ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

บทความ-สาระน่ารู้

บทความ-สาระน่ารู้

Video : ติว Statistics โดย อ.พงค์เทพ

โดย Little Bear on December,24 2010 10.02

ติววิชาสถิติโดย อ.พงค์เทพ ตอน 3 ทุ่ม ของวันที่ 23 ธค. 53

ไฟล์นำเสนอวิชา Seminar - สรุปรายวิชา Determinants of Health

โดย Little Bear on December,19 2010 15.43

กลุ่มที่ 1 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ(ทางสังคม Social Determinants of Health - pptกลุ่มที่ 2 การประยุกต์ใช้ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ Application of SDH in Health System - pdfกลุ่มที่ 3 ปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - mmap - ดูเป็นภาพกลุ่มที่ 4 เศรษฐศาสตร์เพื่อการกำหนด

คำประกาศ Alma-Ata

โดย Little Bear on December,19 2010 13.19

คำประกาศ Alma Ata เอกสารประกอบวิชา SeminarInternational Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 - การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, Alma-ata , USSR, 6-12 กันยายน 1978The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma-Ata this tw

Statistics - Commonly used inferential stats by Dr.Wipa

โดย Little Bear on December,19 2010 10.58

สถิติอ้างอิง Inferential Statistics - สถิติที่ใช้บ่อย

Wipa Sae-Sia, RN., PhD.

Surgical Nursing Department

Faculty of Nursing, PSU

ประชุมพัฒนาหลักสูตรคุ้มครองผู้บริโภค

โดย wanna on January,25 2010 14.08

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การร่างหลักสูตรห้องคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม สจรส.มอ.สาขาหาดใหญ่ใน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคูณวุฒิที่มาจากภาคส่วนวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ดร.ศิริพา อุดมอักษร อาจา

ต้น สจรส.มอ.

โดย Little Bear on October,26 2009 13.34

ต้น สจรส. เป็นผลจากการที่ทีมงานของ สจรส.มอ. ได้ทำกระบวนการมองตัวเอง "เส้นทางชีวิต" และ มองงาน มององค์กร "ต้น สจรส." ที่ทีมงานทุกคนร่วมกันมองและเขียนงานของตนเองบนต้น สจรส.มอ. ออกมาเป็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของ สจรส.มอ. ทำให้ทีมงานมองเห็นกระบวนการและแผนงานทั้งหมดของ สจรส.มอ.

การจัดการงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on October,17 2007 23.36

การจัดการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ระบบป้องกันในการรักษาความปลอดภัย Protective System

โดย Little Bear on October,17 2007 23.35

ระบบป้องกันในการรักษาความปลอดภัย Protective System โดย พ.ท.ณัฏฐ์ กาญจนโหติ

วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย Little Bear on October,17 2007 23.35

วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ