ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-ข-067
ชื่อโครงการ โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถาวร คงศรี
คณะทำงาน ? นายอนุชา เฉลาชัย นายสมนึก นุ่นด้วง นางวิภา พรหมแท่น นางสุมาลี ศรีโดน นายอำนวย กลับสว่าง นายสมพร พวงพวา นางกชกาน คงชู นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2562
งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนบ้านหูยานและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลนาท่อม

พื้นที่ดำเนินการ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 31 ส.ค. 2562 100,000.00
2 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 40,000.00
3 1 พ.ค. 2562 14 มิ.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 150,000.00

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลการสังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหูยาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พบรูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการระเบิดจากภายในของคนในชุมชน จนค่อย ๆ เติบโตเกิดพัฒนาการกิจกรรมเสริมพลังมาสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับชุมชน ที่เริ่มจากการพบสารเคมีตกค้างในร่างกาย 97 % เกิดการรับรู้ มีความตะหนักสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 20 ชนิด รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ยาฆ่าหญ้า เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งจากภูมิปัญญา ผลิตปุ๋ยใช้เอง ใช้ปิ่นโตสุขภาพจากพืชผักที่ปลูกเองต้อนรับแขกผู้มาเยือน สร้างตลาดเขียวในชุมชนรองรับผลผลิตที่เหลือกิน รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตอาหารปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย Q รองรับ และยังมีหน่วยงานเทศบาลตำบลนาท่อม รพ.สต.ตำบล  นาท่อมเห็นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนน่าอยู่  สู่ตำบลสุขภาวะ” ได้สนับสนุนกิจกรรมหนุนเสริมเพิ่มเพื่อขยายผล ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตลาดของดีตำบลนาท่อม ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาว เป็นตำบลที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน การสังเคราะห์กรณี กรณีชุมชนบ้านหูยาน พบว่า การผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยานนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนตำบลนาท่อม ที่มี 8 หมู่บ้าน ประชากร 4,777 คน จำเป็นอย่างยิ่งต้องขยายผลการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านหูยานนำไปปรับใช้ ขยายพื้นที่ และสร้างครอบครัวต้นแบบ ให้ครอบคลุมทั้งตำบลขยายสู่ 7 พื้นที่ในตำบลนาท่อม

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนบ้านหูยาน (Model หูยาน) และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในตำบลนาท่อม
 1. ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยหนุนเสริม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 1. Model บ้านหูยาน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน
 2. ข้อมูล Mapping ระบบอาหารทั้งตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
 3. ผลการบทเรียนและสังเคราะห์ Model ระบบอาหารทั้ง 8 หมุ่บ้านในตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 19,000.00 10 14 19,800.00 14 19,600.00 more_vert
27 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน 10 - -
3 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 2 10 - -
30 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 10 - -
7-11 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 4 10 - -
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 12 - -
26-30 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 6 30 - -
28 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 7 5 - -
2 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 8 12 - -
19 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 9 10 - -
8 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 21 - -
5 พ.ค. 62 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า 1 - -
16 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฎิบัติการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 14 - -
25 พ.ค. 62 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต. 1 - -
20 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) 12 - -
2 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 40,000.00 10 3 1,000.00 3 1,000.00 more_vert
12 ม.ค. 62 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 10 - -
21 พ.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อครั้งที่1(ตลาดม่วงลูกดำ) 14 - -
23 พ.ค. 62 ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น 14 - -
3 ทำ Mapping โมเดลอาหารบ้านหูยาน 1,900.00 10 - - - - more_vert
4 ถอดบทเรียนบ้านหูยาน 10,100.00 50 1 10,100.00 1 - more_vert
30 มิ.ย. 62 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน 50 - -
5 ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อม และปฏิบัติการทั้งตำบล 54,200.00 80 5 1,506.00 5 8,000.00 more_vert
1 มี.ค. 62 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ 4 - -
26 เม.ย. 62 นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) 4 - -
7 พ.ค. 62 เวทีเสวนาสร้างการรับรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์(Mobile Unit) 5 - -
4 มิ.ย. 62 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทบทวนแผนตำบล ปี 2561 - 2565 50 - -
11-12 ก.ค. 62 สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562 300 - -
6 ถอดบทเรียน/ประเมินผลปิดโครงการ 6,800.00 150 1 - 1 - more_vert
31 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน 12 - -
7 เวทีคืนข้อมูลโครงการ 18,000.00 150 3 6,960.00 3 6,960.00 more_vert
13 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 11 - -
22 ส.ค. 62 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) 40 - -
23 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5 1 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

20 มี.ค. 2562 เก็บและรวบรวมข้อมูล 10 3000.00
26 มี.ค. 2562 ประชุมคณะทำงาน 21 7000.00
19 เม.ย. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม 11 5000.00
8 พ.ค. 2562 เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน 50 29400.00
11 มิ.ย. 2562 ประชุมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู 12 10500.00
19 มิ.ย. 2562 พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม 50 20500.00
26 มิ.ย. 2562 ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง 3 0.00
30 มิ.ย. 2562 ถอดบทเรียนชุมชนหูยาน โดยใช้ ครัวเรือนต้นแบบ สวนป้าหนุน 48 4000.00
8 ก.ค. 2562 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมโดยคระทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 25 4500.00
10 ก.ค. 2562 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง 24 1300.00
รวม 150,000.00 460 37 124,566.00 37 151,440.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (150,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (124,566.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กันยายน 2562 11:14:20
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 11:44:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดกิจกรรมโครงการปีที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย ตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง จำนนวน 12  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 ปี
ชิ้นงานสรุปบทเรียนการขยายผลการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย ตำบลนาท่อม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3. รวบรวบเอกสารนำเสนอเพื่อรวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)   -คณะทำงาน12 คนได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เป็นชุดความรู้นำไปใช้ในการยกระดับงาน  ขยายผล ขยายพื้นที่การดำเนินงานที่ใหญ่ขั้น  1 ชุด ที่สะท้อนผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลกระทบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมกรรม ผลลัพธ์ (Outcome)   -คณะทำงาน 12 คนได้ชุดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารหารปลอดภัยรูปแบบของชุมชนบ้านหูยาน  รูปแบบระบบอาหารตำบลนาท่อมที่ใช้พื้นที่ต้นแบบบ้านหูยานขยายผลทั้งตำบลโดยใช้กลไก คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลขับเคลื่อน โดยใช้แผนชุมชนที่ปรับแล้วมาสู่ปรับแผนพัฒนาตำบลที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล   

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา - การเชื่อมแผนชุมชน สู่แผนพัฒนาตำบล  และการนำเอากิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลสู่แผนปฏิบัติการ(กิจกรรมในเทศบัญญัติ)รายจ่ายตามปีงบประมาณ แนวทางแก้ไข -การพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม  คณะทำงานพัฒนาแผนตำบล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.ขอสนับสนุนงบพัฒนาศักยภาพแก่พื้นที่ 2.ของบสนับสนุนการขยายผล ระบบอาหารทั้ง 3 ประเด็นในระดับ อำเภอ หรือจังหวัด โดยใช้ตำบลนาท่อมเป็นต้นแบบ 3.ขอสนับสนุนการพิมพ์สรุปบทเรียนเผยแพร่ การดำเนินงานระบบอาหารของพื้นที่ตำบลนาท่อม ที่มีพื้นที่บ้านหูยานเป็นต้นแบบ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. การปรับปรุงแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 2. การประสานแผนชุมชนในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแผนที่มีงบประมาณ เช่น ประสานหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการให้ความรู้
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 1 กันยายน 2562 15:43:44
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 16:08:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบแผนงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับฟังขอเสนอแนะจากการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง และและชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังข้อเสนอแนะ และการสะท้อนจากคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)     ผู้รับผิดชอบแผนงาน มีความรู้ เข้าใจเพิ่มขึ้น ในการทำงานที่มุ่งเน้นข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อน ในการจะขยายผลอย่างไร  การเชื่อมต่อ สานต่อ การต่อยอด ให้เข้าสู่กิจกรรมปกติของหน่วยงาน  โดยกลไกล พชอ(คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการนำ โมเดลบูรณาการเข้าสู่งานปกติ  และทำงานปกติไปสู่ผลลัพธ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาความเข้าใจของหน่วยงาน  ความเข้าใจของผู้นำ แนวทางแก้ไข  การขับเคลื่อนโมเดลด้วยกิจกรรมงานปกติ  โดยการปรับแผนของชุมชน แผนองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนให้นำ รูปแบบของพื้นที่ที่ทำสำเร็จยกระดับให้กว้าง  และขยายเต็มพื้นที่ อำเภอและจังหวัด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พื้นที่ต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและปรับแผนของชุมชนให้สอดคล้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 1 กันยายน 2562 14:54:37
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 12:49:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) ในพื้นที่ชุมชนบ้านหูยาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาแกนนำบ้านหูยานและตัวแทนครัวเรือนต้นแบบขยายผล 18 คน
-คณะทำงาน 4  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) โดยการนำเสนอผลการดำเนินงาน เรื่อง การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดย นายถาวร  คงศรีและคณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมือ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานเทศบาล  สถาบันศึกษาในชุมชน  พัฒนาชุมชน  เกษตรตำบล  ปลัดอำเภอเมือง  และภาคประชาสังคม  จำนวน 40  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. การกล่าวต้อนรับของกำนันอนุชา  เฉลาชัย ผู้จัดการแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม
 2. นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ ผลการดำเนินงานระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย) ในพื้นที่ชุมชนบ้านหูยานขยายผลทั้งตำบล  ผลการดำเนินงาน  เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)           จำนวนผู้เข้าร่วมการแลกเลี่ยน จำนวน 40 คน รับรู้ผลการดำเนินการขยายผลการระบบอาหารตำบลนาท่อม ประกอบด้วย อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย โดยสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัด ทั้ง 3  ประเด็น (อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย) 16 ตัวชีวัต(รายละเอียดแนบ)

ผลลัพธ์ (Outcome)           เกิดกลไก คณะทำงานอาหารปลอดภัย พชต (คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม)ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัยและประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ ระดับตำบล โดยใช้รูปแบบการจัดการของชุมชนหูยานเป็นต้นแบบขยายผลทั้งตำบล โดย พชต.เป็นคณะทำงานที่ร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมและกำหนดกิจกรรมในแผนยุทธศาศาตร์และแผนปฎิบัติการทั้ง 3 ประเด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย
          คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมได้ผลักดันแผนเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาแผนตำบลเพื่อปรับแผนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการทั้ง 3  ประเด็น เข้าสู่เทศบัญญัติในปีงบประมาณ ปี 2563           เกิดข้อเสนอแนะจากพัฒนาชุมชนและเกษตรตำบล ในการส่งเสริมการรวมกลุ่่ม ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยร่วมปรับแผนให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐาน Q  GAP  และเครื่องหมาย อย.           เกิดข้อเสนอแนะจากโรงเรียนวัดนาท่อม และ โรงเรียนวัดโคกแย้ม  สนใจสมัตรเข้าร่วมโปรแกรมอาหารกลางวันเด็ก Thai school  launch
          ศพด.ศูนย์เด็กของเทศบาลเป็นศูนย์นำร่องThai school  launch ระยะก่อตัวเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ความเข้าใจระบบอาหารตำบลนาท่อม3 ประเด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย  ของครัวเรือนต้นแบบขยายผลหรือครู ข  ผู้นำในชุมชน รวมทั้ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบางส่วน - แนวทางแก้ไข  การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลอย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือนและมีการจัดกิจกรรมสื่อสารเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ส่งเสริมการทำกระบวนการยกระดับขยายผลในระดับอำเภอ และระจังหวัดตามศักยภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-การประชุมประจำเดือน  พชต.อย่างน้อย 1 ครั้ง ในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม และ ประเด็น อื่น ๆ -การประชุมสภาแกนนำขยายผล หรือครู ข ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อยกระดับขยายผลเต็มพื้นที่ รวมทั้งการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มรวมผลผลิตในการต่อรองและการกระจายผลผลิตของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 17:23:15
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 6 กันยายน 2562 17:16:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน แผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จำนวน 12  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การออกแบบนำเสนอ ผลการดำเนินงาน เรื่องการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อมอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน แผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม จำนวน 12  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันออกแบบนำเสนอเป็นเอกสารประกอบด้วย -พ้อยนำเสนอ -เอกสารที่จัดเรียง -แนวทางในการดำเนินงาน   เพื่อเป็นเอกสารให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกับฟัง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  เอกสารสำหรับใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม ผลลัพธ์ (Outcome) เอกสารได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม เพื่อการแก้ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี (ค้างเอกสาร)

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ทำเอกสารให้ง่ายต่อการเข้าใจกับพื้นที่

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 15:42:22
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 5 กันยายน 2562 12:41:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลระบบอาหารตำบลนาท่อม 3  ประด็น  อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  และโภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 21  คน คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัย คืนข้อมูลแก่ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม และคณะทำงานรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมเพื่อนำมาปรับแผนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะพัฒชนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมและคณะทำงานแผนงานโครงการซึ่งซ้ำช้อนกัน  จำนวน 11  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงนแผนงานโครงการ  นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจและนำมาเรียบเรียงเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาชีวิตตำบลนาท่อมได้พิจารณา  สะท้อนผลและเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
    การพิจรารณาได้โครงการตามข้อเสนอของคณะทำงาน จำนวน      แผนงาน โดยแยกเป็น       1  กิจกรรมโครงการด้านอาหารปลอดภัย        โครง       2. กิจกรรมโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร      โครง       3. กิจกรรมโครงการด้านโภชนาการสมวัย        โครง ผลลัพธ์ (Outcome)       เกษตรตำบล  ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น  Q  GAP โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยการปรับแผนให้ตำบลนาท่อม       พัฒนาชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตำบลนาท่อมมีเครื่องหมาย อย โดยสนับสนุนชุมชนหมู่ที่ 1 นำร่อง และส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ  หรือของเกษตรรายย่อย  ยังอ่อนแอ่
  -แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมกลุ่มที่ต่อเนือ่งให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็ง มีมาตรฐาน -ส่งเสริมการประชุมของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและปรับแผนชุมชนเพื่อง่ายต่อการประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุกกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.เสนอให้ทุกชุมชนมีคนกลางในการรวบรวมผลผลิตไปจำหน่วยหรือประสานกับหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล  แม่ค้าภายนอก หรือทำสัญญากับโรงเรียน เพื่อให้คนในชุมชนและโรงเรียนมีอาหารที่ปลอดภัย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 31 สิงหาคม 2562 14:50:03
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:09:05 น.

ชื่อกิจกรรม : สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสาร คืนข้อมูลการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม 3  เรื่อง อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง โดยนายอำเภอเมือง นายพงษ์เทพ  ประทุมสุวรรณ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม โดยนายกเทศมนตรี ประธาน และรองประธานในงานพิธี -คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่เข้าร่วมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร จัดบูทจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ช่วงบ่ายประกวดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมตลาดนัดความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านและกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ก่อนเปิดงาน เสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการจัดการด้านอาหารปลอดภัย วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดีนาท่อมแต่ละหมู่บ้านกับการจัดการอาหารปลอดภัย กิจกรรมจากครัวเรือนขยายผลโมเดลหูยาย ร่วมกันทำอาหารมาร่วมรับประทาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง โดยนายอำเภอเมือง นายพงษ์เทพ  ประทุมสุวรรณ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ 30 คน -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม โดยนายกเทศมนตรี ประธาน และรองประธานในงานพิธี 20 คน -คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 10  คน -ประชาชน ทุกกลุ่มวัยที่เข้าร่วมงาน 240 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร จัดบูทจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ช่วงบ่ายประกวดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมตลาดนัดความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านและกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม
-เสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการจัดการด้านอาหารปลอดภัย โดยวิทยาการเสวนา  คนที่ 1 สาธารณะสุขอำเภอเมืองนายจากฤกธิ์  ปิยะวาจานุสรณ์  2 นายอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อมและผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม  3.นายถาวร  คงศรี  ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.นางกชกาน  คงชู ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม เลขากองทุนสปสช. และคณะทำงานอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม วันที่ 12  กรกฎาคม 2562 -กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดีนาท่อมแต่ละหมู่บ้านกับการจัดการอาหารปลอดภัย กิจกรรมจากครัวเรือนขยายผลโมเดลหูยาน ร่วมกันทำอาหารมาร่วมรับประทานของเครื่อข่ายอาหารปลอดภัยใน 8 หมู่บ้าน -กิจกรรมเสวนา  เรื่อง แนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับครอบครัวและชุมชน ดำเนินรายการโดย นายฤทธิชัย พลนุ้ย วิทยากรเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ผู้เสวนา คือ นายสมนึก  นุ่นด้วง คณะทำงาน  นางสุมาลี  ศรีโดน  หัวหน้ากลุ่ม สวนผักชุมชนคนหูยาน  และนางกชกาน  คงชู  ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)  จำนวนประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม จำนวน  300  คน มีความรู้  ในกิจกรรมโครงการการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม เพิ่มขึ้น จากการคืนข้อมูลผ่านนิทรรศการ  บูทแสดงสินค้า การเสวนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ (Outcome) กลไกพชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ นายพงษ์เทพ ประทุมสุวรรณ ประธานเข้าร่วมรับฟังการเสนวนา รู้และเข้าใจผลการดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  และมีสาธารณะสุขอำเภอเมืองเข้าร่วมเสวนาทำให้ตำบลนาท่อมสะท้อนผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ  มีปัญหาลดลงจากการที่คนในชุมชนมีความรู้และลงมีจัดการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาการขยายผลเฝ้าระวังในแต่ละชุมชนยังดำเนินการได้น้อยเนื่องจากยังไม่เห็นความสำคัญต่อผลที่เกิดขึ้น คือ คนในชุมชนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอยู่ในอันดับที่ 1
2.แนวทางการแก้ไข
    -รพสต.ปรับแผนเรื่อง การสื่อสารรณรงค์สะท้อนข้อมูลเชิงประจักของอนามัย กับผู้ที่เสียชีวิต อันมีต้นสายปลายเหตุมาจากสิ่งใด     -คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมควรเสนอปรับแผนพัฒนาตำบล นำมาสู่กิจกรรมโครงการขนาดย่อยส่งเสริม การเลิกใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง     -รพสต.ควรตรวจสารเคมีปนเปื้อนในร่างกายปีละ 1 ครั้งและตรวจตลาดผักสด และอาหารสดในตลาดเพื่อเป็นสัญญานกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาโดยการปรับแผนตำบลของเทศบาล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกิจกรรมการทำข้อมูลเชิงประจักสู่การแก้ปัญหา

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ต้องสร้างคณะทำงานในแต่ละหมู่บ้าน หรือเรียกว่า สภาแกนนำหรือครู ข  ในการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น
 2. แต่ละชุมชนควรต้องปรับแผนชุมชนในการเสนอโครงการที่มีกิจกรรมแก้ปัญหา เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการกลุ่มแปรรูปผลิตอาหารที่ปลอดภัย เข้าไว้ในแผน เพราะแตะละชุมชนใช้แผนเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 15:36:17
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 18:09:46 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • นิเทศน์เสริมพลังกลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล 21 คน โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธานและ ผอ.รพสต.นาท่อมเลขานุการ
 • คณะทำงานขับเคลือนโครงการ 5 คน นำโดยกำนันอนุชา เฉลาชัย
 • คณะทีมนิเทศจากพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3 คน นำโดยสาธารสุขอำเภอเมือง และ รองประธานสาธารณสุขอำเภอเมือง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม และประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ  ของตำบลนาท่อม โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ต้อนรับคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองโดยนายกเทศมนตรี
 • ปลัดกล่าวรายงานสรุปประเด็นการจัดการขยะและการจัดการอาหารปลอดภัย
 • ผอ.รพ.สต ตำบลนาท่อมกล่าวเสริมประเด็นกิจกรรมที่ เทศบาล โรงเรียนและ รพ.สตได้ดำเนินการ
 • นายถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม รายงานผลลัพธ์การเก็บข้อมูลสถานการณ์อาหารปลอดภัยกับการดำเนินการของทุกภาคส่วนว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างไรทั้ง 3  ด้าน  คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านความมั่นคง  ด้านสมโภชนาการสมวัย
 • นายกำนันอนุชาห่วหน้าโครงการได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค์ ตลอดแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) กลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อมและคณะทำงานแผนงานขยายผล จำนวน 10 คน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและการจัดการขยะของตำบลนาท่อม
 • ผลลัพธ์ (Outcome) กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ถือเป็นนวัตกรรม ทำ 1 เรื่องได้หลายเรื่อง คือ ใช้ไข่แลกขยะอันตราย จากดิน น้ำ ลดสารปนเปื้อน คนแลกได้ไข่เป็นประโยชย์ต่อสุขภาพ ทำให้คนกินไข่ทำให้ร่างกายเติบโตสมส่วน ตามหลักโภชนาการสมวัย และการนำเอาโภชนาการสมวัยมาใช้กับโรงเรียน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ทางคณะ พชอ. เสนอให้ต่อยอดกิจกรรมสู่ตำบลจัดการตนเองแบบยังยืน แนวทาง  ตำบลนาท่อมควรใช้ธรรมนูญสุขภาพในการขับเคลื่อนกติกาชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • การเข้าถึงงบประมาณ/ขยะแลกไข่ควรใช้งบสปสช ซึ่งเป็นงบใช้ตรงในการป้องกัน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 15:46:26
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:06:20 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมโดยคระทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรับฟังคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต.)ข้อเสนอแนะในแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 คน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 4  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมกลไกขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลนาท่อม คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) ที่มีนายกเป็นประธานโดยมีเลขา พชต.ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาท่อม (รพสต.นาท่อม) นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผอ.รพสต.นาท่อม กล่าวรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หลังจากได้รายงานกับ พชอ. ประจำเดือน 2 เรื่อง คือ อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ ในตำบลนาท่อม  โดยวิธี
 1. รายงานความก้าวหน้าเรื่องการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในระดับตำบลนาท่อม
 2. รายงานความก้าวหน้าเรื่องการการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ 3.รับฟังข้อเสนอแนะจกคณะก
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 14คน ผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม พชต.ตัวแทนนายกเทศมนตรี ประธาน คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ได้ได้แนะนำ คณะทำงาน พชต และคณะทำงานโครงการแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ซึ่งบางคนก็เป็นคนเดียวกันในจำนวนนี้ โดยเริ่มต้นดังนี้
 • นายสุวรรณชัย นิยมสกุล ผอ.รพสต.นาท่อม ได้เกรินที่มาของคณะทำงาน พชต.ตำบลนาท่อมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ซึ่งตำบลนาท่อมดำเนินการตามแผน 2 เรื่อง อาหารปลอดภัยและเรื่องขยะ ซึ่งทั้งสองได้ดำเนินการไปหลายกิจกรรม เช่น ประเด็นอาหารปลอดภัย การตรวจเลือดในร่างกาย การตรวจสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักในตลาด และการให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนในประเด็นขยะ ทางตำบลนาท่อมมีการรณรงค์คัดแยก การนำไปใช้ประโยชน ได้แก่ จัดกิจกรรมนำขยะอินทรีย์มาแลกไข่ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
 • กำนันอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อมในฐานะประธานโครงการ ได้เปิดการพูดคุยในภาพรวมที่มีการขับเคลื่อนในรูปของต่างคนต่างทำ การดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ หรือต่างหน่วยงานต่างทำเช่นเดียวกัน สุดท้ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ระบบอาหารตำบลนาท่อม ความปลอดภัย ความมั่นคง โภชนาการสมวัย ให้ร่วมหารือโดย ขอคำเสนอแนะจากคณะทำงาน พชต ที่มาจากต่างหน่วยงานก็เสนอความคิด ได้แก่
 • ทาง ผอ.โรงเรียนท่อม โรงเรียนวัดดโคกแย้ง เกษตรอำเภอ พช. ผอ.โรงเรียนประภัสสรรังสิต ได้มีข้อเสนอแลกเปลี่ยน ครูทั้งสองโรงเรียนมีความสนใจในโปรแกรมอาหาร thai school launch สำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองปรางครูกำลังอบรมและกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้
 • สำหรับเกษตรตำบล ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานให้เครื่องหมาย Q,GAP รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และได้เสนอแนะสร้างการรับรู้ เรียนรู้ การรวมกลุ่ม การพัฒนาผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
 • พัฒนาชุมชน และนำการสร้างและเพิ่มผู้ประกอบการรายไหม่ให้ได้ มาตรฐาน อย และการรวมกลุ่มพัฒนาเป็นOTOP
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) พชต. (คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลนาท่อม )  14 คน ที่มาจากทุกภาคส่วนในชุมชน มีความรู้เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมที่มีชุมชนบ้านหูยานเป็นชุมชนต้นแบบ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) คณะทำงาน พชต. ได้ร่วมกันสะท้อน รับฟัง และได้ร่วมกันเสนอเป็นกิจกรรมเพื่อนำไปขับเคลือนในโรงเรียน ส่วนเกษตรอำเภอเมืองให้เสนอแนะให้ชุมชนหรือผู้นำให้ไปส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อทางหน่วยงานการเกษตรจะได้ส่งเสริมต่อให้กลุ่มเกษตรในชุมช ทำเกษตรที่ได้ เครื่อง หมาย GAP / เครื่่องหมาย Q ส่วนหน่วยงาน พัฒนาชุมชนได้นำเสนอแน่ะให้ยกระดับกลุ่มที่ยังดำเนินการต่อยอดให้เข้าถึงมาตรฐาน อย  ส่วนครูทั้งสองโรงเรียนแห่ง คือ โรงเรียนวัดนาท่อม และโรงเรียนวัดโคกแย้ม ต้องการนำโรงเรียนเข้าระบบ Thai school launch สำหรับผู้สูงอายุต้องการให้ส่งเสริมการปลูกผัก 20 ชนิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะทำงาน พชต ในส่วนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านขาดความสนใจในการเข้าร่วมกับคณะทำงาน พชต
แนวทางแก้ไข  ประสานให้ปลัดอำเภอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนทุกครั้ง  จะทำให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การประชุม พชต อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง มีวาระการประชุม โดยพชตแต่ละภาคส่วนรับผิดชอบต้องรายงานความก้าวหน้าที่ตั วเองได้รับมอบหมาย 2.เสนอให้ พชต. เป็นกลไกขับเคลื่อนตำบล โดยมีวาระการประชุมร่วม ทั้งตำบล เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีกำนันเป็นประธานใหญ่ เป็นวาระตำบล

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 14:10:39
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:03:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนชุมชนหูยาน โดยใช้ ครัวเรือนต้นแบบ สวนป้าหนุน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำบทเรียนไปกำหนดรูปแบบสู่การขยายผล เป็น หูยานโมเดล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครัวเรือนต้นแบบสมัครใจ หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 8 หมู้บ้าน จำนวน 40 คน คณะทำงานแผนงานบูรณาการอาหารปลอดภัย จำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ดูกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน บ้านนางจริยา ฮั่นพิพัฒน์ ที่มีกิจกรรมในครัวเรือน ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มากกว่า 20 ชนิด ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่มีในชุมชน รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดเขียว หน้าเกษตรสหกรณ์พัทลุง หน้าธนาคารธกส.พัทลุง และตลาดนัดสุขภาพอื่น ๆในจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบสมัครใจ หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 8  หมู้บ้าน จำนวน 40 คน  คณะทำงานแผนงานบูรณาการอาหารปลอดภัย จำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 20 ชนิด เลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ ผลิตปุ๋ยใช้เองลดต้นทุน และกิจกรรมอื่น
 2. หนุนเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือน  ภาชนะปลูก 20 ชนิด กล่องเลี้ยงผึ้ง
 3. ดูกิจกรรมเด่นสวนป้าหนุน (นางจริยา ฮั่นพิพัฒน์) และคุณสมชาย  ฮั่นพิพัฒน์ เลี้ยงผึ้ง และผลิตรังผึ้งจำหน่ายเพิ่มรายได้/รวบรวบผลผลิตออกไปจำหน่วยเป็นรายได้เสริม /แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output)
        ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 48 คน มีความรู้และเข้าใจรูปแบบการจัดการระบบอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน ใช้สภาแกนนำทำงานขับเคลื่อนชุมชนโดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยชุมชนมีกติกา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  ปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิดลดรายจ่ายครัวเรือน นำภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้แก่ครัวเรือน    และระดับครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน ใช้สวนป้าหนุน มีกิจกรรมเด่นที่ ครอบครัวป้าหนุนดำรงเป็นอาชีพอยู่ได้ร่วมกับครอบครัวคือสามี เลี้ยงผึ้ง ผลิตรังผึ้งจำหน่ายเพิ่มรายได้
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือนต้นแบบสมารถนำความรู้ไปขยายผล ในชุมชนของตนเองแต่ละหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา  ขาดการให้ความรู้เรื่องการขยายผล แนวทาง  เสนอให้เทศบาลปรับแผนพัฒนาตำบลเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษทั้งตำบล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี (ค้างเอกสารการเงิน)

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ส่งเสริมการปลูกผักเลี้ยงผึ้งในทุกชุมชนโดยการปรับแผนชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 05:37:43
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 06:09:38 น.

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมให้เกิดครัวเรือนขยายผลโมเดลบ้านหูยาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนที่มีฐานการดำเนินงานปลูกผักปลอดสารพิษมาอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 40 คนและคณะทำงาน 10 คนที่สามารถเป็นต้นแบบการปลูกผัก  เลี้ยงผึ้ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย รู้สถานการณ์ของบ้านหูยาน โดยใช้ ชช.หูยานเป็นต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานขยายผลโมโดลบ้านหูยาน 10 คน และตัวแทนครัวเรือนจาก  8  หมู่บ้านจำนวน 40  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50  คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกระบวนการจัดการอาหารปลอดภัยกับชุมชนบ้านหูยาน  โดยการสรุป ขั้นตอนกระบวนการโดย  นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตามลำดับขั้นตอนดังนี้  1.  ชม VDO  สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการการจัดการอาหารปลอดภัยบ้านหูยาน  จากนั้น นายถาวร คงศรี ดำเนินการสรุป  ประเด็นอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการในปัจจุบัน  เป็นงานเชิงวิชาการ เก็บข้อมูลเปรียบเที่ยบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านหูยาน  หลังจากนั้นก็ให้สภาแกนนำบ้านหูยาน ได้สะท้อนคนละ 3-5 นาที โดยเริ่มจาก  กำนันอนุชา  นางสุมาลี  จิราภรณ์  และนางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์  ได้เป็นตัวแทนครัวเรือนต้นแบบในเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านหูยาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรุณาระบุเนื้อหา ข้อสรุปสำคัญต่าง ๆ จากกิจกรรม ที่สามารถนำมาขยายผลต่อได้  กระบวานการทำงานของชุมชนบ้านหูยาน และครัวเรือนต้นแบบ คือ สวนป้าหนุน(นางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์) ผลลิต ครัวเรือนขยายผลจำนวน 50 คน มีความรู้ สามารเป็นกลุ่มแกนนำขยายผลในแต่ละหมู่บ้านทั้ 8 หมู่ ผลลัพธ์ ที่ได้จากกิจกรรม อาทิ กลับไปดำเนินการต่อยอดขยายผลกิจกรรมที่ทำเป็นทุนเดิมอยู่  และสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง จากการติดตามประเมินผลของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาการรวมกลุ่ม  เนื่องจากไม่เห็นปลายทางของการรวมกลุ่ม แนวทางการแก้ปัญหา  โดยการเชิญเกษตรอำเภอมาให้ความรู้ แนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มก่อน ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงหน่วยงานที่จะเข้ามาส่งเสริม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.การถอดบทเรียนยกระดับชุมชนบ้านหูยาน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การทำสรุปงานเป็นเอกสารการเรียนรู้และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ 2.การพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ ให้มีหลักสูตรของชุมชนบ้านหูยาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 16:40:25
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 16:58:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อมฝ่ายเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมและการจัดการขยะในเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม (พชต) รายงานความก้าวหน้าตามแผน พชต แต่ละเดือน ต่อ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่อมฝ่ายเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(พชต) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมและการจัดการขยะในเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้า 2 เรื่อง  คือ

 • การดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม  มีความก้าวหน้าดังนี้  เทศบาลตำบลนาท่อม  ร่วมกับ รพสต.และ สสอ  ร่วมกับ ตัวแทนภาคประชาสังคม  เป็น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดอบรม การตรวจหาสารปนเปื้อนอาหารสด  ผักสด ในตลาด 2  แห่ง คือ ตลาดนัดบ้านม่วงลูกดำ และตลาดสดโคกม่วง  เพื่อตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  อบรมเสร็จดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 2 ตลาด เพื่อหารสารปนเปื้อนทั้ง 2 ตลาด
 • เทศบาลจัดกิจกรรมรณรงคทุกหมู่บ้านให้มีการนำขยะอันตรายมาแลกไข่  เป้าหมาย ให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญดินน้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยขยะอันตรายให้เก็บมาแลกไข่ ป้องกันขยะปนเปื้อนในแหล่งน้ำและดินที่ปลูกพืชผัก
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)

  - คคบ. คณะคุมครองผู้บริโภค จำนวน 14  คน มีความรู้ ความสามารถ ในการลงพื้นที่ตรวจตลาดเพื่อหาสารปนเปื้อนในตลาดสดและคณะทำงานในส่วนของเทศบาลและ รพสต ได้ให้ความรู้เมื่อตรวจพบ

ผลลัพธ์ (Outcome)

  - คคบ.คณะคุมครอบผู้บริโภคและชุมชนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยอาหารที่บริโภค นำขยะอันตรายมาแลกไขและนำมาฝากไว้ที่ศาลาทุกหมู่บ้านจำนวนเพิ่มขึ้น
  - ผู้ขายอาหารสดและผัก ผลไม้ มีความรู้ ความเข้าใจ  มีความเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข  ต้องมีแผนงานการสุ่มตรวจตลาดต่อเนื่องโดย คคบ.ตำบลนาท่อม โดยการตั้งงบประมาณต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนองค์ความรู้แก่ชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้พัฒนาศักยภาพ คคบ. คุ้มครองผู้บริโภค

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 17:04:43
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 1 กันยายน 2562 16:12:47 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้พื้นที่รูปธรรม ระบบอาหารปลอดภัย ใน 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัย ความมั่นคง โภชนการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานขับเคลื่อน พชต 10 คน
 • หน.สำนักปลัด ฝ่ายปรับปรุงแผน
 • รองนายกเทศมนตรี ดูแลเรื่องการศึกษา
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อมตัวแทนทั้ง2เขต
 • ครัวเรือนขยายผล 8 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน จำนวน 40 ครัวเรือน
 • แกนขยายผล 8ชุมชน ครู ข.ขยายผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3 ประเด็นในระดับตำบล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สืบเนื่อง

 • การขับเคลื่อนโครงการขยายผลระบบอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น ปลอดภัย มั่นคง โภชนาการสมวัย มีปัญหา คณะทำงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆยังขาดความรู้มองไม่ชัดประเด็น รวมถึงตัวแทนครัวเรือนต้นแบบสู่การขยายผล ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ

  1. เรียนรู้กรอบแนวคิดอาหารปลอดภัยที่ควนรู โดย นายก.อบต ควนรู
  2. เรียนรู้พื้นที่รูปธรรม ต้นแบบ 2 พื้นที่ เพื่อยำปรับใช้กับตำบลนาท่อม คือ อาหารปลอดภัยในโรงเรียนโคกค่าย  และ ระดับบุคคลต้นแบบ นุสร รุ่งพรหม คนต้นแบบพอเพียง
  3. เพื่อนำกรอบแนวคิดจาก การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู สู่การมองเห็นการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมที่มีชุมชนบ้านหูยานเป็นต้นแบบ สู่การขยายผลในระดับตำบล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบขยายรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม 48 คนประกอบด้วย

 • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 8 คน
 • ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นสมัครใจจาก 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน จำนวน 40 คน
 • เงื่อนไขครัวเรือนต้นแบบ 1 ต้องมีทะเบียนการปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิดลดรายจ่าย 2. ครัวเรือนเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้ 3.ครัวเรือนผลิตปุ๋ยใช้เอง/เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ครัวเรือนต้นแบบต้องส่งทะเบียนผัก 20 ชนิด
 • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรียนโคกค่าย ดู 3 ประเด็น อาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย ความมั่นคง คือ ผลิตเอง เหลือกินขาย เป็นรายได้ของโรงเรียน
 • ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบรูปธรรมของตำบลควนรู คือ คุณนุสร พรหมรุ่ง ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครัวเรือนต้นแบบของตำบลนาท่อมรับฟังบรรยายสรุป จาก นายกอบต.ควนรู  บรรยายสรุปการดำเนินการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู ทั้ง 3 ประเด็นใช้เวลามาหลายปี
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) ครัวเรือนต้นแบบตำบลนาท่อม จำนวน 48 คน มีความรู้ เข้าใจ ระบบอาหารปลอดภัย ที่ทำ 3 ประเด็น ความปลอดภัย ความมั่นคง และโภชนาการสมวัย เพิ่มขึ้น
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือนต้นแบบขยายผลระบบอาหารปลอดภัยมีความมั่นใจสามารถกลับมาดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านโดยการเป็นครู ข ขยายผลในระดับพื้นที่ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดการรณรงค์ที่หลากหลาย  วิธีการแก้ไข  จัดกิจกรรมตลาดนัดของดีนาท่อมต้องเน้นการสร้างกิจกรรมที่สะท้อนอาหารที่ปลอดภัย โดยการสร้างเมนู  ประกวดเมนู  การทำแปลงผักคนเมือง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ส่งเสริมการทำกิจกรรมอาหารปลอดภัยกับชุมชน และกับทุกช่วงวัย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

จัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ  ไม่ยาก และทุกคนเข้าถึง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 18:06:49
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 09:54:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อดูแนวคิดและพื้นที่รูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู 3 ประเด็น ความปลอดภัย ความมั่นคง และโภชนาการสมวัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ 4 คน ประสานและออกแบบ
 • แกนนำประสาน 8 หมู่บ้าน  จำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานรองนายก อบต.ควนรู แจ้งความประสงค์การศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายและแจ้งความต้องการดูงาน เรื่อง  อาหารปลอดภัย 3 ประเด็น คือ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการสมวัย
 • ดูรูปธรรมแหล่งปฎิบัติการ โรงเรียน เพราะตำบลนาท่อมต้องนำร่องที่โรงเรียนและ ครัวเรือนต้นแบบ 1 พื้นที่
 • ต้องการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร ถึง นโยบายการขับเคลื่อนระบบอาหาร ของ อบต ควนรู
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ 4 คน ประสานและออกแบบ
 • แกนนำประสาน 8 หมู่บ้าน จำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แบ่งการประสานงานในระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน เป็นผู้ประสานคนประสานกิจกรรม 5 คน
 • คัดเลือกดูกิจกรรมระดับดับโรงเรียน ดูอาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านโคกค่าย  ดู การจัดการอาหารปลอดภัย ความมั่นคง  โภชนาการสมวัยในโรงเรียน
 • ดูกิจกรรมของครัวเรือนต้นแบบ 1 ครอบครัว ของ คุณนุสร  รุ่งพรหม  ดูการจัดการอาหารปลอดภัย ความมั่นคง  โภชนาการสมวัยในระดับครัวเรือน
 • ฟังการสรุประบบอาหารปลอดภัยในระดับตำบล ของ อบต.ควนรู เส้นทางการขับเคลื่อนและทิศทางการดำเนินงานของอบต.ควนรู
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) คณะทำงานแผนงานและตัวแทนหมู่บ้าน 12 รู้และเข้าใจพร้อมดำเนินการ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แผนแนวทางพร้อมดำเนินการในการดูพื้นที่ต้นแบบจัดการอาหารปลอดภัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:05:39
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 18:30:38 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทบทวนแผนตำบล ปี 2561 - 2565

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทบทวนปรับปรุงกิจกรรมแผนกการพัฒนาท้องถิ่นตำบลนาท่อม 5 ปี 2551-2565

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พชต.(คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม) -ตัวแทนแกนนำกลุ่มองค์กรในชุมชนทีต้องการเสนอแผน
 • ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น -  คณกรรมการทบทวนแผนพัฒนาตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาตำบลนาท่อม 5 ปี 2551-2565

 • โดยมีพชต.และคณะทำงานโครงการชยายผลรูปแบบการดำเนินการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนแผนพัฒนาตำบล โดยมี นายถาวร คงศรี นายอนุชา เฉลาชัย นายสุวรรรชัย นิยมสกุล นายสมนึกนุนด้วง นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม นางวิภา พรหมแทนหัวหน้าสำนัก นางกชการ คงชู ปลัดเทศบาล สมพร พวงพวา นางประภาพรรณ ศรีราม เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 9 คน
 • ผู้ใหญ่ กำนัน อสม ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 41 คน

วัตถุประสงค์

 • ทบทวนปรับเพิ่ม-ลดแผนกิจกรรมทีบรรจุไว้ในแผนเดิมและได้ดำเดินการไปแล้ว
 • กรุ๊ปกิจกรรม ระบบอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น ประเด็นอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการสมวัย เพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาตร์อาหารตำบลนาท่อม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พชตและคณะกรรมการโครงการขยายผลการจัดการอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อมจำนวน  7 คน
 • ผู้ใหญ่  กำนัน  อสม  ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 33 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาท่อม พ.ศ. 2561-2565 ในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 1. การพัฒนาสุ่การท่องเที่ยวเชิงอนุนักษณ์และเชิงวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม
 2. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคมด้านการเศรษฐกิจ
 3. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม
 4. ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล ด้านบริหารทั่วไปด้านบริการชุมชนและสังคม
 5. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ด้านบริหารทั่วไปด้านบริการชุมชน
 6. ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี ด้านบริหารทั่วไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) กลไกคณะทำงานพชต.และคณะทำงานขยายผลอาหารปลอดภัย จำนวน 7 คนและผู้ใหญ่ กำนัน อสม ผอ.โรงเรียนทั้ง 3 ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มองค์กรในตำบล 33 คน ร่วมกันทบทวนเพื่อปรับ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ปฏิบัติ
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง กลไกคณะทำงานพชต.และคณะทำงานขยายผลอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมร่วมกันกรุ๊ปกิจกรรม3 ประเด็นความปลอดภัย ประเด็นความม่ั่นคง และโภชนาการสมวัยให้ตรงกับยุทศาสตร์ สู่การนำไปตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2562
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
25 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 15:26:45
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 18:19:55 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การรายงานผลงานของผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนงานและร่างแผนการทำงานในปี 3

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู่้รับผิดชอบ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมมีปัจจัยเอื้อปัจจัยเอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบอาหาร 3 ประเด็น - การขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุง สู่เมือง เกษตรอินทรีย์  วิถียังยืน อยู่ในกระบวนการสร้างการรับรู้และขยายผล - การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุง ประเด็นเกษตรอาหารปลอดภัยที่มีความโดดเด่น - เทศบาลตำบลนาท่อม มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  วัฒนธรรมเลิศล้ำ เกษตรกรรมยังยืน ชุมชนน่าอยู่ สู่สุขภาวะ - การขับเคลื่อนระบบอาหารระดับตำบลนาท่อม ใช้กลไก พชต เชื่อมงานสู่ความสำเร็จได้เร็จขึ้น โดยมีพื้นที่บ้านหูยานเป็นต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัย - โครงการผึ้งจะรักษ์นาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งทุกหมู่บ้านทั้งตำบล โดยผ่านแผนตำบล - ชุมชนบ้านหูยานเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี พัฒนา 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาชุมชน

การสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่าย โดยมีสื่อ เพลง มาสคอร์ดผึ้ง ฯลฯ

อุปสรรคที่พบ   - ผู้นำ  คณะทำงาน ประชาชนขาดความรู้ ระบบอาหารปลอดภัย ทำให้ขับเคลื่อนงานได้ช้า
แนวทางการแก้ปัญหาร     -ศึกษาดูงานควนรู

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม จำนวน 25  คน มีชุดข้อมูลความรู้สถานการณ์ อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  โภชนาการสมวัย ของพื้นที่ตำบลนาท่อม  แนะร่วมกันกำนหนดแนวทางแก้ปัญหา ผลลัพธ์ (Outcome) -คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ยกร่างแผนระบบอาหาร แต่ละภาคส่วนร่วมกันเสนอกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ทั้ง 3  ประเด็นในร่างแผนยุทศาสตร์
-คณะทำงานที่เป็นคณะกรรมการปรับแผนพัฒนาตำบลได้ร่วมกันนำข้อเสนอจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปปรับในแผนพัฒนาตำบล สู่การผลักสู่เทศบัญญัติปี 2563

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่ม่

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอให้พื้นที่แต่ละหมู่บ้านปรับแผนชุมชนในประเด็นอาหารปลอดภัยทั้ง 3 ประเด็นไว้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562 04:37:13
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 6 กันยายน 2562 11:22:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ระบบอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คคบ.ตำบลนาท่อม จำนวน 14 คน(ใช้งบประมาณจากเทศบาล)
 • ตัวแทน จากสสอ.1 คน แลตัวแทนจากเทศบาลตำบลนาท่อม  ให้ความรู้ประเด็นตลาดน่าาชื้ออาหารปลอดภัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด ในตลาดชุมชน ตลาดโคกม่วง
 • เทศบาลและสสอ ให้ความรู้ผู้ชื้อและผู้ขาย  เป้าหมายตลาดอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คคบ.ตำบลนาท่อม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย  เทศบาลตำบลนาท่อม    รพสต.นาท่อม  สาธารณสุขอำเภอ เมือง จ.พัทลุงและตัวแทนภาคประชาสังคม  คือ  อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คคบ.เก็บ ตัวอย่างอาหารในตลาด ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด ในตลาดชุมชน ตลาดโคกม่วง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
  - คคบ.ต.นาท่อม 14 คนมีความรู้ลงพื้นทีตลาดโคกม่วงตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหารในตลาดและให้ความรู้แก่ผู้ชื้อและผู้ขาย   -ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ ปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 % ผลลัพธ์ (Outcome)
  -  ผู้ผลิต ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้ความรู้จาก คคบ.ในการระมัดระวังในการเลือกชื้อของในตลาดอย่างมีความรู้ในปัจจุบัน 2562 มีการตรวจสารปนเปื้อน 7  ชนิด  ยาฆ่าแมลง(Tv Kit)  ฟอร์มาลินในอาหาร สารบอแรกซ์ในอาหาร  สารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร สารฟอกขาวในอาหาร  น้ำมันทอดซ้ำ  สารเร่งเนื้อแดง     - จากการเก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง100 %  ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562 ผลการตรวจสารปนเปื้อน 7 ชนิดในอาหารในตลาดสดตำบลนาท่อม 2 ตลาด ไม่พบ 36 ตัวอย่าง คิดเป็น 81.81% และ พบ จำนวน 8 ตัวอย่าง 18%  โดยจำแนกตามชนิดสารปนเปื้อน ดังนี้  สารตกค้างยาฆ่าแมลง(TvKit) 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง 50% (ผักกาดขาว)  บอแรกซ์ 7 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 14.28% (ขนามซั้ง)  สารกันรา 7 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง  42.85%(ผักกาดดอง,กระเทียมดอง,มะม่วงดอง)  ฟอร์มาลิน 9 ตัวอย่าง ไม่พบ    สารฟอกขาว 11 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง 9%(มันขี้หนู)- น้ำมันทอดซ้ำ 5 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง 40%(ร้านไก่ทอด.ร้านปลาหมึกทอด)    สารเร่งเนื้อแดง 3 ตัวอย่าง ไม่พบ     -กิจกรรมรณรงค์การพัฒนาตลาดไปสู่มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ในตลาด เพื่อให้ความรู้ในการจัดตลาดนัดน่าซื้อ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และจัดจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนผ่านหลายช่องทาง เช่น  งานตลาดนัดของดีนาท่อม มีการเปิดบูทสาธิต  เมนูอาหารแข่งขัน  เสวนาของผู้เกี่ยวข้อง  และในกิจกรรมงานอื่นในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ผู้ชื้อและผู้ขายยังขาดความรู้  แนวทางแก้ไข  เทศบาลหน่วยงานหลักในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเดิมให้ยกระดับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  ให้เครื่องหมายมาตรฐาน
 2. ขาดความต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข  ควรจัดทำเป็นแผนกิจกรรมโครงการ 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกิจกรรมเชิงประเด็น  อาหารปลอดภัย งานกินผัก    งานตลาตเขียว

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอแนะควรปรับแผนให้อยู่ในแผนพัฒนาตำบล  หรือแผนยุทธศาตร์อาหารของตำบลนาท่อม สามารถใช้งบประมาณปกติได้

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562 03:54:56
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 17:55:07 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อครั้งที่1(ตลาดม่วงลูกดำ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลสารปนเปื้อนในผักสดและอาหารสดมาสู่การวิเคราะห์อาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค 14 คน ใช้งบประมาณปกติของเทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารสดในตลาด  จำนวน 7 ชนิด
 • ให้ความรู้ผู้ชื้อและผู้ขาย  เป้าหมายตลาดอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลนาท่อม(คคบ) จำนวน 14 คน นำโดยเทศบาลตำบลนาท่อม ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ ในส่วนของ รพสต.ตำบลนาท่อม นำโดย ผอ.รพสต  ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 1 คน และจากภาคสวนภาคประชาสังคม คือ อสม ทำหน้าที่ร่วมกันตรวจหาสารเคมี 7 ชนิดที่ตกค้างในอาหารสด ในตลาด ในพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารสดที่วางขายในตลาด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน คคบ  ช่วยกันเก็บตัวอย่าง พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์อาหารสอดจากแม่ค้าในตลาด  มาทำการตรวจค้าหาสาริคมีตกค้างโดยใช้น้ำยาทางเคมีในการตรวจชุดตรวจหายาฆ่าแมลง(Tv Kit) ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร  ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร  ชุดทดสอบสารกันรา(ซาลิซิลิค)ในอาหาร  ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร  ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ  ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
-  คคบ.ตำบลนาท่อมจำนวน 14 คน  ที่ประกอบไปด้วย 3  ภาคส่วน  คือ  เทศบาล  รพสต.บ้านนาท่อม  สสอ.พัทลุง  และอสม เป็นตัวแทนภาคประชาสังคม สามารถดำเนินการตรวจอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนได้เอง ผลลัพธ์ (Outcome)
- คคบ.ตำบลนาท่อม  มีความรู้และสามารถดำเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนในพืช  ผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์และอาหารสดในตลาด ได้เอง - คคบ  ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ  มีความรู้และได้ให้ความรู้แก่ผู้ผู้ประกอบการหรือแม่ค้า ที่เป็นผู้จำหน่าย  และได้ให้ความรู้แกผู้บริโภคหรือลูกค้า  เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย - เก็บตัวอย่าง จำนวน 44 ตัวอย่าง ในวันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏว่า ไม่พบ 36 ตัวอย่าง และ พบ จำนวน 8 ตัวอย่าง โดยจำแนกตามชนิดสารปนเปื้อน ดังนี้ - สารตกค้างยาฆ่าแมลง(TvKit) 2 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง (ผักกาดขาว) - บอแรกซ์ 7 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง
- สารกันรา 7 ตัวอย่าง พบ 3 ตัวอย่าง - ฟอร์มาลิน 9 ตัวอย่าง ไม่พบ
- สารฟอกขาว 11 ตัวอย่าง พบ 1ตัวอย่าง - น้ำมันทอดซ้ำ 5 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง - สารเร่งเนื้อแดง 3 ตัวอย่าง ไม่พบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย(แม่ค้า)และผู้บริโภค ลูกค้า ยังขาดความรู้การบิโภคที่ปลอดภัย
- แนวทางแก้ การให้ความรู้จากหน่าวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความรู้เกิดความตระหนักสามารถยกระดับตลาดสดได้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.สนับสนุนการจัดทำสื่อ  องค์ความรู้  เผยแพร่ให้ชุมชนมีควมรู้ตระหนักเพิ่ม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เสนอเข้าสู่แผนของเทศบาลทุกปีเพื่อสาร้างและพัฒนากิจกรรมที่สอดกัน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 21:37:51
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 4 กันยายน 2562 17:42:02 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลนาท่อม ให้สามาถตรวจค้นหาสารเคมีปนเปื้อน ในอาหารสด  เนื้อและผักผลไม้สดในตลาดได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย
- สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พัทลุง 3 คน - รพสต.ตำบลนาท่อม 1 คน - เทศบาลตำบลนาท่อม 6 คน - อสมตัวแทนภาคประชาสังคม จำนวน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อตรวจอาหาร ทั้งผักผลไม้ และอาหารสดในตลาดสดในชุมชน เพื่อสร้างผู้ตรวจหรือ คคบ.ตำบลนาท่อม ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารในตำบลนาท่อม 7 ชนิดและให้ความรู้แก่ผู้ชื้อและผู้ขายในการนำเข้าผักผลไม้ อาหารสดจากภายนอกมาจำหน่ายในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย

 • สาธารณสุขอำเภอเมือง จ.พัทลุง 3 คน
 • รพสต.ตำบลนาท่อม 1 คน
 • เทศบาลตำบลนาท่อม 6 คน
 • อสมตัวแทนภาคประชาสังคม จำนวน 4 คน
 • ใช้งบประมาณของเทศบาล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คคบ.ตำบลนาท่อม 14 คน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาท่อม รพสต.บ้านนาท่อม สาธารสุขอำเภอเมือง พัทลุง และตัวแทนจากภาคประชาชน ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติเพื่อออกตรวจร้านค้าและตลาดในพื้นที่ตำบลนาท่อมเเพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) จำนวน คคบ ตำบลนาท่อม 14 คน ได้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้สามารถตรวจพืช ผ้ก เนื้อสัตว์ในตลาด
 • ผลลัพธ์ (Outcome) คคบ.ตำบลนาท่อมดำเนินการตรวจตลาด ตามโครงการตลาดนัดน่าซื้อ และยังให้ความรู้กับคนซื้อและคนขาย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ประชาชนยังขาดความรู้และความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ แนวทางแก้ไข เครื่อหมายหรือสัญลักษณ์ถ้าเป็นความปลอดภัย แนวทางแก้ไข -ยังต้องดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่า ผลของการตรวจไม่พบสารปนเปื้อน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ให้เกิดการตื่นตัวเรื่องปัจจัยเสี่ยงเชิงลึกมากขึ้น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-การดำเนินการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบปกติของหน่วยงาน
-สร้างกระแส ให้เกิดความตื่นกลัวเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบอย่างไร

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 18:43:19
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 10:21:26 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนครัวเรือนขยายผลรูปแบบบ้านหูยาน (ครูข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 10  คน
 • ตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ครัว  จำนวน 40  ครัวเรือน -หนุนเสริม กล่องเลี้ยงผึ้งคนละ 1  กล่อง -หนุนเสริมภาชนะปลูก คนละ 10 กระถาง -พันธ์ไส้เดือนคนละ 3กิโลกรัมเพื่อนำไปขยายผลการเลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • หนุนเสริมครัวเรือนนำร่องขยายผลให้เป็นครู ข ขยายผลโมเดลบ้านหูยาน จำนวนหมู่บ้านละ 5 ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน โดยมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล( พชต.)เป็นตัวเชื่อม
 • สนับสนุนการเรียนรู้ดูงาน ประเด็นอาหารปลอดภัย  โภชนาการสมวัย  ความมั่นคงทางอาหาร ที่ อบต.ควนรู และมาดูครัวเรือนต้นแบบ การจัดการอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็น  โดยใช้ สวนป้าหนุน (นางจริยา  ฮั่นพิพัฒน์)ในการเรียนรู้ของครัวเรือนต้นแบบครู ข.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 10  คน ตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ 5 ครัว  8  หมู่บ้าน จำนวน 40  ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ครัวเรือนต้นแบบครู ข ต้องเก็บข้อมูล พืช ผัก กินได้ที่ปลูก ขจำนวนชนิดที่ปลูกขั้นตำ 20 ชนิด นำมาส่ง
 2. ต้องผ่านการดูงานครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยาน
 3. ครัวเรือนต้นแบบบ้านหูยานต้งเล่าเรื่องที่ตัวเองทำ และมีสื่อในการประชาสัมพันตัวเอง
 4. แลกเปลี่ยนสอบถาม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) จำนวน 50 ครัวเรือนครู ข ขยายผล ผ่านหลักสูตรดูงานควนรู และครัวเรือนตันแบบบ้านหูยาน และได้กล่องผึ้ง 1 กล่อง กระถาง 10 ใบ พันธ์ไส้เดือน 3 กก
 • ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ตั้งไว้ เกิดครัวเรือนต้นแบขยายผล ทั้งง 8 หมู่บ้านปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง ผลิตปุ๋ยใช้เอง ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวในระยะเริ่มต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ขยายผลต่อยอดกับครัวเรือนสมัครใจ ทั้งตำบล

แนวทาง ใช้แกนเดิม 1 คนขยายต่อ 2  คนเพื่อขยายผล

2.ประสานแผนชุมชนเพื่อให้ได้งบประมาณปกติต่อยอดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนงานสังเคราะห์บทเรียนเพื่อยกระดับ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ชุมชนปรับแผน ใช้แผนเป็นเครื่องมือขยายผล เพิ่มจำนวนครัวเรือน และเพิ่มวงกว้างขึ้นโดยการประสานแผนชุมชน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 8 พ.ค. 2562 04:13:09
Project owner
แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 07:24:15 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีเสวนาสร้างการรับรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์(Mobile Unit)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานแผนงานขยายผลรูปแบบการดำเนินการอาหารปลอดภัย
 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม
 • คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เกษตรตำบลนาท่อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายโมเดลสู่ตำบลนาท่อมและปฏิบัติการทั้งตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายถาวร คงศรี
 • นายอำนวย กลับสว่าง
 • นางสุมาลี ศรีโดน
 • นางประภาพรรณ ศรีราม
 • นางไพเราะ เกตุชู

รายละเอียดผู้เข้าร่วม เป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวทีสร้างการรับรู้ การขยายผล เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง กระบวนการ เริ่มด้วยการลงทะเบียน ตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้เข้าร่วม สร้างความเข้าใจโดยเกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการเสวนา โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เสวนาเรื่อง เกษตรกรรมยังยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต (Output) แกนนำขับเคลื่อนตำบลนาท่อม จำนวน 5 คนมีความรู้ การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผลลัพธ์ (Outcome) แกนนำจำนวน 5 คน มีผลการตรวจเลือด ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอาหารปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์)เพิ่มขึ้นและเป็นแกนนำกลับไปขยายผลในตำบลนาท่อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา การรับรู้ของประชาชนในตำบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจอาหารปลอดภัยหรือ เกษตรอินทรีย์
 • แนวทางแก้ไข การตรวจเลือดและคืนผล พร้อมให้ความรู้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

หนุ่นเสริมสร้างครัวเรือนนำร่องหรือครัวเรือนต้นแบบ ในการ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(รพสต  เทศบาล)ประชาสัมพันธ์  โฆษณา ลงพื้นที่ประชุม
 • พัฒนาสร้างแกนนำหรือคณะทำงานเพิ่มเพื่อขยายคน ขยายพื้นที่กิจกรรม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-