ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

กิจกรรม

กิจกรรม

104 items|« First « Prev 9 10 (11/11)

เวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้

โดย Little Bear on October,18 2007 00.07

เวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้สถาบัน วิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) จัดเวทีระดมสมองต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549 ณ ห้องประกาย

สุขภาพภาคใต้’๔๙

โดย Little Bear on October,18 2007 00.07

สุขภาพภาคใต้’๔๙ วาระสร้างสุขของฅนใต้เมื่อ วันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2549 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มกิจกรรมโครงการ หน่วยงานอื่น องค์กรภายใต้การเสริมหนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดงา

เวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on October,18 2007 00.06

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

โดย Little Bear on October,18 2007 00.05

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาวันที่ 27 มิถุนายน 2549 โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่โดย วัฒนชัย มะโนมะยา

104 items|« First « Prev 9 10 (11/11)