สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

โดย sim on 26 มี.ค. 57 16:09

วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

ติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

โดย Nuchi on 8 ก.พ. 55 16:00

การติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุม -เทศบาลเมืองสตูล 2 ท่าน (คุณพงษ์วิทย์ ทองอ่อน และคุณศุภกิจ สัจจกุล)-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 1 ท่าน (ภญ.สุขมาลย์ พัฒนศิริ)-คณะกรรมการศูนย์ฯ และทีมงาน อสม. 5 ท่าน-เจ้าหน้าที่ สจรส. ม.อ. 2 ท่านศูนย์พิ

ขยับอีกขั้น จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค "เทศบาลตำบลกำแพง" อ.ละงู จ. สตูล

โดย Nuch on 28 ก.ย. 53 19:09

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ. ) ได้ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในเรื่องการผลักดันจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ร่วม 30 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายวิชิต แซ