ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
ชื่อโครงการ แผนงานกลางโซนใต้ล่าง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? น.ส.ซูวารี มอซู , นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
งบประมาณโครงการ 390,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 200
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มการแพทย์วิถีพุทธ กลุ่มการแพทย์วิถีมุสลิม โรงพยาบาล รพ.สต. สอ.

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 390,000.00
รวมงบประมาณ 390,000.00

หลักการและเหตุผล

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ดำเนินกิจกรรมงานบริหารแผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อบริหารจัดการโครงการในแผนงานโซนใต้ล่าง

แผนงานพื้นที่โซนใต้ล่าง

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 แผนงานกลางใต้ล่าง 390,000.00 150 10 705,000.00 9 460,875.00 more_vert
12 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน 15 - -
17 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ 15 - -
19 เม.ย. 60 เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 - -
3 ก.ค. 60 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) 15 - -
4 ก.ค. 60 สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 1 - -
6 ก.ค. 60 ประชุมร่างแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) 25 - -
11 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ) 10 - -
13 ก.ค. 60 ประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 120 - -
16 ก.ค. 60 จัดพิมพ์เอกสาร 1 - -
27-28 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการดำเนินงานาโครงการโซนใต้ล่าง ปี 60-61 150 - -
รวม 390,000.00 150 10 705,000.00 9 460,875.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (390,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (705,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 น.

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 16:47:47
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 16:48:27 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดพิมพ์เอกสาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดพิมพ์เอกสารการแพทย์พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560 20:15:41
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 01:03:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด
 • พระสงฆ์
 • นักวิชาการศาสนา
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • ผู้รับบริการสาธารณสุข
 • ผู้ให้บริการสาธารณสุข
 • ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้แนวทาง ฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทาง สจรส.ม.อ. จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด
 • พระสงฆ์
 • นักวิชาการศาสนา
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • ผู้รับบริการสาธารณสุข
 • ผู้ให้บริการสาธารณสุข
 • ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้แนวทาง ฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทาง สจรส.ม.อ. จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้แนวทาง ฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทาง สจรส.ม.อ. จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 17:40:55
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 16:10:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

พื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
 • ทีมวิจัยการแพทย์วิถีพุทธ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ร่างคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธ สำหรับผู้รับบริการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 17:21:18
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 16:01:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่างแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) แนวปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาบำบัด และการฟื้นฟูสภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพท. รพช. และ รพ.สต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) แนวปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาบำบัด และการฟื้นฟูสภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บุคลากรที่เข้าร่วมได้รับกระบวนทัศน์ของการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และพร้อมที่จะปรับใช้ในการจัดบริการในหน่วยงาน และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและพร้อมใช้เป็นหน่วยบริการนำร่องการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม เช่น รพ.สต.สามยอด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ,รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รพ.ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลปัตตานี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 16:22:37
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 16:22:44 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักวิชาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 17:23:45
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 15:54:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure)

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักวิชาการ กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้ให้บริการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักวิชาการ กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้ให้บริการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ระเบียบวิธีปฏิบัติ  (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsyuwarisyuwariเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560 20:17:36
Project owner
แก้ไขโดย syuwari เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 03:41:40 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รับฟังความคิดเห็นข้อสนอเชิงนโยบายเรื่อง การบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับพื้นที่พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มผู้รับบริการ
 • กลุ่มผู้ให้บริการ
 • กลุ่มผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุข
 • นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม
 • นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีอิสลาม
 • นำเสอนข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 • แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย 1. กลุ่มผู้รับบริการ 2. กลุ่มผู้ให้บริการ 3.กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย
 • นำเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม
 • สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 97 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มผู้รับบริการ
 • กลุ่มผู้ให้บริการ
 • กลุ่มผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุข
 • นักวิชาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม
 • นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีอิสลาม
 • นำเสอนข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 • แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย 1. กลุ่มผู้รับบริการ 2. กลุ่มผู้ให้บริการ 3.กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย
 • นำเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม
 • สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม ที่ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เกี่ยวข้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 15:47:56
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 15:48:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาและวางกรอบการยกร่างการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

บุคลากร สจรส. 4 คน, ผู้บริหารของสถานบริการสุขภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน, คณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำเนื้อหาการจัดบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 คน อื่นๆ 7 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมระดมความคิดเห็น เตรียมงาน  ทบทวน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

บุคลากร สจรส. 4 คน, ผู้บริหารของสถานบริการสุขภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน, คณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำเนื้อหาการจัดบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 คน อื่นๆ 7 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมระดมความคิดเห็น เตรียมงาน  ทบทวน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 15:40:41
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 15:41:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพวิถีมุสลิม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมระดมความคิดเห็น เตรียมงาน  ทบทวน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ และ เจ้าหน้าที่โครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ม.อ. เพื่อชี้แจงและวางแผนโครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-

แสดงความคิดเห็นสำหรับพี่เลี้ยงโครงการ และ บุคคลทั่วไป

« 4521
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง