สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 9 10 (11/11)

เวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้

โดย Little Bear on 18 ต.ค. 50 00:07

เวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้สถาบัน วิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) จัดเวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549 ณ ห้องประกาย

สุขภาพภาคใต้’๔๙

โดย Little Bear on 18 ต.ค. 50 00:07

สุขภาพภาคใต้’๔๙ วาระสร้างสุขของฅนใต้เมื่อ วันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2549 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มกิจกรรมโครงการ หน่วยงานอื่น องค์กรภายใต้การเสริมหนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดงา

เวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 18 ต.ค. 50 00:06

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

โดย Little Bear on 18 ต.ค. 50 00:05

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาวันที่ 27 มิถุนายน 2549 โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่โดย วัฒนชัย มะโนมะยา

104 items|« First « Prev 9 10 (11/11)