ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 1 2 (3/11) 4 5 Next » Last »|

VDO - การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต

โดย Little Bear on May,12 2011 13.37

บรรยาย เรื่อง "การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ" โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - กรณีศึกษา การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ โดย จารึก ไชยรักษ์

โดย Little Bear on May,12 2011 13.06

บรรยาย เรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพ" โดยคุณจารึก ไชยรักษ์ ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพ ตอนที่ 1 โดย จารึก ไชยรักษ์

โดย Little Bear on May,12 2011 10.40

บรรยาย เรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพ" โดยคุณจารึก ไชยรักษ์ ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - ความสัมพันธ์ระหว่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติและกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

โดย Little Bear on May,12 2011 09.20

การบรรยาย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ" โดย ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - รู้จักและเข้าใจธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดย อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

โดย Little Bear on May,11 2011 14.35

บรรยาย เรื่อง "รู้จักและเข้าใจธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ" โดย อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพฯดาวน์โหลด

104 items|« First « Prev 1 2 (3/11) 4 5 Next » Last »|