โครงการชุมชนนวัตกรรม

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการชุมชนนวัตกรรม เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล