ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

โดย HSMI_Ae on July,12 2016 13.27

ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลจากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน

โดย HSMI_Ae on July,12 2016 13.22

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพนำทีมสจรส. ม.อ. ประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน (30 มิย. 59)เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชนโดย ท้องถิ่นที่เข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูองค์