ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

บทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

by HSMI_Ae @June,29 2017 14.01 ( IP : 1...27 ) | Tags : วีดีโอ

ถอดบทเรียน  โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว จากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

Relate topics