมงานปกติ  โดยการปรับแผนของชุมชน แผนองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนให้นำ รูปแบบของพื้นที่ที่ทำสำเร็จยกระดับให้กว้าง  และขยายเต็มพื้นที่ อำเภอและจังหวัด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พื้นที่ต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและปรับแผนของชุมชนให้สอดคล้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 1 กันยายน 2562 14:54:37
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 12:49:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) ในพื้นที่ชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาแกนนำบ้านหูยานและตัวแทนครัวเรือนต้นแบบขยายผล 18 คน
-คณะทำงาน 4  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) โดยการนำเสนอผลการดำเนินงาน เรื่อง การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดย นายถาวร  คงศรีและคณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมือ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานเทศบาล  สถาบันศึกษาในชุมชน  พัฒนาชุมชน  เกษตรตำบล  ปลัดอำเภอเมือง  และภาคประชาสังคม  จำนวน 40  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. การกล่าวต้อนรับของกำนันอนุชา  เฉลาชัย ผู้จัดการแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม
 2. นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ ผลการดำเนินงานระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) ในพื้นที่ชุมชนบ้านหูยานขยายผลทั้งตำบล  ผลการดำเนินงาน  เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)           จำนวนผู้เข้าร่วมการแลกเลี่ยน จำนวน 40 คน รับรู้ผลการดำเนินการขยายผลการระบบอาหารตำบลนาท่อม ประกอบด้วย อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย โดยสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัด ทั้ง 3  ประเด็น (อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย) 16 ตัวชีวัต(รายละเอียดแนบ)

ผลลัพธ์ (Outcome)           เกิดกลไก คณะทำงานอาหารปลอดภัย พชต (คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม)ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัยและประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ ระดับตำบล โดยใช้รูปแบบการจัดการของชุมชนหูยานเป็นต้นแบบขยายผลทั้งตำบล โดย พชต.เป็นคณะทำงานที่ร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมและกำหนดกิจกรรมในแผนยุทธศาศาตร์และแผนปฎิบัติการทั้ง 3 ประเด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย
          คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมได้ผลักดันแผนเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาแผนตำบลเพื่อปรับแผนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการทั้ง 3  ประเด็น เข้าสู่เทศบัญญัติในปีงบประมาณ ปี 2563           เกิดข้อเสนอแนะจากพัฒนาชุมชนและเกษตรตำบล ในการส่งเสริมการรวมกลุ่่ม ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยร่วมปรับแผนให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐาน Q  GAP  และเครื่องหมาย อย.           เกิดข้อเสนอแนะจากโรงเรียนวัดนาท่อม และ โรงเรียนวัดโคกแย้ม  สนใจสมัตรเข้าร่วมโปรแกรมอาหารกลางวันเด็ก Thai school  launch
          ศพด.ศูนย์เด็กของเทศบาลเป็นศูนย์นำร่องThai school  launch ระยะก่อตัวเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ความเข้าใจระบบอาหารตำบลนาท่อม3 ประเด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย  ของครัวเรือนต้นแบบขยายผลหรือครู ข  ผู้นำในชุมชน รวมทั้ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบางส่วน - แนวทางแก้ไข  การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลอย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือนและมีการจัดกิจกรรมสื่อสารเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ส่งเสริมการทำกระบวนการยกระดับขยายผลในระดับอำเภอ และระจังหวัดตามศักยภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-การประชุมประจำเดือน  พชต.อย่างน้อย 1 ครั้ง ในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม และ ประเด็น อื่น ๆ -การประชุมสภาแกนนำขยายผล หรือครู ข ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อยกระดับขยายผลเต็มพื้นที่ รวมทั้งการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มรวมผลผลิตในการต่อรองและการกระจายผลผลิตของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 17:23:15
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 6 กันยายน 2562 17:16:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน แผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จำนวน 12  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การออกแบบนำเสนอ ผลการดำเนินงาน เรื่องการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อมอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน แผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จำนวน 12  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันออกแบบนำเสนอเป็นเอกสารประกอบด้วย -พ้อยนำเสนอ -เอกสารที่จัดเรียง -แนวทางในการดำเนินงาน   เพื่อเป็นเอกสารให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกับฟัง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  เอกสารสำหรับใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม ผลลัพธ์ (Outcome) เอกสารได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม เพื่อการแก้ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี (ค้างเอกสาร)

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ทำเอกสารให้ง่ายต่อการเข้าใจกับพื้นที่

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 15:42:22
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 12:41:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลระบบอาหารตำบลนาท่อม 3  ประด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  และโภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 21  คน คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย คืนข้อมูลแก่ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม และคณะทำงานรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมเพื่อนำมาปรับแผนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะพัฒชนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมและคณะทำงานแผนงานโครงการซึ่งซ้ำช้อนกัน  จำนวน 11  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงนแผนงานโครงการ  นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจและนำมาเรียบเรียงเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาชีวิตตำบลนาท่อมได้พิจารณา  สะท้อนผลและเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
    การพิจรารณาได้โครงการตามข้อเสนอของคณะทำงาน จำนวน      แผนงาน โดยแยกเป็น       1  กิจกรรมโครงการด้านอาหารปลอดภัย        โครง       2. กิจกรรมโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร      โครง       3. กิจกรรมโครงการด้านโภชนาการสมวัย        โครง ผลลัพธ์ (Outcome)       เกษตรตำบล  ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น  Q  GAP โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยการปรับแผนให้ตำบลนาท่อม       พัฒนาชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตำบลนาท่อมมีเครื่องหมาย อย โดยสนับสนุนชุมชนหมู่ที่ 1 นำร่อง และส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ  หรือของเกษตรรายย่อย  ยังอ่อนแอ่
  -แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมกลุ่มที่ต่อเนือ่งให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง มีมาตรฐาน -ส่งเสริมการประชุมของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและปรับแผนชุมชนเพื่อง่ายต่อการประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุกกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.เสนอให้ทุกชุมชนมีคนกลางในการรวบรวมผลผลิตไปจำหน่วยหรือประสานกับหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล  แม่ค้าภายนอก หรือทำสัญญากับโรงเรียน เพื่อให้คนในชุมชนและโรงเรียนมีอาหารที่ปลอดภัย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 14:50:03
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:09:05 น.

ชื่อกิจกรรม : สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสาร คืนข้อมูลการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม 3  เรื่อง อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง โดยนายอำเภอเมือง นายพงษ์เทพ  ประทุมสุวรรณ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม โดยนายกเทศมนตรี ประธาน และรองประธานในงานพิธี -คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่เข้าร่วมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร จัดบูทจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ช่วงบ่ายประกวดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมตลาดนัดความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านและกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ก่อนเปิดงาน เสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการจัดการด้านอาหารปลอดภัย วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดีนาท่อมแต่ละหมู่บ้านกับการจัดการอาหารปลอดภัย กิจกรรมจากครัวเรือนขยายผลโมเดลหูยาย ร่วมกันทำอาหารมาร่วมรับประทาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง โดยนายอำเภอเมือง นายพงษ์เทพ  ประทุมสุวรรณ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ 30 คน -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม โดยนายกเทศมนตรี ประธาน และรองประธานในงานพิธี 20 คน -คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 10  คน -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่เข้าร่วมงาน 240 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร จัดบูทจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ช่วงบ่ายประกวดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมตลาดนัดความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านและกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม
-เสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการจัดการด้านอาหารปลอดภัย โดยวิทยาการเสวนา  คนที่ 1 สาธารณะสุขอำเภอเมืองนายจากฤกธิ์  ปิยะวาจานุสรณ์  2 นายอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อมและผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม  3.นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.นางกชกาน  คงชู ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม เลขากองทุนสปสช. และคณะทำงานอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 -กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดีนาท่อมแต่ละหมู่บ้านกับการจัดการอาหารปลอดภัย กิจกรรมจากครัวเรือนขยายผลโมเดลหูยาน ร่วมกันทำอาหารมาร่วมรับประทานของเครื่อข่ายอาหารปลอดภัยใน 8 หมู่บ้าน -กิจกรรมเสวนา  เรื่อง แนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับครอบครัวและชุมชน ดำเนินรายการโดย นายฤทธิชัย พลนุ้ย วิทยากรเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ผู้เสวนา คือ นายสมนึก  นุ่นด้วง คณะทำงาน  นางสุมาลี  ศรีโดน  หัวหน้ากลุ่ม สวนผักชุมชนคนหูยาน  และนางกชกาน  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  จำนวนประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม จำนวน  300  คน มีความรู้  ในกิจกรรมโครงการการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม เพิ่มขึ้น จากการคืนข้อมูลผ่านนิทรรศการ  บูทแสดงสินค้า การเสวนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ (Outcome) กลไกพชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ นายพงษ์เทพ ประทุมสุวรรณ ประธานเข้าร่วมรับฟังการเสนวนา รู้และเข้าใจผลการดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  และมีสาธารณะสุขอำเภอเมืองเข้าร่วมเสวนาทำให้ตำบลนาท่อมสะท้อนผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ  มีปัญหาลดลงจากการที่คนในชุมชนมีความรู้และลงมีจัดการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาการขยายผลเฝ้าระวังในแต่ละชุมชนยังดำเนินการได้น้อยเนื่องจากยังไม่เห็นความสำคัญต่อผลที่เกิดขึ้น คือ คนในชุมชนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอยู่ในอันดับที่ 1
2.แนวทางการแก้ไข
    -รพสต.ปรับแผนเรื่อง การสื่อสารรณรงค์สะท้อนข้อมูลเชิงประจักของอนามัย กับผู้ที่เสียชีวิต อันมีต้นสายปลายเหตุมาจากสิ่งใด     -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมควรเสนอปรับแผนพัฒนาตำบล นำมาสู่กิจกรรมโครงการขนาดย่อยส่งเสริม การเลิกใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง     -รพสต.ควรตรวจสารเคมีปนเปื้อนในร่างกายปีละ 1 ครั้งและตรวจตลาดผักสด และอาหารสดในตลาดเพื่อเป็นสัญญานกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาโดยการปรับแผนตำบลของเทศบาล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกิจกรรมการทำข้อมูลเชิงประจักสู่การแก้ปัญหา

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ต้องสร้างคณะทำงานในแต่ละหมู่บ้าน หรือเรียกว่า สภาแกนนำหรือครู ข  ในการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น
 2. แต่ละชุมชนควรต้องปรับแผนชุมชนในการเสนอโครงการที่มีกิจกรรมแก้ปัญหา เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการกลุ่มแปรรูปผลิตอาหารที่ปลอดภัย เข้าไว้ในแผน เพราะแตะละชุมชนใช้แผนเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 15:36:17
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 18:09:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • นิเทศน์เสริมพลังกลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล 21 คน โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธานและ ผอ.รพสต.นาท่อมเลขานุการ
 • คณะทำงานขับเคลือนโครงการ 5 คน นำโดยกำนันอนุชา เฉลาชัย
 • คณะทีมนิเทศจากพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3 คน นำโดยสาธารสุขอำเภอเมือง และ รองประธานสาธารณสุขอำเภอเมือง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม และประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ  ของตำบลนาท่อม โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ต้อนรับคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองโดยนายกเทศมนตรี
 • ปลัดกล่าวรายงานสรุปประเด็นการจัดการขยะและการจัดการอาหารปลอดภัย
 • ผอ.รพ.สต ตำบลนาท่อมกล่าวเสริมประเด็นกิจกรรมที่ เทศบาล โรงเรียนและ รพ.สตได้ดำเนินการ
 • นายถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม รายงานผลลัพธ์การเก็บข้อมูลสถานการณ์อาหารปลอดภัยกับการดำเนินการของทุกภาคส่วนว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างไรทั้ง 3  ด้าน  คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านความมั่นคง  ด้านสมโภชนาการสมวัย
 • นายกำนันอนุชาห่วหน้าโครงการได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค์ ตลอดแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) กลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมและคณะทำงานแผนงานขยายผล จำนวน 10 คน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและการจัดการขยะของตำบลนาท่อม
 • ผลลัพธ์ (Outcome) กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ถือเป็นนวัตกรรม ทำ 1 เรื่องได้หลายเรื่อง คือ ใช้ไข่แลกขยะอันตราย จากดิน น้ำ ลดสารปนเปื้อน คนแลกได้ไข่เป็นประโยชย์ต่อสุขภาพ ทำให้คนกินไข่ทำให้ร่างกายเติบโตสมส่วน ตามหลักโภชนาการสมวัย และการนำเอาโภชนาการสมวัยมาใช้กับโรงเรียน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ทางคณะ พชอ. เสนอให้ต่อยอดกิจกรรมสู่ตำบลจัดการตนเองแบบยังยืน แนวทาง  ตำบลนาท่อมควรใช้ธรรมนูญสุขภาพในการขับเคลื่อนกติกาชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • การเข้าถึงงบประมาณ/ขยะแลกไข่ควรใช้งบสปสช ซึ่งเป็นงบใช้ตรงในการป้องกัน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 15:46:26
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:06:20 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมโดยคระทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรับฟังคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต.)ข้อเสนอแนะในแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 คน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 4  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมกลไกขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) ที่มีนายกเป็นประธานโดยมีเลขา พชต.ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาท่อม (รพสต.นาท่อม) นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผอ.รพสต.นาท่อม กล่าวรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หลังจากได้รายงานกับ พชอ. ประจำเดือน 2 เรื่อง คือ อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ ในตำบลนาท่อม  โดยวิธี
 1. รายงานความก้าวหน้าเรื่องการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในระดับตำบลนาท่อม
 2. รายงานความก้าวหน้าเรื่องการการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ 3.รับฟังข้อเสนอแนะจกคณะก
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 14คน ผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม พชต.ตัวแทนนายกเทศมนตรี ประธาน คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ได้ได้แนะนำ คณะทำงาน พชต และคณะทำงานโครงการแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ซึ่งบางคนก็เป็นคนเดียวกันในจำนวนนี้ โดยเริ่มต้นดังนี้
 • นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผอ.รพสต.นาท่อม ได้เกรินที่มาของคณะทำงาน พชต.ตำบลนาท่อมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ซึ่งตำบลนาท่อมดำเนินการตามแผน 2 เรื่อง อาหารปลอดภัยและเรื่องขยะ ซึ่งทั้งสองได้ดำเนินการไปหลายกิจกรรม เช่น ประเด็นอาหารปลอดภัย การตรวจเลือดในร่างกาย การตรวจสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักในตลาด และการให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนในประเด็นขยะ ทางตำบลนาท่อมมีการรณรงค์คัดแยก การนำไปใช้ประโยชน ได้แก่ จัดกิจกรรมนำขยะอินทรีย์มาแลกไข่ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
 • กำนันอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อมในฐานะประธานโครงการ ได้เปิดการพูดคุยในภาพรวมที่มีการขับเคลื่อนในรูปของต่างคนต่างทำ การดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ หรือต่างหน่วยงานต่างทำเช่นเดียวกัน สุดท้ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ระบบอาหารตำบลนาท่อม ความปลอดภัย ความมั่นคง โภชนาการสมวัย ให้ร่วมหารือโดย ขอคำเสนอแนะจากคณะทำงาน พชต ที่มาจากต่างหน่วยงานก็เสนอความคิด ได้แก่
 • ทาง ผอ.โรงเรียนท่อม โรงเรียนวัดดโคกแย้ง เกษตรอำเภอ พช. ผอ.โรงเรียนประภัสสรรังสิต ได้มีข้อเสนอแลกเปลี่ยน ครูทั้งสองโรงเรียนมีความสนใจในโปรแกรมอาหาร thai school launch สำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปรางครูกำลังอบรมและกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้
 • สำหรับเกษตรตำบล ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานให้เครื่องหมาย Q,GAP รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และได้เสนอแนะสร้างการรับรู้ เรียนรู้ การรวมกลุ่ม การพัฒนาผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
 • พัฒนาชุมชน และนำการสร้างและเพิ่มผู้ประกอบการรายไหม่ให้ได้ มาตรฐาน อย และการรวมกลุ่มพัฒนาเป็นOTOP
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) พชต. (คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลนาท่อม )  14 คน ที่มาจากทุกภาคส่วนในชุมชน มีความรู้เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมที่มีชุมชนบ้านหูยานเป็นชุมชนต้นแบบ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) คณะทำงาน พชต. ได้ร่วมกันสะท้อน รับฟัง และได้ร่วมกันเสนอเป็นกิจกรรมเพื่อนำไปขับเคลือนในโรงเรียน ส่วนเกษตรอำเภอเมืองให้เสนอแนะให้ชุมชนหรือผู้นำให้ไปส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อทางหน่วยงานการเกษตรจะได้ส่งเสริมต่อให้กลุ่มเกษตรในชุมช ทำเกษตรที่ได้ เครื่อง หมาย GAP / เครื่่องหมาย Q ส่วนหน่วยงาน พัฒนาชุมชนได้นำเสนอแน่ะให้ยกระดับกลุ่มที่ยังดำเนินการต่อยอดให้เข้าถึงมาตรฐาน อย  ส่วนครูทั้งสองโรงเรียนแห่ง คือ โรงเรียนวัดนาท่อม และโรงเรียนวัดโคกแย้ม ต้องการนำโรงเรียนเข้าระบบ Thai school launch สำหรับผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมการปลูกผัก 20 ชนิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะทำงาน พชต ในส่วนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านขาดความสนใจในการเข้าร่วมกับคณะทำงาน พชต
แนวทางแก้ไข  ประสานให้ปลัดอำเภอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนทุกครั้ง  จะทำให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การประชุม พชต อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง มีวาระการประชุม โดยพชตแต่ละภาคส่วนรับผิดชอบต้องรายงานความก้าวหน้าที่ตั วเองได้รับมอบหมาย 2.เสนอให้ พชต. เป็นกลไกขับเคลื่อนตำบล โดยมีวาระการประชุมร่วม ทั้งตำบล เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีกำนันเป็นประธานใหญ่ เป็นวาระตำบล

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 14:10:39
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:03:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนชุมชนหูยาน โดยใช้ ครัวเรือนต้นแบบ สวนป้าหนุน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำบทเรียนไปกำหนดรูปแบบสู่การขยายผล เป็น หูยานโมเดล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบสมัครใจ หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 8 หมู้บ้าน จำนวน 40 คน คณะทำงานแผนงานบูรณาการอาหารปลอดภัย จำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ดูกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน บ้านนางจริยา ฮั่นพิพัฒน์ ที่มีกิจกรรมในครัวเรือน ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มากกว่า 20 ชนิด ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่มีในชุมชน รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดเขียว หน้าเกษตรสหกรณ์พัทลุง หน้าธนาคารธกส.พัทลุง และตลาดนัดสุขภาพอื่น ๆในจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบสมัครใจ หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 8  หมู้บ้าน จำนวน 40 คน  คณะทำงานแผนงานบูรณาการอาหารปลอดภัย จำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 20 ชนิด เลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ ผลิตปุ๋ยใช้เองลดต้นทุน และกิจกรรมอื่น
 2. หนุนเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือน  ภาชนะปลูก 20 ชนิด กล่องเลี้ยงผึ้ง
 3. ดูกิจกรรมเด่นสวนป้าหนุน (นางจริยา ฮั่นพิพัฒน์) และคุณสมชาย  ฮั่นพิพัฒน์ เลี้ยงผึ้ง และผลิตรังผึ้งจำหน่ายเพิ่มรายได้/รวบรวบผลผลิตออกไปจำหน่วยเป็นรายได้เสริม /แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output)
        ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 48 คน มีความรู้และเข้าใจรูปแบบการจัดการระบบอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน ใช้สภาแกนนำทำงานขับเคลื่อนชุมชนโดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยชุมชนมีกติกา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  ปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิดลดรายจ่ายครัวเรือน นำภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้แก่ครัวเรือน    และระดับครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน ใช้สวนป้าหนุน มีกิจกรรมเด่นที่ ครอบครัวป้าหนุนดำรงเป็นอาชีพอยู่ได้ร่วมกับครอบครัวคือสามี เลี้ยงผึ้ง ผลิตรังผึ้งจำหน่ายเพิ่มรายได้
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือนต้นแบบสมารถนำความรู้ไปขยายผล ในชุมชนของตนเองแต่ละหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา  ขาดการให้ความรู้เรื่องการขยายผล แนวทาง  เสนอให้เทศบาลปรับแผนพัฒนาตำบลเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี (ค้างเอกสารการเงิน)

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ส่งเสริมการปลูกผักเลี้ยงผึ้งในทุกชุมชนโดยการปรับแผนชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 05:37:43
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 06:09:38 น.

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมให้เกิดครัวเรือนขยายผลโมเดลบ้านหูยาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนที่มีฐานการดำเนินงานปลูกผักปลอดสารพิษมาอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 40 คนและคณะทำงาน 10 คนที่สามารถเป็นต้นแบบการปลูกผัก  เลี้ยงผึ้ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย รู้สถานการณ์ของบ้านหูยาน โดยใช้ ชช.หูยานเป็นต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานขยายผลโมโดลบ้านหูยาน 10 คน และตัวแทนครัวเรือนจาก  8  หมู่บ้านจำนวน 40  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50  คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกระบวนการจัดการอาหารปลอดภัยกับชุมชนบ้านหูยาน  โดยการสรุป ขั้นตอนกระบวนการโดย  นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตามลำดับขั้นตอนดังนี้  1.  ชม VDO  สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการการจัดการอาหารปลอดภัยบ้านหูยาน  จากนั้น นายถาวร คงศรี ดำเนินการสรุป  ประเด็นอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการในปัจจุบัน  เป็นงานเชิงวิชาการ เก็บข้อมูลเปรียบเที่ยบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านหูยาน  หลังจากนั้นก็ให้สภาแกนนำบ้านหูยาน ได้สะท้อนคนละ 3-5 นาที โดยเริ่มจาก  กำนันอนุชา  นางสุมาลี  จิราภรณ์  และนางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์  ได้เป็นตัวแทนครัวเรือนต้นแบบในเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรุณาระบุเนื้อหา ข้อสรุปสำคัญต่าง ๆ จากกิจกรรม ที่สามารถนำมาขยายผลต่อได้  กระบวานการทำงานของชุมชนบ้านหูยาน และครัวเรือนต้นแบบ คือ สวนป้าหนุน(นางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์) ผลลิต ครัวเรือนขยายผลจำนวน 50 คน มีความรู้ สามารเป็นกลุ่มแกนนำขยายผลในแต่ละหมู่บ้านทั้ 8 หมู่ ผลลัพธ์ ที่ได้จากกิจกรรม อาทิ กลับไปดำเนินการต่อยอดขยายผลกิจกรรมที่ทำเป็นทุนเดิมอยู่  และสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง จากการติดตามประเมินผลของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาการรวมกลุ่ม  เนื่องจากไม่เห็นปลายทางของการรวมกลุ่ม แนวทางการแก้ปัญหา  โดยการเชิญเกษตรอำเภอมาให้ความรู้ แนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มก่อน ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงหน่วยงานที่จะเข้ามาส่งเสริม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.การถอดบทเรียนยกระดับชุมชนบ้านหูยาน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การทำสรุปงานเป็นเอกสารการเรียนรู้และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ 2.การพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ ให้มีหลักสูตรของชุมชนบ้านหูยาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 16:40:25
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:58:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อมฝ่ายเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมและการจัดการขยะในเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม (พชต) รายงานความก้าวหน้าตามแผน พชต แต่ละเดือน ต่อ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อมฝ่ายเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมและการจัดการขยะในเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้า 2 เรื่อง  คือ

 • การดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม  มีความก้าวหน้าดังนี้  เทศบาลตำบลนาท่อม  ร่วมกับ รพสต.และ สสอ  ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาสังคม  เป็น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดอบรม การตรวจหาสารปนเปื้อนอาหารสด  ผักสด ในตลาด 2  แห่ง คือ ตลาดนัดบ้านม่วงลูกดำ และตลาดสดโคกม่วง  เพื่อตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  อบรมเสร็จดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 2 ตลาด เพื่อหารสารปนเปื้อนทั้ง 2 ตลาด
 • เทศบาลจัดกิจกรรมรณรงคทุกหมู่บ้านให้มีการนำขยะอันตรายมาแลกไข่  เป้าหมาย ให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญดินน้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยขยะอันตรายให้เก็บมาแลกไข่ ป้องกันขยะปนเปื้อนในแหล่งน้ำและดินที่ปลูกพืชผัก
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

  - คคบ. คณะคุมครองผู้บริโภค จำนวน 14  คน มีความรู้ ความสามารถ ในการลงพื้นที่ตรวจตลาดเพื่อหาสารปนเปื้อนในตลาดสดและคณะทำงานในส่วนของเทศบาลและ รพสต ได้ให้ความรู้เมื่อตรวจพบ

ผลลัพธ์ (Outcome)

  - คคบ.คณะคุมครอบผู้บริโภคและชุมชนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยอาหารที่บริโภค นำขยะอันตรายมาแลกไขและนำมาฝากไว้ที่ศาลาทุกหมู่บ้านจำนวนเพิ่มขึ้น
  - ผู้ขายอาหารสดและผัก ผลไม้ มีความรู้ ความเข้าใจ  มีความเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข  ต้องมีแผนงานการสุ่มตรวจตลาดต่อเนื่องโดย คคบ.ตำบลนาท่อม โดยการตั้งงบประมาณต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนองค์ความรู้แก่ชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้พัฒนาศักยภาพ คคบ. คุ้มครองผู้บริโภค

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 17:04:43
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 16:12:47 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้พื้นที่รูปธรรม ระบบอาหารปลอดภัย ใน 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัย ความมั่นคง โภชนการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานขับเคลื่อน พชต 10 คน
 • หน.สำนักปลัด ฝ่ายปรับปรุงแผน
 • รองนายกเทศมนตรี ดูแลเรื่องการศึกษา
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อมตัวแทนทั้ง2เขต
 • ครัวเรือนขยายผล 8 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน จำนวน 40 ครัวเรือน
 • แกนขยายผล 8ชุมชน ครู ข.ขยายผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3 ประเด็นในระดับตำบล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สืบเนื่อง

 • การขับเคลื่อนโครงการขยายผลระบบอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น ปลอดภัย มั่นคง โภชนาการสมวัย มีปัญหา คณะทำงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆยังขาดความรู้มองไม่ชัดประเด็น รวมถึงตัวแทนครัวเรือนต้นแบบสู่การขยายผล ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ

  1. เรียนรู้กรอบแนวคิดอาหารปลอดภัยที่ควนรู โดย นายก.อบต ควนรู
  2. เรียนรู้พื้นที่รูปธรรม ต้นแบบ 2 พื้นที่ เพื่อยำปรับใช้กับตำบลนาท่อม คือ อาหารปลอดภัยในโรงเรียนโคกค่าย  และ ระดับบุคคลต้นแบบ นุสร รุ่งพรหม คนต้นแบบพอเพียง
  3. เพื่อนำกรอบแนวคิดจาก การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู สู่การมองเห็นการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมที่มีชุมชนบ้านหูยานเป็นต้นแบบ สู่การขยายผลในระดับตำบล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบขยายรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 48 คนประกอบด้วย

 • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 8 คน
 • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นสมัครใจจาก 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน จำนวน 40 คน
 • เงื่อนไขครัวเรือนต้นแบบ 1 ต้องมีทะเบียนการปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิดลดรายจ่าย 2. ครัวเรือนเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ 3.ครัวเรือนผลิตปุ๋ยใช้เอง/เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ครัวเรือนต้นแบบต้องส่งทะเบียนผัก 20 ชนิด
 • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียนโคกค่าย ดู 3 ประเด็น อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย ความมั่นคง คือ ผลิตเอง เหลือกินขาย เป็นรายได้ของโรงเรียน
 • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบรูปธรรมของตำบลควนรู คือ คุณนุสร พรหมรุ่ง ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครัวเรือนต้นแบบของตำบลนาท่อมรับฟังบรรยายสรุป จาก นายกอบต.ควนรู  บรรยายสรุปการดำเนินการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู ทั้ง 3 ประเด็นใช้เวลามาหลายปี
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) ครัวเรือนต้นแบบตำบลนาท่อม จำนวน 48 คน มีความรู้ เข้าใจ ระบบอาหารปลอดภัย ที่ทำ 3 ประเด็น ความปลอดภัย ความมั่นคง และโภชนาการสมวัย เพิ่มขึ้น
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือนต้นแบบขยายผลระบบอาหารปลอดภัยมีความมั่นใจสามารถกลับมาดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านโดยการเป็นครู ข ขยายผลในระดับพื้นที่ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดการรณรงค์ที่หลากหลาย  วิธีการแก้ไข  จัดกิจกรรมตลาดนัดของดีนาท่อมต้องเน้นการสร้างกิจกรรมที่สะท้อนอาหารที่ปลอดภัย โดยการสร้างเมนู  ประกวดเมนู  การทำแปลงผักคนเมือง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ส่งเสริมการทำกิจกรรมอาหารปลอดภัยกับชุมชน และกับทุกช่วงวัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

จัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ  ไม่ยาก และทุกคนเข้าถึง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 18:06:49
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 09:54:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อดูแนวคิดและพื้นที่รูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู 3 ประเด็น ความปลอดภัย ความมั่นคง และโภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ 4 คน ประสานและออกแบบ
 • แกนนำประสาน 8 หมู่บ้าน  จำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานรองนายก อบต.ควนรู แจ้งความประสงค์การศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายและแจ้งความต้องการดูงาน เรื่อง  อาหารปลอดภัย 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย
 • ดูรูปธรรมแหล่งปฎิบัติการ โรงเรียน เพราะตำบลนาท่อมต้องนำร่องที่โรงเรียนและ ครัวเรือนต้นแบบ 1 พื้นที่
 • ต้องการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร ถึง นโยบายการขับเคลื่อนระบบอาหาร ของ อบต ควนรู
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ 4 คน ประสานและออกแบบ
 • แกนนำประสาน 8 หมู่บ้าน จำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แบ่งการประสานงานในระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน เป็นผู้ประสานคนประสานกิจกรรม 5 คน
 • คัดเลือกดูกิจกรรมระดับดับโรงเรียน ดูอาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านโคกค่าย  ดู การจัดการอาหารปลอดภัย ความมั่นคง  โภชนาการสมวัยในโรงเรียน
 • ดูกิจกรรมของครัวเรือนต้นแบบ 1 ครอบครัว ของ คุณนุสร  รุ่งพรหม  ดูการจัดการอาหารปลอดภัย ความมั่นคง  โภชนาการสมวัยในระดับครัวเรือน
 • ฟังการสรุประบบอาหารปลอดภัยในระดับตำบล ของ อบต.ควนรู เส้นทางการขับเคลื่อนและทิศทางการดำเนินงานของอบต.ควนรู
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) คณะทำงานแผนงานและตัวแทนหมู่บ้าน 12 รู้และเข้าใจพร้อมดำเนินการ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แผนแนวทางพร้อมดำเนินการในการดูพื้นที่ต้นแบบจัดการอาหารปลอดภัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:05:39
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 18:30:38 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทบทวนแผนตำบล ปี 2561 - 2565

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทบทวนปรับปรุงกิจกรรมแผนกการพัฒนาท้องถิ่นตำบลนาท่อม 5 ปี 2551-2565

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พชต.(คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม) -ตัวแทนแกนนำกลุ่มองค์กรในชุมชนทีต้องการเสนอแผน
 • ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น -  คณกรรมการทบทวนแผนพัฒนาตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาตำบลนาท่อม 5 ปี 2551-2565

 • โดยมีพชต.และคณะทำงานโครงการชยายผลรูปแบบการดำเนินการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนแผนพัฒนาตำบล โดยมี นายถาวร คงศรี นายอนุชา เฉลาชัย นายสุวรรรชัย นิยมสกุล นายสมนึกนุนด้วง นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม นางวิภา พรหมแทนหัวหน้าสำนัก นางกชการ คงชู ปลัดเทศบาล สมพร พวงพวา นางประภาพรรณ ศรีราม เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 9 คน
 • ผู้ใหญ่ กำนัน อสม ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 41 คน

วัตถุประสงค์

 • ทบทวนปรับเพิ่ม-ลดแผนกิจกรรมทีบรรจุไว้ในแผนเดิมและได้ดำเดินการไปแล้ว
 • กรุ๊ปกิจกรรม ระบบอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น ประเด็นอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย เพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาตร์อาหารตำบลนาท่อม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พชตและคณะกรรมการโครงการขยายผลการจัดการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมจำนวน  7 คน
 • ผู้ใหญ่  กำนัน  อสม  ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 33 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาท่อม พ.ศ. 2561-2565 ในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 1. การพัฒนาสุ่การท่องเที่ยวเชิงอนุนักษณ์และเชิงวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม
 2. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคมด้านการเศรษฐกิจ
 3. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม
 4. ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ด้านบริหารทั่วไปด้านบริการชุมชนและสังคม
 5. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ด้านบริหารทั่วไปด้านบริการชุมชน
 6. ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี ด้านบริหารทั่วไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) กลไกคณะทำงานพชต.และคณะทำงานขยายผลอาหารปลอดภัย จำนวน 7 คนและผู้ใหญ่ กำนัน อสม ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 33 คน ร่วมกันทบทวนเพื่อปรับ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ปฏิบัติ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง กลไกคณะทำงานพชต.และคณะทำงานขยายผลอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมร่วมกันกรุ๊ปกิจกรรม3 ประเด็นความปลอดภัย ประเด็นความม่ั่นคง และโภชนาการสมวัยให้ตรงกับยุทศาสตร์ สู่การนำไปตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2562
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 15:26:45
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 18:19:55 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การรายงานผลงานของผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนงานและร่างแผนการทำงานในปี 3

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู่้รับผิดชอบ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมมีปัจจัยเอื้อปัจจัยเอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบอาหาร 3 ประเด็น - การขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุง สู่เมือง เกษตรอินทรีย์  วิถียังยืน อยู่ในกระบวนการสร้างการรับรู้และขยายผล - การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุง ประเด็นเกษตรอาหารปลอดภัยที่มีความโดดเด่น - เทศบาลตำบลนาท่อม มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยังยืน ชุมชนน่าอยู่ สู่สุขภาวะ - การขับเคลื่อนระบบอาหารระดับตำบลนาท่อม ใช้กลไก พชต เชื่อมงานสู่ความสำเร็จได้เร็จขึ้น โดยมีพื้นที่บ้านหูยานเป็นต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัย - โครงการผึ้งจะรักษ์นาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งทุกหมู่บ้านทั้งตำบล โดยผ่านแผนตำบล - ชุมชนบ้านหูยานเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี พัฒนา 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาชุมชน

การสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่าย โดยมีสื่อ เพลง มาสคอร์ดผึ้ง ฯลฯ

อุปสรรคที่พบ   - ผู้นำ  คณะทำงาน ประชาชนขาดความรู้ ระบบอาหารปลอดภัย ทำให้ขับเคลื่อนงานได้ช้า
แนวทางการแก้ปัญหาร     -ศึกษาดูงานควนรู

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม จำนวน 25  คน มีชุดข้อมูลความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย ของพื้นที่ตำบลนาท่อม  แนะร่วมกันกำนหนดแนวทางแก้ปัญหา ผลลัพธ์ (Outcome) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ยกร่างแผนระบบอาหาร แต่ละภาคส่วนร่วมกันเสนอกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ทั้ง 3  ประเด็นในร่างแผนยุทศาสตร์
-คณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาตำบลได้ร่วมกันนำข้อเสนอจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปปรับในแผนพัฒนาตำบล สู่การผลักสู่เทศบัญญัติปี 2563

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่ม่

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอให้พื้นที่แต่ละหมู่บ้านปรับแผนชุมชนในประเด็นอาหารปลอดภัยทั้ง 3 ประเด็นไว้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562 04:37:13
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 6 กันยายน 2562 11:22:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คคบ.ตำบลนาท่อม จำนวน 14 คน(ใช้งบประมาณจากเทศบาล)
 • ตัวแทน จากสสอ.1 คน แลตัวแทนจากเทศบาลตำบลนาท่อม  ให้ความรู้ประเด็นตลาดน่าาชื้ออาหารปลอดภัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด ในตลาดชุมชน ตลาดโคกม่วง
 • เทศบาลและสสอ ให้ความรู้ผู้ชื้อและผู้ขาย  เป้าหมายตลาดอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คคบ.ตำบลนาท่อม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลนาท่อม    รพสต.นาท่อม  สาธารณสุขอำเภอ เมือง จ.พัทลุงและตัวแทนภาคประชาสังคม  คือ  อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คคบ.เก็บ ตัวอย่างอาหารในตลาด ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด ในตลาดชุมชน ตลาดโคกม่วง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
  - คคบ.ต.นาท่อม 14 คนมีความรู้ลงพื้นทีตลาดโคกม่วงตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหารในตลาดและให้ความรู้แก่ผู้ชื้อและผู้ขาย   -ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ ปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 % ผลลัพธ์ (Outcome)
  -  ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ในปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง     - จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 %  ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจสารปนเปื้อน 7 ชนิดในอาหารในตลาดสดตำบลนาท่อม 2 ตลาด ไม่พบ 36 ตัวอย่าง คิดเป็น 81.81% และ พบ จำนวน 8 ตัวอย่าง 18%  โดยจำแนกตามชนิดสารปนเปื้อน ดังนี้  สารตกค้างยาฆ่าแมลง(TvKit) 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 50% (ผักกาดขาว)  บอแรกซ์ 7 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 14.28% (ขนามซั้ง)  สารกันรา 7 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง  42.85%(ผักกาดดอง,กระเทียมดอง,มะม่วงดอง)  ฟอร์มาลิน 9 ตัวอย่าง ไม่พบ    สารฟอกขาว 11 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 9%(มันขี้หนู)- น้ำมันทอดซ้ำ 5 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง 40%(ร้านไก่ทอด.ร้านปลาหมึกทอด)    สารเร่งเนื้อแดง 3 ตัวอย่าง ไม่พบ     -กิจกรรมรณรงค์การพัฒนาตลาดไปสู่มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในตลาด เพื่อให้ความรู้ในการจัดตลาดนัดน่าซื้อ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และจัดจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนผ่านหลายช่องทาง เช่น  งานตลาดนัดของดีนาท่อม มีการเปิดบูทสาธิต  เมนูอาหารแข่งขัน  เสวนาของผู้เกี่ยวข้อง  และในกิจกรรมงานอื่นในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ผู้ชื้อและผู้ขายยังขาดความรู้  แนวทางแก้ไข  เทศบาลหน่วยงานหลักในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเดิมให้ยกระดับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  ให้เครื่องหมายมาตรฐาน
 2. ขาดความต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข  ควรจัดทำเป็นแผนกิจกรรมโครงการ 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกิจกรรมเชิงประเด็น  อาหารปลอดภัย งานกินผัก    งานตลาตเขียว

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอแนะควรปรับแผนให้อยู่ในแผนพัฒนาตำบล  หรือแผนยุทธศาตร์อาหารของตำบลนาท่อม สามารถใช้งบประมาณปกติได้

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562 03:54:56
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 17:55:07 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อครั้งที่1(ตลาดม่วงลูกดำ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลสารปนเปื้อนในผักสดและอาหารสดมาสู่การวิเคราะห์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค 14 คน ใช้งบประมาณปกติของเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด
 • ให้ความรู้ผู้ชื้อและผู้ขาย  เป้าหมายตลาดอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาท่อม(คคบ) จำนวน 14 คน นำโดยเทศบาลตำบลนาท่อม ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ ในส่วนของ รพสต.ตำบลนาท่อม นำโดย ผอ.รพสต  ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 1 คน และจากภาคสวนภาคประชาสังคม คือ อสม ทำหน้าที่ร่วมกันตรวจหาสารเคมี 7 ชนิดที่ตกค้างในอาหารสด ในตลาด ในพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารสดที่วางขายในตลาด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน คคบ  ช่วยกันเก็บตัวอย่าง พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์อาหารสอดจากแม่ค้าในตลาด  มาทำการตรวจค้าหาสาริคมีตกค้างโดยใช้น้ำยาทางเคมีในการตรวจชุดตรวจหายาฆ่าแมลง(Tv Kit) ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร  ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร  ชุดทดสอบสารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร  ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร  ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ  ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
-  คคบ.ตำบลนาท่อมจำนวน 14 คน  ที่ประกอบไปด้วย 3  ภาคส่วน  คือ  เทศบาล  รพสต.บ้านนาท่อม  สสอ.พัทลุง  และอสม เป็นตัวแทนภาคประชาสังคม สามารถดำเนินการตรวจอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนได้เอง ผลลัพธ์ (Outcome)
- คคบ.ตำบลนาท่อม  มีความรู้และสามารถดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในพืช  ผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์และอาหารสดในตลาด ได้เอง - คคบ  ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ  มีความรู้และได้ให้ความรู้แก่ผู้ผู้ประกอบการหรือแม่ค้า ที่เป็นผู้จำหน่าย  และได้ให้ความรู้แกผู้บริโภคหรือลูกค้า  เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย - เก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏว่า ไม่พบ 36 ตัวอย่าง และ พบ จำนวน 8 ตัวอย่าง โดยจำแนกตามชนิดสารปนเปื้อน ดังนี้ - สารตกค้างยาฆ่าแมลง(TvKit) 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง (ผักกาดขาว) - บอแรกซ์ 7 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง
- สารกันรา 7 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง - ฟอร์มาลิน 9 ตัวอย่าง ไม่พบ
- สารฟอกขาว 11 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง - น้ำมันทอดซ้ำ 5 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง - สารเร่งเนื้อแดง 3 ตัวอย่าง ไม่พบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย(แม่ค้า)และผู้บริโภค ลูกค้า ยังขาดความรู้การบิโภคที่ปลอดภัย
- แนวทางแก้ การให้ความรู้จากหน่าวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความรู้เกิดความตระหนักสามารถยกระดับตลาดสดได้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.สนับสนุนการจัดทำสื่อ  องค์ความรู้  เผยแพร่ให้ชุมชนมีควมรู้ตระหนักเพิ่ม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอเข้าสู่แผนของเทศบาลทุกปีเพื่อสาร้างและพัฒนากิจกรรมที่สอดกัน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 21:37:51
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 17:42:02 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลนาท่อม ให้สามาถตรวจค้นหาสารเคมีปนเปื้อน ในอาหารสด  เนื้อและผักผลไม้สดในตลาดได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย
- สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พัทลุง 3 คน - รพสต.ตำบลนาท่อม 1 คน - เทศบาลตำบลนาท่อม 6 คน - อสมตัวแทนภาคประชาสังคม จำนวน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อตรวจอาหาร ทั้งผักผลไม้ และอาหารสดในตลาดสดในชุมชน เพื่อสร้างผู้ตรวจหรือ คคบ.ตำบลนาท่อม ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารในตำบลนาท่อม 7 ชนิดและให้ความรู้แก่ผู้ชื้อและผู้ขายในการนำเข้าผักผลไม้ อาหารสดจากภายนอกมาจำหน่ายในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย

 • สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พัทลุง 3 คน
 • รพสต.ตำบลนาท่อม 1 คน
 • เทศบาลตำบลนาท่อม 6 คน
 • อสมตัวแทนภาคประชาสังคม จำนวน 4 คน
 • ใช้งบประมาณของเทศบาล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คคบ.ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาท่อม รพสต.บ้านนาท่อม สาธารสุขอำเภอเมือง พัทลุง และตัวแทนจากภาคประชาชน ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติเพื่อออกตรวจร้านค้าและตลาดในพื้นที่ตำบลนาท่อมเเพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) จำนวน คคบ ตำบลนาท่อม 14 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้สามารถตรวจพืช ผ้ก เนื้อสัตว์ในตลาด
 • ผลลัพธ์ (Outcome) คคบ.ตำบลนาท่อมดำเนินการตรวจตลาด ตามโครงการตลาดนัดน่าซื้อ และยังให้ความรู้กับคนซื้อและคนขาย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาชนยังขาดความรู้และความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ แนวทางแก้ไข เครื่อหมายหรือสัญลักษณ์ถ้าเป็นความปลอดภัย แนวทางแก้ไข -ยังต้องดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่า ผลของการตรวจไม่พบสารปนเปื้อน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ให้เกิดการตื่นตัวเรื่องปัจจัยเสี่ยงเชิงลึกมากขึ้น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-การดำเนินการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบปกติของหน่วยงาน
-สร้างกระแส ให้เกิดความตื่นกลัวเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบอย่างไร

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 18:43:19
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:21:26 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนครัวเรือนขยายผลรูปแบบบ้านหูยาน (ครูข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 10  คน
 • ตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ครัว  จำนวน 40  ครัวเรือน -หนุนเสริม กล่องเลี้ยงผึ้งคนละ 1  กล่อง -หนุนเสริมภาชนะปลูก คนละ 10 กระถาง -พันธ์ไส้เดือนคนละ 3กิโลกรัมเพื่อนำไปขยายผลการเลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • หนุนเสริมครัวเรือนนำร่องขยายผลให้เป็นครู ข ขยายผลโมเดลบ้านหูยาน จำนวนหมู่บ้านละ 5 ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน โดยมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล( พชต.)เป็นตัวเชื่อม
 • สนับสนุนการเรียนรู้ดูงาน ประเด็นอาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย  ความมั่นคงทางอาหาร ที่ อบต.ควนรู และมาดูครัวเรือนต้นแบบ การจัดการอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็น  โดยใช้ สวนป้าหนุน (นางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์)ในการเรียนรู้ของครัวเรือนต้นแบบครู ข.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 10  คน ตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ครัว  8  หมู่บ้าน จำนวน 40  ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ครัวเรือนต้นแบบครู ข ต้องเก็บข้อมูล พืช ผัก กินได้ที่ปลูก ขจำนวนชนิดที่ปลูกขั้นตำ 20 ชนิด นำมาส่ง
 2. ต้องผ่านการดูงานครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน
 3. ครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยานต้งเล่าเรื่องที่ตัวเองทำ และมีสื่อในการประชาสัมพันตัวเอง
 4. แลกเปลี่ยนสอบถาม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) จำนวน 50 ครัวเรือนครู ข ขยายผล ผ่านหลักสูตรดูงานควนรู และครัวเรือนตันแบบบ้านหูยาน และได้กล่องผึ้ง 1 กล่อง กระถาง 10 ใบ พันธ์ไส้เดือน 3 กก
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ตั้งไว้ เกิดครัวเรือนต้นแบขยายผล ทั้งง 8 หมู่บ้านปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง ผลิตปุ๋ยใช้เอง ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวในระยะเริ่มต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ขยายผลต่อยอดกับครัวเรือนสมัครใจ ทั้งตำบล

แนวทาง ใช้แกนเดิม 1 คนขยายต่อ 2  คนเพื่อขยายผล

2.ประสานแผนชุมชนเพื่อให้ได้งบประมาณปกติต่อยอดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนงานสังเคราะห์บทเรียนเพื่อยกระดับ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ชุมชนปรับแผน ใช้แผนเป็นเครื่องมือขยายผล เพิ่มจำนวนครัวเรือน และเพิ่มวงกว้างขึ้นโดยการประสานแผนชุมชน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 8 พ.ค. 2562 04:13:09
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 07:24:15 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีเสวนาสร้างการรับรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์(Mobile Unit)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินการอาหารปลอดภัย
 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
 • คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เกษตรตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อมและปฏิบัติการทั้งตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายถาวร คงศรี
 • นายอำนวย กลับสว่าง
 • นางสุมาลี ศรีโดน
 • นางประภาพรรณ ศรีราม
 • นางไพเราะ เกตุชู

รายละเอียดผู้เข้าร่วม เป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวทีสร้างการรับรู้ การขยายผล เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง กระบวนการ เริ่มด้วยการลงทะเบียน ตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้เข้าร่วม สร้างความเข้าใจโดยเกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการเสวนา โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เสวนาเรื่อง เกษตรกรรมยังยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) แกนนำขับเคลื่อนตำบลนาท่อม จำนวน 5 คนมีความรู้ การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผลลัพธ์ (Outcome) แกนนำจำนวน 5 คน มีผลการตรวจเลือด ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอาหารปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์)เพิ่มขึ้นและเป็นแกนนำกลับไปขยายผลในตำบลนาท่อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา การรับรู้ของประชาชนในตำบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจอาหารปลอดภัยหรือ เกษตรอินทรีย์
 • แนวทางแก้ไข การตรวจเลือดและคืนผล พร้อมให้ความรู้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

หนุ่นเสริมสร้างครัวเรือนนำร่องหรือครัวเรือนต้นแบบ ในการ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(รพสต  เทศบาล)ประชาสัมพันธ์  โฆษณา ลงพื้นที่ประชุม
 • พัฒนาสร้างแกนนำหรือคณะทำงานเพิ่มเพื่อขยายคน ขยายพื้นที่กิจกรรม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 12:12:18
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:49:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าว หน้าการดำเนินงานโครงการต่อหน่วยจัดการกลาง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อหน่วยจัดการกลาง เป็นไปตามแผน หรือช้ากว่าแผน
 • ผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรม
 • เกิดผลกระทบอะไรบ้าง
 • ปัญหาและอุปสรรค์ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตาม 16 ตัวชี้วัด(เอกสารตามแนบ)

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) คณะทำงานได้ผลการวิเคราะห์ทำให้รู้สถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม ทั้ง 3 ประเด็น อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย
 • ผลลัพธ์ (Outcome) นำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ไปใช้ในการออกแบบวางแผนกับคณะทำงานเพื่อยกร่างทำแผนยุทธศาสตร์อาหารของเทศบาลตำบลนาท่อม และผลักดันกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมอาหารปลอดภัยเข้าสู่แผนกิจกรรมโครงการให้งานงานอาหารปลอดภัยของเทศบาลสำเร็จ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.นำผลการวิเคราะห์เข้าสู่ คณะทำงานทำแผนและคณะทำงานยกร่าง ให้ทัน เข้าสู่แผนตามเทศบัญญัติปี 2562

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

จัดประชุมเพื่อทำแผนยุทธศาตร์อาหารปลอดภันตำบลนาท่อม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 4 พ.ค. 2562 04:54:39
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 17:21:36 น.

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลนาท่อม(พชต)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาท่อม ประธาน พชต
 • นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน
 • นายอนุชา เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 • นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม เลขานุการ พชต

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรมเด็นอาหารปลอดภัยและประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลนาท่อม(การจัดการขยะ)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม เลขานุการ พชต
 • นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน รายงานแทนนายกเทศมนตรี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำเสนอแผน การขยายผลอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดยใช้ อาหารปลอดภัยบ้านหูยานเป็นต้นแบบและแผนการกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนบ้านนากวด และชุมชนบ้านหูยาน
 • รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม 3  ประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) คณะทำงาน พชต 2 ท่าน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการงานร่วมกับ พชอ.
 • ผลลัพธ์ (Outcome) นำเสนอแผนอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดยขยายผลโมเดลบ้านหูยาย และนำเสนอแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม(ประเด็นขยะ) โดยใช้ชุมชนบ้านนากวดและชุมชนบ้านหูยาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา -การสื่อสารความรู้ของ พชต/พชอ  ทั้งผู้นำในชุมชนและประชาชนยังไม่มีความรู้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ระดับอำเภอ คืออะไร  ทำหน้าที่อะไร

แนวทางแก้ไข - ควรประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลทุกเดือนร่วมกับการประชุมผู้ใหญ่กำนัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรมีในวาระประชุมของหมู่บ้านทุกเดือน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 4 พ.ค. 2562 04:13:21
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 09:33:49 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวิเคราะห์และยกร่างแผนการขยายผลอาหารปลอดภัย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจากตัวแทนทุกภาคส่วน

 1. นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นายสมนึก นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
 3. นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน
 4. นายอนุชา เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
 5. นางสุมาลี ศรีโดน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ
 6. นายอำนวย กลับสว่าง ภาคประชาสังคม คณะทำงาน
 7. นายสมพร พวงพวา  ประธานอสม ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 8. นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน
 9. นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 10. นางประภาพรรณ ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน
 11. นางญานาธิป เดชดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เพื่อเสนอข้อมูล สถานการณ์ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนการสมวัย ของตำบลนาท่อม ต่อคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลนาท่อม รพสต.นาท่อม ต้วแทนของโรงเรียน ช่วยยืนยันข้อมูล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจากตัวแทนทุกภาคส่วน

 1. นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน
 3. นายอนุชา เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
 4. นางสุมาลี ศรีโดน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ
 5. นายอำนวย กลับสว่าง ภาคประชาสังคม คณะทำงาน
 6. นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน
 7. นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 8. นางประภาพรรณ ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลำดับขั้นตอนกระบวนการ

 1. ทบทวนคืนข้อมูลแก่หน่วยงานเพื่อยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาท่อม รพสต.บ้านนาท่อม
 2. จัดระบบเรียบเรียงข้อมูล เป็นหมวดหมู่ ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นความมั่นคง และ โภชนาการสมวัย ที่ได้รับการยืนยัน เพื่อใช้อ้างอิงและคืนข้อมูลแก่คณะทำงาน พชต.และชุมชน
 3. ผู้เกี่ยวข้อง รพสต.บ้านนาท่อม โดย ผอ.รพสต  เทศบาลตำบลนาท่อม โดย ปลัด  และตัวแทน ผอ.กองการศึกษาของเทศบาลตำบลนาท่อม ได้เสนอแผนเพื่อนำเข้า แผนของเทศบาลในปีงบประมาณ 2563 ส่วนปีงบประมาณ 2562 ที่กำลังดำเนินการ ให้ปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการขยายผลอหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

 • คณะทำงานที่รับผิดชอบหลักจากหน่วยงาน รพสต.บ้านนาท่อม ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม และคณะทำงานโครงการ มีความรู้ เข้าใจ สถานการณ์ปัญหาประเด็นอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนการสมวัย ของตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ (Outcome)

 • เกิดการทบทวนแผนงานของเทศบาล ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
 1. เรื่องอาหารปลอดภัย ทางเทศบาลมีการดำเนินการตามกิจกรรมในเทศบัญญัติ ในระดับปฏิบัติการการให้ความรู้เป็นหลัก ไม่ได้ตรวจสารเคมีตกค้าง 6 ชนิด
 2. เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความมรู้ และการสื่อสาร ยังจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง
 3. เรื่องโภชนาการสมวัย มีการดำเนินงานปกติ ยังขาดการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ถ้านำร่อง ด้วย ระบบอาหาร Thai school lunch
 • เกิดการร่วมกันของ รพสต.บ้านนาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อม และคณะทำงานจากภาคส่วนอื่น ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้ง 3 ประเด็น โดยการเสนอเข้าสู่แผนของตำบลในปี 2563 ด้วยการจัดทำเป็นร่างแผนการจัดการระบบอาหารปลอดภัย ที่มีแผนกิจกรรมอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางพัฒนาต่อไป  เชิญคณะทำงาน พชต. ที่มีนายกเป็นประธาน และ ผอ รพสต.เป็นเลขานุการ ประชุมร่วม เพื่อรายงานความก้าวหน้า เพื่อคืนข้อมูล เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองแผนการขยายผลอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สร้างกิจกรรมเชิงประจัก ได้แก่ สื่อสารการเลี้ยงผึ้ง  การเลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ่๋ย ตลาดเขียว จะเป็นตัวกระตุ้นให้โครงการสำเร็จ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรสื่อสาร 3 ประเด็นการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยของตำบล  ความมั่นคง  โภชนการสมวัย  ผ่านการประชุมหมู่บ้านแต่ละเดือนในวันประชุมหมู่บ้าน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 27 มีนาคม 2562 06:45:37
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 09:26:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 16  คน คณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการทบทวน - คณะทำงานได้ร่วมกันศึกษา VCD อาหารเปลี่ยนชุมชน เป็นข้อมูลตั้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการชวนคุย - สะท้อนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ที่คณะทำงานนำเสนอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อมในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย หน่วยงานหลักที่เข้าร่วม  จากข้อมูลที่คณะทำงานได้รวบรวมเก็บมาเพื่อนำมาใช้ในการในการวิเคราะห์ทำแผน
- ผอ.รพสต ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม หัวหน้าส่วนสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม กำนันตำบลนาท่อม อดีต นักวิชาการรพสต.ตำบลนาท่อม หัวหน้ากลุ่มส่วนผักบ้านหูยาน ตัวแทนชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เทศบาล 2 คน หัวหน้าสำนักปลัดและปลัดเทศบาล
 • ผอ.รพสต. 1 คน
 • ฝ่ายท้องที่ กำนัน 1 คน
 • อสม. 1 คน
 • หัวหน้ากลุ่มบ้านหูยาน 1 คน
 • นักวิชาการ 1 คน
 • ภาคประชาชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กำนันประธานโครงการ นายอนุชา เฉลาชัย เปิดการประชุม โดยชี้แจงวัตุประสงค์ โครงการและวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้
 • เพื่อทบทวนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บเพื่อทบทวน เติมเต็มข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
 • เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อการคืนข้อมูลให้คณะทำงานที่เป็นกลไกของตำบล คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ที่ขับเคลื่อน เรื่อง อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ
 • เพื่อนำข้อมูลที่ผ่าน กลไก พชต.ยกร่างเป็นแผนอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในวันที่ 19 เมษายน 2562
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

 • คณะทำงาน 9 คน เข้าร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ร่วมกันประเด็น การจัดการอาหารปลอดภัยจาก สื่อเรื่อง อาหารปลอดภัยเปลี่ยนชุมชน และ ทำการช่วยกันดูและสะท้อนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บมาเป็นร่างระบบอาหารของตำบลนาท่อม
 • คณะทำงานมีความรู้ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น  ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย พร้อมคืนข้อมูลให้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(กลไกการทำงานเรื่องอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม) ผลลัพธ์ (Outcome) -ได้ร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม ที่มีกิจกรรมพร้อมนำเสนอกรรมการพัฒนาแผนตำบลนาท่อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 1. คณะทำงานยังขาดความรู้ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 2. คณะทำงานไม่มีเวลาประชุมร่วมกันเนื่องแต่ละหน่วยงานมีภาระงานมาก แนวทางแก้ไข เก็บข้อมูลโดยการทำแบบสำรวจ เพื่อสำรวจข้อมูลที่ยังไม่ครบ - กำหนดให้หลังจากคืนข้อมูลแก่คณะทำงาน พชต. ให้ทำการยกร่าง การจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมเพื่อให้ทันการยื่นเข้าสู่แผนของตำบลในปี 2663 1. นัดล่วงหน้า สรุปประเด็นประชุมโดยการทำร่างนำเสนอ เอกสารประกอบ ใช้สื่อเรียนรู้ตรงประเด็น ใช้เวลาไม่มาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ชุมชนและคณะทำงานยังขาดความรู้ในประเด็นอาหารปลอดภัย  ความมั่นคง  และโภชนาการสมวัย  เสนอแนะ ให้สสส.พัฒนาศักยภาพ คณะทำงานขับเคลื่อน แกนนำในชุมชน  ด้วยการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรม
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. การทำกิจกรรมในพื้นที่ มุ่งเน้นกิจกรรมในโครงการ โดยไม่ตรงประเด็น หรือเข้าประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้องการขับเคลื่อน เสนอแนะ
 2. ควรสรุปทุกกิจกรรมที่ชุมชนทำตอบประเด็นปัญหาอะไร โดยใช้ข้อมูลปัญหาประเด็นตั้งต้น และสรุปให้เห็นว่าเมื่อทำกิจกรรมในโครงการแล้วข้อมูลปัญหาถูกแก้ไขไปด้วยกิจกรรมในโครงการ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 11:14:20
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 16:35:41 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บและรวบรวมข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-อสม 5 คน -แกนนำบ้านหูยาน2 คน -คณะทำงาน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ประเด็นตามกรอบ 16 ตัวชี้วัด(เอกสารแนบ) -ประเด็นความปลอดภัย -ประเด็นความมั่นคง -ประเด็นโภชนาการสมวัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม 5 คน -แกนนำบ้านหูยาน2 คน -คณะทำงาน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประเด็นอาหารปลอดภัย การเก็บข้อมูล โดยการปฎิบัติการจริง ตรวจสารเคมีปนเปื้อน/ตกค้าง 7 ชนิดในตลาดสด 2 ตลาด และ ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย ทั้ง ตำบล 2. ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เก็บข้อมลจาก เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน เทศบาล ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยใช้ข้อมูลมือสอง 3. โภชนาการสมวัย เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานแต่ละโรงเรียน 3 โรง 4. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงง่ายต่อการนำเสนอ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

 • คณะทำงานจัดเก็บข้อมูล 10 คนได้รวบรวมเรีบยเรียงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ได้ทราบและมีความรู้สถานการณ์ 3 ประเด็นงาน เรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และสมโภชนาการ ทั้ง3 โรงเรียน

ผลลัพธ์ (Outcome)
- ได้ผลการวิเคราะห์ ตามกรอบ 16 ตัวชี้วัด (ตามเอกสารแนบ) -  ได้เอกสารที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล เติ่มเต็มเพื่อนำกลุับไปใช้ในการปรับแผนของตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ข้อมูลบางตัวชี้วัดต้องมีการเก็บเพิ่มเช่น
- การตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย แนวทาง รพสต.ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายเพิ่ม หมู่ละ 30 คน 8 หมู่บ้าน 240 คน กำลังดำเนินการ - การตรวจสารปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้ในตลาด เนื้อสัตว์และอาหารสดในร้านค้าในตลาดนัดม่วงลูกดำและตลาดนัดโคกม่วง แนวทาง อบรม คคบ.ให้ตรวจเองได้เพื่อตรวจเองในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การหนุนเสริมองค์ความรู้และกระบวนการให้ชุมชนได้ตระหนักเพิ่มขึ้น เช่น  ความรู้  สื่อ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การตรวจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องทำและมีมาตรฐานรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วม 2.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความประสบการณ์เพิ่มขึ้น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 10:49:44
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 16:24:43 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักในการนำขยะอันตรายที่อยู่ในดิน น้ำ และที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางมารวบรวมนำไปจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานขยายแผนงาน และพนักงานเทศบาลตำบลนาท่อมในวันที่มีการประชุมหมู่บ้าน จำนวน 4  คน ใช้งบประมาณเทศบาล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรมสร้างความตระหนักในการนำขยะอันตรายที่อยู่ในดินและที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางมารวบรวมนำไปจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการโดยวิธีเอาขยะอันตรายแลกไข่
 • เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนลดสารเคมีปนเปื้อนในดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยใช้กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ทุกหมู่บ้านชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่มีขยะอันตรายนำมาแลกไข่เพื่อลดมลภาวะและนำขยะอันตรายออกมาจากดินที่ทำให้ดินปนเปื้อนสารเคมีลดลง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าว่ามีกิจกรรมขยะแลกไข่ในวันประชุมหมู่บ้าน
 2. เจ้าหน้าที่เทศบาลนำไข่มาแลกขยะอันตราย
 3. ทำอย่างนี้ทุกหมู่บ้าน ทั้ง8 หมู่บ้าน
 4. เมื่อได้ขยะมาจำนวนมากๆ รวบร วมส่ง อบจ.
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) - ชุมชนเกิดความตระหนักนำขยะอันตรายมาแลกไข่ทุกหมู่บ้านทั้ง 8 ชุมชน

ผลลัพธ์ (Outcome) - ขยะอันตรายในชุมชนลดลงและมีการจัดการเป็นระบบมากขึ้น ชุมชนมีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นทำให้ลดสารเคมีปนเบื้นในดิน - สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ขยะอันตราบลดลงและมีที่เก็บทุกศาลาหมู่บ้าน ครัวเรือนมีการคัดแยกเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา
- โครงการขาดประชาสัมพันธ์ แนวทางแก้ไข -การสื่อสารพูดคุย  ทำกิจกรรมต่อเนื่อง จะทำให้ขยะทุกประเภทลดลง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.องค์ความรู้ที่ชุมชนต้องรู้ร่วมกัน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.กิจกรรมให้ความรู้ในขยะอันตรายกับการปนเปื้อนลงในธรรมชาติ ดิน  น้ำ  มีผลกระทบต่ออาหารปลอดภัยอย่างไร

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 10:14:58
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 16:15:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจและลงนามความร่วมมือ(MOU)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อมเป็นประธาน โดยมีผอ.รพสต.เป็นเลขา โดยมีตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนทั้ง 3  โรง ศพด. 1 แห่ง  มีผู้ใหญ่บ้าน  8 หมู่บ้านเป็นคณะทำงาน และผู้นำกลุ่มองค์กรรวม  จำนวน 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยนายกเทศมนตรี เช็น MOU ร่วมกับนายอำเภอเมือง จ.พัทลุงมีการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น  2 ประเด็นขับเคลื่อน คือ  การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการระบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม
 • รายงานความก้าวหน้าต่อการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเดือนละ 1 ครั้งนายอำเภอเป็นประธาน โดยนำความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลมารายงานผล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม
 • ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม
 • ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านตำบลนาท่อม
 • พัฒนาชุมชน -เกษตรกรตำบล -ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ลงนามเข้าร่วมโครงการ เช็น MOUโดยนายก (ไม่ใช้งบประมาณ)มี 2 ประเด็นขับเคลื่อน คือ  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการระบอาหารปลอดภัย -ฟังคำชี้แจงและและเขียนแผนดำเนินงานทั้ง 2 ประเด็นโดยนายกเป็นประธานและ ผอ.รพสตงเป็นเลขานุการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) นายกเทศมนตรีและผอ.รพสต.นาท่อม ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คนร่วมลงนามความร่วมมือเป็นนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
 • ผลลัพธ์ (Outcome) การลงนามเข้าร่วมโครงการ เช็น MOUโดยนายก ใช 2 ประเด็นขับเคลื่อน คือ  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการระบอาหารปลอดภัย ดังนั้นการดำเนินการทั้ง 2 ประเด็นในการขับเคลื่อน ใช้ คณะ พชต. ตำบลนาท่อมนี้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ส่วนวิธีการนั้น โดย แต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วน และต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในครั้งถัดไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. เชิญประชุม พชต. โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะกรรมการ พชต ที่มีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน
 2. อบรมให้ความรู้และทราบสถานการณ์ 2 ประเด็น คือ  การขัดการขยะและระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การให้ความรู้ระบบอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 13:46:05
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 15:56:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 9

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานที่มาจาก รพสต เทศบาล อสม สภาแกนนำบ้านหูยาน โดยมีกำนันอนุชาเป็นประธาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ ผู้รับผิดชอบ สภาแกนนำ  คณะทำงานรวม  5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ -9.00  รับชมวีดีทัศน์คนไทยหัวใจเกษตร  เกษตรกรตััวอย่างของจังหวัดพัทลุง
 • รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลย์กำธร กล่วยเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาและเกษตรกรรมยั่งยืน -เสนวนา หัวข้อ  ยุทธวิธีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ประกาศขับเคลื่อน  1.3  ล้านไร่จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรอินทรีย์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) เกิดขึ้นจริง

 • คณะทำงานทั้ง 5 คน ที่เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง

 • นโยบายหรือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

ผลกระทบ

 • การประกาศยุทธศาสตร์ของผู้ว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร้จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนกิจกรรมเพื่อขยายผลเกิดความตื่นตัวของของพัฒลุงเรื่องเกตรอินทรีย์  อาหารปลอดภัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา การสื่อสารให้คนส่วนมากเข้าใจ
 • แนวทางการแก้ไข ให้มีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารแบบหนุนเสริมให้ทำกิจกรรม หรือ หนุนเสริมการมีตลาดเขียวในชุมชน หนุนเสริมการออกกติกากับชุมชนที่มีความพร้อม เช่น ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มีความพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ร่วมกันสร้างการรับรุ้และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตำบลนั้น ๆ  ร่วมกันปรับแผนชุมชน  แผนเทศบาล  ให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 12:02:59
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 15:43:17 น.

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยานและของตำบลนาท่อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานขับเคลื่อน 3 คน
 • สภาแกนนำบ้านหูยาน 7 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรมเก็บข้อมูลโครงการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ทั้ง 8 หมู่บ้าน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัด 16 ตัว 3 ด้าน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์นำมาสู่การปรับแผนพัฒนาตำบล  ปรับแผนการศึกษาของหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สภาแกนนำบ้านหูยาน 7 คน
 • คณะทำงานโครงการ 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการดำเนินงาน 1.แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด จำนวน 5 คน เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมนักศึกษาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลตามแบบฟร์อม 2.เก็บข้อมูลจากแผน ชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน 3.เก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาตำบลนาท่อม 4.เก็บข้อมูลจากพัฒนาที่ดิน จังหวัดพัทลุง 5.เก็บข้อมูลจากเกษตรตำบลนาท่อม 6.เก็บข้อมูลจาก รพสต.บ้านนาท่อม 7.เก็บข้อมูลจากพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง     นำข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงานมารวบรวบสู่การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม TCNAP และ การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนหรือ RECAP
เป็นกระบวนการศึกษาุถึงกระบวนการค้นห้าทำความเข้าใจศักยภาพชุมชนท้องถิ่นผ่านการรวบรวมข้อมูบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม 6 ระดับ ระดับบุคคลและครอบครัว  ระดับกลุ่มทางสังคม  องค์กรชุมชน  ระดับหน่วยงาน  ระดับชุมชน ระดับตำบล และระดับเครือข่าย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลลิต คือ ได้ข้อมูลสถานการณ์ระบบอาหารของตำบลนาท่อมตามกรอบ 16 ตัวชี้วัด 3 ประเด็น  ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย
 • ผลลัพธ์ ข้อมูลสถานการณ์ ระบบอาหารตำบลนาท่อมทั้ง 3 ประเด็นคณะทำงานได้นำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อรอการเติมเต็ม
 • ผลกระทบ ต่อการทำงานขับเคลื่อนแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารในตำบลนาท่อม ทั้ง 3 ประเด็น เนื่องจากคณะทำงานได้มองเห็นร่วมกัน จำเป็นต้องมีกลไกระดับตำบลในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย และความั่นคงทางอาหาร เพราะการกลไกระดับชุมชน ได้แก่ กลไกระดับชุมชนของบ้านหูยาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม จะทำงานและขยายตัวได้ช้า และงบประมาณที่นำมาใช้จะมาก  ทางคณะทำงานได้เสนอ กลไก พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หรือ พชต เป็นกลไกขับเคลือนงานเชิงประเด็น โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน  ผอ.รพสต.เป็นเลขา ส่วนกำนันเป็นคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทำให้การทำงานของ พชต.ที่มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นกรรมการได้มีการประชุมพูดคุยกันต่อเนื่อง สามารถคุยงาน ติดตามได้ทุกเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปุัญหา -ความไม่เข้าใจกลไก พชต(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล คือใคร มีบทบาทหน้าที่ทำอะไร) -พบว่ากลไกจำนวนมากในชุมชน ที่มีการตั้งขึ้นมาจากหน่วยงานภายนอกหรือจากนโยบายของรัฐ ตั้งแล้วมีการประชุม 2-3  ครั้งแล้วก็หายไป ทำให้ผู้นำจำนวนมากไม่เข้าใจและไม่รู้เรือ่ง

แนวทางการแก้ปัญหา -มีการประชุมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับอำเภอ -มีการการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ควรประชุมใหญ่ในระดับตำบล โดยใช้การประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักแล้วนำวาระ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลด้วย  นำผลจากการประชุมนำไปปรับแผนชุมชนในแต่ละหมู่แล้วนำกลับไปปรับแผนพัฒนาตำบลของเทศบาล
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 21:59:07
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 14:39:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 8

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นายสมนึก นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
 • นางวิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน
 • นายอนุชา เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
 • นางสุมาลี ศรีโดน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ
 • นายอำนวย กลับสว่าง ภาคประชาสังคม คณะทำงาน
 • นายสมพร พวงพวา  ประธานอสม ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 • นางกชกาน คงชู    ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ    คณะทำงาน
 • นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 • นางประภาพรรณ ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน
 • นางญานาธิป เดชดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม คณะทำงาน
 • นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาท่อม ประธานที่ปรึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงาน 5 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกแย้ม เพื่อออกแบบวางแผนขับเคลื่อน ประเด็นอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร โดย รวมเกษตรกรทำนา รวมกลุ่มทำนาผลิตเมล็ดพันธ์ร่วมกับศูนย์แมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เป็นกลไกของเทศบาลร่วมสนับสนุน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายถาวร คงนิล
 • กำนันอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ
 • นางกชกาน คงชู ปลัดเทศบาล คณะทำงาน
 • นายสมนึก นุ่นด้วง คณะทำงาน
 • นายถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานทั้ง 5 คน ร่วมคิดออกแบบ การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวร่วมกับเทศบาล ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เองและผลิตให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ และชุมชนได้มีเมล็ดพันข้าวใช้เพียงพอ เหลือขายพันธ์ข้าวในราคาที่ดีกว่าแก่เกษตรชาวนา ในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของตำบลนาท่อมและตำบลใกล้เคียงได้ใช้เมล็ดพันธ์ที่ผลิตเอง
 • ไม่ใช้งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะทำงานเสนอแผนขยายผลรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้มใช้กับชุมชนเหลือขายให้ศูนย์  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนาท่อม
 • ผลลัพธ์  สภาเทศบาลตำบลนาท่อมได้ผ่านโครงการอนุมัติให้บ้านโคกแย้มขับเคลื่อนเพิ่มการผลิตข้าวผลลิตข้าวอินทรีย์ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวสำหรับเกษตรที่ขึ้นทะเบียนทำนาข้าวในปี 2563 และสภาเทศบาลได้สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาอินทรีย์ชุมชนบ้านโคกแย้ม โดยการปรับปรุงระบบน้ำให้เกษตรกรผู้ทำนา ทำให้เกษตรกรมีปัจจัยเอื้อสนับสนุนการทำนาเพิ่มขึ้น ตลาดจนระบบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา ได้ถึง 3  ครั้งต่อปี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา
  - ประชาชนตำบลนาท่อมยังขาดความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย
แนวทางวิธีแก้ปัญหา
  - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลยังต้องสนับสนุนการเรียนรู้  การผลิตเมล็ดพันธ์ุ การพัฒนาปรับปรุงดิน  ระบบน้ำ การเรียนรู้ยังจำเป็น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เป็นแหล่งทุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. เสนอให้ส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจประชาชนในการสร้างและสะสมเมล็ดพันธ์ข้าว เมล็ดพันธ์พืชผักพื้นบ้าน ไว้ใช้เองไม่ต้องชื้อ
 2. คณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วน หลายองค์กร เช่น มาจากรพสต เทศบาล กำนันฝ่ายปกครอบ ด้านสมาชิกสภา และกองการศึกษาจากโรงเรียน ร่วมคิด ควรจัดทำร่างข้อเสนอขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล นาท่อม ไว้เป็นนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัย ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัย ความมั่นคง และ โภชนาการทุกวัย
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 13 มกราคม 2562 08:11:17
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 28 เมษายน 2562 10:35:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 7

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยคณะทำงานอาหารปลอดภัย  3 คน และต้วแทนจากเทศบาล 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม
 • วิธีการ บูรณาการร่วมกับงานสมัชชาคนพัทลุงหิ้วชั้นมาชันชี ตำบลนาท่อมนำธรรมนูญสุขภาพมาจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ สื่อสารให้สังคมภายนอกเห็นว่าตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของตำบล และนอกตำบลที่อยู่ร่วมกัน  โดยคณะทำงานขยายผลรูปแบบบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบล 3 คน และต้วแทนจากเทศบาล 2 คน มาร่วมสื่อสารให้ความรู้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานอาหารปลอดภัย 3 คน ให้ความรู้และแจกเอกสารธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม กับผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคนเมืองลุง หิ้วชั้นมาชันชี
 • ตัวแทนจากเทศบาล 2 คน คณะทำงาน สปสช.ตำบลนาท่อมที่มีปลัดเทศบาลตำบลนาท่อมให้ความรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพกับภาคประชาชนในตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดบูทธ นิทรรศการ ให้ความรู้กับผู้ร่วมงานสมัชชาคนเมืองลุง หิ้วชั้นมาชันชีและแจกธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมให้กับผู้ร่วมงาน และนำเสนอผลการขับเคลื่อนกับสาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการออกบูท ให้ความรู้
 • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่จากสมัชชาชาติได้นำข้อมูลไปเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยใช้งบประมาณ จาก สสส.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ลงพื้นใหม่ให้ความรู้กับทุกชุมชน เพื่อรับฟัง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 13 มกราคม 2562 07:31:01
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 05:29:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 6

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 3 คน
 • สภาแกนนำบ้านหูยาน 9 คน
 • กลุ่มประชาชน 18 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แกนนำ จำนวน 30 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตำบลเกาะขันธ์ ตำบลจัดการตนเอง หนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนหลักคือ การเป็นตำบลการจัดการน้ำเรื่องเด่น เป็นต้นแบบจัดการอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม 3 คน
 • สภาผู้นำบ้านหูยาน จำนวน 9 คน
 • ตัวแทนแกนนำหมู่ที่ ุ3,6,7,8 จำนวน 9 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียนรู้กิจกรรมของตำบลจัดการตนเอง ของเกาะขันธ์ จำนวน 5 วัน ตามหลักสูตรที่ทางตำบลเกาะขันธ์จัดขึ้น มีรายละเอียดขึ้นตอน ดังนี้

 • วันแรกของการพบกันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลแม่ข่าย และลงเยี่ยมพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในตำบล เพื่อศึกษาทุกศักยภาพในการจัดการตนเอง เมื่อศึกษาจบแต่ละวัน ในตอนเช้าได้สรุปและเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และจะไปศึกษาและเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป
 • วันที่ 2 3 4 5 เรียนรู้เสร็จวันสุดท้ายก็ได้แลกเปลี่ยนกันตามอัตยาสัย และในวันสุดท้ายประธานก็ได้สรุปผลการดำเนินงาน
 • ใช้งบประมาณ สสส
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต แกนนำตำบลนาท่อม 30 คน มีความรู้ตำบลจัดการตนเอง ในเรื่องน้ำ ตำบลเกาะขั้นจัดการน้ำ เป็นเรื่องเด่น เป็นฐานที่มาของการจัดการภาคเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ทุกอย่างในตำบล มาจากการจัดการน้ำ
 • ผลลัพธ์ แกนนำ 30 คนเป็นแกนนำขยายผล นำความรู้มาปรับใช้กับชุมชนต้นแบบ บ้านหูยาน ที่มีการจัดการตนเองเรื่องอาหารปลอดภัย ที่ขยายผลไปสู่ทั้ง 8 หมู่บ้าน เกิดขึ้นจริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การสื่อสารประเด็นเด่นของพื้นที่ให้ชัดเพื่อการขยายผล

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 8 มกราคม 2562 20:38:00
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 14:22:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 5

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 12
 • ผู้เข้าร่วมผู้นำทั้งท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มองค์กรรวม 108 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            สื่อสารสาธารณะกับชุมชน  ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลนาท่อม มีประเด็น  รูปแบบและแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลของตำบลนาท่อม  ใช้งบประมาณ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  สมัชชาชาติ สสส  สปสช ทำงานร่วมกันมาในกระบวนการพัฒนาขาขึ้นธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 12 คน
 • คณะขับเคลื่อนธรรมนูญ 20 คน
 • ประชาชนผู้ร่วมงานกิจกรรม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 268 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้ธรรมนุญสุขภาพ ผ่านเวทีเสวนา โดยมี นายกเทศมนตรี  กำนันตำบลนาท่อม เจ้าหน้าที่จาก รพสต และวิทยากร นักวิชาการอิสระ นายสมคิด ทองสง
 • ร่วมประกาศธรรมนูญสุขภาพของประชาชน โดย นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต ตำบลนาท่อมประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกระบวนการเพื่อให้ได้มาของธรรมนุญสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
 • ผลลัพธ์ ตำบลนาท่อมประกาศใช้ธรรมนูญธรรมสุขภาพ ผ่านการรับรู้และปฏิบัติจริงโดยชุมชน ในวันที่ 22 พย 2560 และธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมก็มีกติการในการร่วมกันสร้างให้ตำบลนาท่อมเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย โดย ชุมชนมีกติกา เลิกใช้สารเคมี มีระบบตรวจสอบอาหาร ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษา ดิน นำ ป่า โดยใช้โครงการสืบชะตาคลองนาท่อมเป็นการขับเคลื่อน ขยะในแหล่งน้ำลดลงจากกติกาสืบชะตาคลองนาท่อม  1252 ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ ส่วนที่เหลือ 525  ครัวเรือนจ่ายค่าจัดเก็บให้เทศบาลจัดเก็บแต่ละหมู่บ้านตามตารางเวลา ทำให้ขยะในชุมชนลดลง  พื้นที่ทำการเกษตรลดการใช้ยาฆ่าแมลง ฉีดหญ้าและหันมาเลี้ยงผึ้ง โดยการสนับสนุนจากเทศบาล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา

 • ชุมชนยังขาดการรับรู้อย่างทั่วถึงในวงกว้าง

แนวทางการแก้ปัญหา

 • มีสื่อต่อเนื่อง
 • ทำคู่มือแจกทุกครัวเรือน
 • สื่อสารหลากหลาย ทั้งภายนอก ภายใน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรมีกิจกรรมเพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้ปรับตามบริบท กิจกรรมควรแทรกความรู้ธรรมนูญกับไปหวังผลในระยะยาว

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 19:05:51
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 3 กันยายน 2562 07:06:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 4

 • photo เทศบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนใช้ผึ้งจะรักษ์นาท่อมเทศบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนใช้ผึ้งจะรักษ์นาท่อม
 • photo ผลิตภัณฑ์เด่น OTOP 10 ตัวผลิตภัณฑ์เด่น OTOP 10 ตัว
 • photo มัสคอสเป็นจุดเช็คอินมัสคอสเป็นจุดเช็คอิน
 • photo คู่มือแนะนำชุมชนคู่มือแนะนำชุมชน
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  5  คน สภาแกนนำบ้านหูยาน 5  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม
    ศึกษานโยบายของเทศบาลตำบลนาท่อม      ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเทศบาลตำบลนาท่อม ใช้วิสัยทัศน์ตำบล “ วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ เป็นโมเดล ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม โดยใช้ตลาดของดีนาท่อมเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมของตำบล ตาม 6 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาผ่านแผนพัฒนาตำบล เช่น ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนำ เช่น ใช้มัสคอสผึ้งสื่อสารอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 6 คน เป็นคณะทำงานท่องเที่ยวชุน OTOP นวัตวิถี
 • สภาแกนนำบ้านหูยาน 6 คน นำเสนอพื้นที่ชุมชนหูยาน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ชุมชน ครอบครัวอบอุ่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาหารที่ปลอดภัย ใช้มัสคอสผึ้งสื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์ มีผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตัวอื่นๆหลากหลาย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม คุยประเด็นแผนงานอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อมกับสภาแกนนำ ที่ได้นำเสนองานตัวเองจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัยโดดเด่น  โดยใช้สัญลักษณ์ มัสคอสผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี  มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          คณะทำงาน ร่วมกับ สภาแกนนำ สื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง  ด้วย VCD  ด้วยแผ่นพับ  ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์  5  วัน ระว่างวันที่ 7- 11  พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ โดยการแนะนำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก สร้างเครือข่ายโดยมีเป้าประสงค์ให้ชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีผลผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีกิจกรรมปั่นจักรยานโดดเด่นสะท้อนให้เห็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยากเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยว จับจ่ายชื้อของผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยของชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชุมชนบ้านหูยาน เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอัตลักษณ์ การจัดการอาหารปลอดภัย โดยใช้มัสคอสผึ้ง สะท้อนการเป็นชุมชนที่ปลอดสารเคมี มีอาหารที่ปลอดภัย เป็นชุมชนที่น่าอยู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ชุมชนหูยานมีสื่อสารการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับตำบล ที่มีการสื่อสารด้วย เพลง ด้วย VCD ด้วยแผ่นพับ ด้วยสื่อทางเฟสบุก ผ่านช่องทางไลน์ 5 วัน ระว่างวันที่ 7- 11 พ.ย 2560  สถานที่ เซ็นต์ทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลนาท่อมตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้ กิจกรรม ผึ้งจะรักษ์นาท่อมสื่อสาร ขยายผลการเลี้ยงผึ้งทั้งตำบลและร่วมกันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาท่อมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ - ความต่อเนื่องของงบประมาณเทศบาลในการสนับสนุน แนวทางแก้ไข - แปลงเป็นนโยบาย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาด้านเศรษฐกิจอาหารปลอดภัย สร้างสือที่เป็นอัตลักษณ์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เพิ่มการสื่อสารเชิงสัญลักษ์มากขึ้น ใช้ตัวมัสคอสเพื่อการสื่อสารสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกวัยในเรื่อง การเลิกใช้สารเคมีในชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 15:14:03
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 14:18:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 3

 • photo รายงานสถานการณ์โภชนการสมวัยโรงเรียนวัดโคกแย้มรายงานสถานการณ์โภชนการสมวัยโรงเรียนวัดโคกแย้ม
 • photo รายงานโภชนาการสมวันโรงเรียนวัดนาท่อมรายงานโภชนาการสมวันโรงเรียนวัดนาท่อม
 • photo สถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดย หมอสมนึก นุ่นด้วงสถานการณ์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม โดย หมอสมนึก นุ่นด้วง
 • photo รายงานโภชนาการสมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปรางรายงานโภชนาการสมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปราง
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 10 คน โดยมี 4 คน
- นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อม
- คณะทำงานในฐานะผู้อำนวยการรพสต.ตำบลนาท่อม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
- นายสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.ตำบลนาท่อม งานสนับสนุนงานวิชาการประเด็นอาหารปลอดภัย
- นางอารีย์ สุขกาญจนะ งานบริการสาธารณสุข สนับสนุนงานข้อมูลโภชนาการสมวัย ทุกช่วงวัยในตำบลนาท่อม
- นางสุวรรณา ทองเที่ยง งานบริการสาธารณสุข สนับสนุนงานข้อมูลโภชนาการสมวัย ทุกช่วงวัยในตำบลนาท่อม
- สภาแกนนำบ้านหูยาน จำนวน 12 คน ที่แบ่งกันดูแล 4 กลุ่มบ้าน ร่วมกันรายงานสถานการณ์ประเด็นอาหารปลอดภัย คือ จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ปลูกเหลือกินได้จำหน่าย จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวนคนที่รวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายในร้านค้าหรือตลาดในชุมชนและตลาดนอกชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารตำบลนาท่อม 3 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย  โดยการเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานปกติให้ความรู้ หรือ คืนข้อมูลที่องค์กรได้เก็บไว้  ได้แก่ ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 โรง คือ โรงเรียนวัดนาท่อม  โรงเรียนวัดโคกแย้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง  เทศบาลตำบลนาท่อม โดย หัวหน้าสำนักปลัด และ เจ้าหน้าที่จาก รพสต.บ้านนาท่อม     สำหรับสภาแกนนำชุมชนบ้านหูยาน ให้ข้อมูลสถานการณ์อาหารปลอดภัย  และความั่นคงทางอาหารของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เจ้าหน้าที่ จาก รพสต  2 คน
 • ตัวแทนจากโรงเรียนวัดนาท่อม โรงเรียนวัดโคกแย้ม ห้วหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปราง จำนวน 3 คน แห่งละ 1 คน
 • คณะทำงาน 6 คน
 • สภาแกนนำบ้านหูยาน 12 คน
 • เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 1 คน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตัวแทนจาก3 โรงเรียน รายงานสถานการณ์อาหารปลอดภัย และโภชนการสมวัย  โดยแต่ละโรงเรียนรายงานสถานการณ์ปัญหา เด็กเตี้ย  ผม  อ้วน  และพัฒนาการช้า  แนะแนวทางแก้ไข  สำหรับเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  แต่ละโรงเรียน มีแม่ครัวที่ชื้ออาหารพืชผัก ปลาและเนื้อมาปรุงอาหาร  โดยมีแหล่งที่มาจากตลาดสด ไม่รู้แหล่งที่มาว่าอาหารปลอดภัยหรือไม่  บางครั้งซื้อพืชผักในชุมชน มีบ้างไม่มีบ้าง ขาดความต่อเนื่อง
 • สภาแกนนำบ้านหูยาน จาก 4 กลุ่มบ้าน ช่วยกันรายงานข้อมูลสถานการณ์และให้ข้อมูล 3 ด้าน เรื่องอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้กิน เหลือกินรวบรวบไปจำหน่าย ในตลาดและร้านค้าทั้งภายในและนอกชุมชน  เรื่องความมั่นคงทางอาหาร สะท้อนข้อมูลชุมชนชนรณรงค์ปลูกพืช-ผักปลอดสารพิษครัวเรือนละ 20 ชนิด ลดรายจ่าย ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทุกชนิด  นำภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้  มีการใช้ปิ่นโตสุขภาพเน้นอาหารที่ทำอาหารเองจากพืชผักข้างบ้าน  ทำตลาดสีเขียว ร่วมคิด แยกกันทำข้างบ้านตนเอง รวมกันขาย(ตลาดหูยานสะพานคนเดิน) เหลือนำไปจำหน่ายตลาดเกษตรในเมือง  ตลาดนัดธกส.ในเมือง  และมีการเลี้ยงสัตว์เช่น ไก่  วัว  หมู่ ไว้บริโภคเป็นอาหารในชุมชนหรือขายเป็นรายได้บ้าง ไม่ได้ทำเชิงธุกิจ
 • หมอจาก รพสต รายงานสถานการณ์ เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ของตำบลนาท่อม เน้นการเก็บข้อมูลจากรายงาน 3 เดือนจากโรงเรียนในชุมชน ทั้ง 3 แหล่ง เพื่อนำมาประมวลเป็นภาพโภชนาการสมวัย ของเด็กทุกช่วงวัย และนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งการศึกษา นำมาวิเคราะห์สู่การแก้ปัญญา อ้วน  เตี้ย ผอม
 • เทศบาล โดยปลัดและหัวหน้าสำนัก รายงานสถานการ เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25 คน มีความรู้เรื่องระบบอาหาร 3 ประเด็น  คือ ด้านอาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ของตำบลนาท่อม จากผู้เข้าร่วมในภาพรวมใหญ่ - มีความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านหูยาน จากการให้ข้อมูลของสภาแกนนำบ้านหูยาน - คณะทำงานและสภาแกนนำร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล ตาม 16 ตัวชีวัดเพื่อนำข้อมูลมาทำแผนบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ทั้ง 3 ประเด็น ผลลัพธ์ (Outcome) -คณะทำงานและสภาแกนนำร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล ตามกรอบ 16 ตัวชีวัดทั้ง 3 ประเด็น เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
-คณะทำงานได้จัดรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทั้ง 3 ประเด็นง่ายต่อการนำเสนอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหาการรวบรวมข้อมูลแต่ละด้านกระจัดกระจายไม่มีทุกด้าน    และแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างเก็บ ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ร่วมกันในการแก้ปัญหา
 • แนวทางการแก้ปัญหา ให้ทั้ง 3 หน่วยงาน โรงเรียน รพสต เทศบาล  ควรเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา เรื่องอาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกัน โดยเทศบาลต้องออกเป็นนโยบาย สนับสนุนงบประมาณทำระบบฐานข้อมูลของตำบล    ตัวอย่างแก้ปัญหาเรื่องอาหารกลางวัน รพสต ควรมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนความรู้ โดยโรงเรียนการเก็บเก็บและประสานข้อมูล
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้โปรแกรมอาหาร Thai School Lunch กับสร้างการกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการ ผลิต ใช้ ของในชุมชน  ครบทั้ง 3 เรื่อง อาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย และความมั่นคงทางอาหาร

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอโรงเรียนในชุมชนให้ใช้ โปรแกรมอาหาร Thai School Lunch สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการคิดออกแบบเมนูอาหารร่วมกับชุมชนผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและคิดร่วม  ทำร่วม ไม่ต้องชื้ออาหารมาจากตลาดภายนอก

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 07:31:18
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 3 กันยายน 2562 05:26:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 2

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร  ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นายพีรพงศ์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธาน
 • นายอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อม รองประธาน
 • นายสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ
 • นายสมพร พงพวา ประธาน อสม.ตำบลนาท่อม
 • นางประภาพรรณ ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1
 • นางวิภา พรหมแท่น หน.สำนักเทศบาลตำบลนาท่อม
 • นางกชกานต์ คงชู ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม
 • นายถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบดครงการ
 • นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผู้อำนวยการรพสต.นาท่อม
 • นางสุมาลี ศรีโดน สมาชิกสภาเทศบาล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เพื่อออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อม 16 ตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จาก 4 ภาคส่วน คือ ท้องถิ่น ท้องที่ รพสต องค์กรภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณา 16 ตัวชี้วัดในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละคนมีข้อเสนอให้มีการปรับให้สอดคล้องกับชุมชนเพราะบางตัวตำบลเราไม่ได้ดำเนินการ เช่น จำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch (ร้านของชำ/ร้านอาหาร/แผงลอย)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรี ประธานคณะทำงานดำเนินการเปิดประชุม โดยมี นายถาวร คงศรีผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบวางแผนเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพสต โรงเรียนในชุมชน เกษตรตำบล และให้คณะทำงานได้ร่วมกันคิดออกแบบ ชี้เป้าให้ข้อมูลหรือเสนอชื่อผู้ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเหล่านั้น
 • คณะทำงานได้แนวทางในการศึกษา จัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น โดยเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ 3 ประเด็น คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ในตำบลนาท่อมตาม 16 ตัวชี้วัด การเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี
 • การหาตัววิทยากรมาร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล สำหรับพื้นที่ชุมชนต้นแบบให้ใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ เพื่อต้องการเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ตำบลนาท่อม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานได้ข้อสรุป คือ

 • คณะทำงานได้แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล 3 ประเด็น คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย ตามสถานการณ์ที่ข้อมูลมี
 • ตัววิทยากรร่วมให้ข้อมูล จาก รพสต คือ หมอสุวรรณา ทองเที่ยง และหมอสมนึก นุ่นด้วง ส่วนโรงเรียน ให้เรียนผู้อำนวยการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
 • สำหรับชุมชนต้นแบบบ้านหูยานใช้สภาแกนนำกับครัวเรือนต้นแบบ ในการมาให้ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลนำไปใช้ในการทำแผนการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่ 8  หมู่บ้านในตำบลนาท่อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะทำงานงานยังไม่เข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย
แนวทางแก้ไข  ใช้การพูดคุย ประชุมบ่อยขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ยังไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การเก็บข้อมูลสถารการณ์ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อใช้กำหนดนโยบายระบบอาหารของตำบลนาท่อมต่อไป

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 28 กันยายน 2561 10:28:46
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 08:53:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่เทศบาล  2 คน  บทบาทสนับสนุนเชิงนโยบายของตำบลนาท่อม ฝ่ายปกครอง 3  คน สนับสนุนประสานเชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน ประธานอสม  1 คน  สนับสนุนเชื่อมการทำงานด้านข้อมูลสุขภาพร่วมกับ รพสต ผอ รพสต  1 คน  สนับสนุนขัอมูลแผนสุขภาพของตำบล และเป็นวิทยากร ผู้มีองค์ความรู้กับงานประจำสนับสนุนให้งานสำเร็จ นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน นายยกเทศมนตรี  1 คนที่ปรึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 10 คน ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน ขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม
โดยมีวัตถุประสงค์   - เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (โมเดลหูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม   - เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ใช้พื้นที่ดำเนินงาน บ้านหูยาน และขยายผลสู่บ้านใกล้เคียง ทั้ง 8 หมู่บ้าน แนวทางการดำเนินงาน
  - ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล โดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัดที่ระบุถึงระบบอาหารในพื้นที่ จำนวน 16 ข้อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เทศบาลตำบลนาท่อม  3  คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนัก ด้านฝ่ายปกครอง  3  คน  ประกอดด้วย กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย รพสต  1 คน  นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้า อสม ตำบลนาท่อม ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน แผนงาน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม  ประเด็นในการประชุม เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของคณะทำงานถึงการขับเคลื่อน  ควรมีการประชุมออกแบบกิจกรรการดำเนินงานก่อนทุกคร้ง ครั้งนี้เป็นครั้งก่อตัวคณะทำงานชุดขับเคลื่อนตำบลนาท่อม สร้างกลุ่มline เพื่อการสื่อสารของคณะทำงาน ชื่อ กลุ่มอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม สรุปความคืบหน้าตัวโครงการ ซึ่งโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังรองเงินโอนเข้าบัญชีทำกิจกรรม สำหรับรายละเอียดต้องปรับกิจกรรมเล็กน้อย
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่ได้
- เกิดคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน มาจากภาคส่วน เทศบาล รพสต อสม ปกครอง ภาคประชาชนทำงานร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
-ได้มีข้อตกลงเปิดกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสาร และมีข้อตกลงควรออกแบบกิจกรรมก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา  ด้านคณะทำงานเป็นผู้บริหาร ได้แก่ นายกเป็นที่ปรึกษา  กำนัน ปลัด  มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น คือ ระบบอาหารของตำบลนาท่อม  มีปัญหาไม่ได้ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องด้วยเวลา

แนวทางการแก้ไข  ต้องสร้างหรือพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบอาหารของตำบลนาท่อม (อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย)    

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ยังไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.ให้คณะทำงานช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักโครงการผ่านสื่อหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  การประชุมหมู่บ้าน โดยคณะทำงานเข้าไปร่วม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-