สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

Video : ติว Statistics โดย อ.พงค์เทพ

โดย Little Bear on 24 ธ.ค. 53 10:02

ติววิชาสถิติโดย อ.พงค์เทพ ตอน 3 ทุ่ม ของวันที่ 23 ธค. 53

ไฟล์นำเสนอวิชา Seminar - สรุปรายวิชา Determinants of Health

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 53 15:43

กลุ่มที่ 1 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ(ทางสังคม Social Determinants of Health - pptกลุ่มที่ 2 การประยุกต์ใช้ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ Application of SDH in Health System - pdfกลุ่มที่ 3 ปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - mmap - ดูเป็นภาพกลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์เพื่อการกำหนด

คำประกาศ Alma-Ata

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 53 13:19

คำประกาศ Alma Ata เอกสารประกอบวิชา SeminarInternational Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 - การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, Alma-ata , USSR, 6-12 กันยายน 1978The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma-Ata this tw

Statistics - Commonly used inferential stats by Dr.Wipa

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 53 10:58

สถิติอ้างอิง Inferential Statistics - สถิติที่ใช้บ่อย

Wipa Sae-Sia, RN., PhD.

Surgical Nursing Department

Faculty of Nursing, PSU

ประชุมพัฒนาหลักสูตรคุ้มครองผู้บริโภค

โดย wanna on 25 ม.ค. 53 14:08

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การร่างหลักสูตรห้องคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม สจรส.มอ.สาขาหาดใหญ่ใน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคูณวุฒิที่มาจากภาคส่วนวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ดร.ศิริพา อุดมอักษร อาจา

ต้น สจรส.มอ.

โดย Little Bear on 26 ต.ค. 52 13:34

ต้น สจรส. เป็นผลจากการที่ทีมงานของ สจรส.มอ. ได้ทำกระบวนการมองตัวเอง "เส้นทางชีวิต" และ มองงาน มององค์กร "ต้น สจรส." ที่ทีมงานทุกคนร่วมกันมองและเขียนงานของตนเองบนต้น สจรส.มอ. ออกมาเป็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของ สจรส.มอ. ทำให้ทีมงานมองเห็นกระบวนการและแผนงานทั้งหมดของ สจรส.มอ.

การจัดการงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:36

การจัดการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ระบบป้องกันในการรักษาความปลอดภัย Protective System

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:35

ระบบป้องกันในการรักษาความปลอดภัย Protective System โดย พ.ท.ณัฏฐ์ กาญจนโหติ

วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on 17 ต.ค. 50 23:35

วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ