ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 1 (2/11) 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร HIA ครั้งที่ 4

โดย syuwari on May,23 2012 10.09

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแม่ริมลากูน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA ครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 (โซนใต้บน)

โดย Nuchi on May,14 2012 21.01

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554(โซนภาคใต้ตอนบน) จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ตในวันแรก(14 พ.ค. 55) ที่ห้องประชุมโรงเเรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ในวันแรกเริ่ม ด้ว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA Need Assessment

โดย syuwari on March,13 2012 14.13

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความต้องการและความพร้อมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Need Assessment) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่

ติดตามความเคลื่อนไหว โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

โดย syuwari on February,24 2012 13.58

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยงโครงการ "ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่" จัดประชุมเพื่อพบปะผู้รับชอบโครงการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ โดยโครงการประชาร่วมใจช

ประชุมคณะกรรมการศูนยพิทักษ์ฯเทศบาลตำบลปริก

โดย wanna on February,07 2012 15.40

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริกได้ประชุมทบทวนการทำงาน จากการระดมความคิดเห็นยังคงมีสถานการณ์ปัญหาสำคัญ ได้แก่1. เครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน2. ผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด3. โทรศัพท์แบบ

กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ รุ่น2

โดย HSMI_Ae on June,19 2011 19.11

กิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ รุ่น2
วันที่ 18 มิย. 2554

VDO - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 2 โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์

โดย Little Bear on May,13 2011 10.45

บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น"

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น : โครงสร้างสังคม ระบบการปกครอง กฎหมาย
  2. หลักการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐ
  3. หลักการของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
  4. ข้อเสนอด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  5. ข้อเสนอด้านการถ่ายโอนภารกิจ
  6. ข้อเสนอด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น
  7. ข้อเสนอด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น

โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนัก 3 สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดวีดิโอ

VDO - สรุปนโยบายสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

โดย Little Bear on May,12 2011 15.59

บรรยายสรุป นโยบายสาธารณ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ดาวน์โหลด

VDO - การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2 โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต

โดย Little Bear on May,12 2011 15.25

บรรยาย เรื่อง "การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ" โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชน

โดย Little Bear on May,12 2011 15.16

นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ทั้งแผนขุมชน แผนท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนจังหวัด โดยให้กลไกดังกล่าว มีสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ดาวน์โหลด

104 items|« First « Prev 1 (2/11) 3 4 5 Next » Last »|