ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

สจรส.ม.อ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหาร

by HSMI_Ae @July,16 2017 17.22 ( IP : 1...119 ) | Tags : วีดีโอ

สจรส.ม.อ.จัด "ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหาร" ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในระดับตำบล วันที่2มิถุนายน2560 ณ โรงแรม ทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราช

Relate topics