สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 1 (2/11) 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร HIA ครั้งที่ 4

โดย syuwari on 23 พ.ค. 55 10:09

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแม่ริมลากูน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 (โซนใต้บน)

โดย Nuchi on 14 พ.ค. 55 21:01

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554(โซนภาคใต้ตอนบน) จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ตในวันแรก(14 พ.ค. 55) ที่ห้องประชุมโรงเเรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ในวันแรกเริ่ม ด้ว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA Need Assessment

โดย syuwari on 13 มี.ค. 55 14:13

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความต้องการและความพร้อมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Need Assessment) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่

ติดตามความเคลื่อนไหว โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

โดย syuwari on 24 ก.พ. 55 13:58

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยงโครงการ "ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่" จัดประชุมเพื่อพบปะผู้รับชอบโครงการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ โดยโครงการประชาร่วมใจช

ประชุมคณะกรรมการศูนยพิทักษ์ฯเทศบาลตำบลปริก

โดย wanna on 7 ก.พ. 55 15:40

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริกได้ประชุมทบทวนการทำงาน จากการระดมความคิดเห็นยังคงมีสถานการณ์ปัญหาสำคัญ ได้แก่1. เครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน2. ผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด3. โทรศัพท์แบบ

กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ รุ่น2

โดย PPI_Admin on 19 มิ.ย. 54 19:11

กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ รุ่น2
วันที่ 18 มิย. 2554

VDO - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 2 โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์

โดย Little Bear on 13 พ.ค. 54 10:45

บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น"

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น : โครงสร้างสังคม ระบบการปกครอง กฎหมาย
  2. หลักการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐ
  3. หลักการของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
  4. ข้อเสนอด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  5. ข้อเสนอด้านการถ่ายโอนภารกิจ
  6. ข้อเสนอด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น
  7. ข้อเสนอด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น

โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนัก 3 สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดวีดิโอ

VDO - สรุปนโยบายสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

โดย Little Bear on 12 พ.ค. 54 15:59

บรรยายสรุป นโยบายสาธารณ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ดาวน์โหลด

VDO - การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2 โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต

โดย Little Bear on 12 พ.ค. 54 15:25

บรรยาย เรื่อง "การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ" โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชน

โดย Little Bear on 12 พ.ค. 54 15:16

นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ทั้งแผนขุมชน แผนท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนจังหวัด โดยให้กลไกดังกล่าว มีสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ดาวน์โหลด

104 items|« First « Prev 1 (2/11) 3 4 5 Next » Last »|